Međunarodni kolokvij BOSANSKA USMENA TRADICIJA U KULTURI SVIJETA

Mostar, 27. i 28. oktobar 2017

Satnica

27. oktobar (petak) 2017.

11.00 sati
KONFERENCIJA ZA MEDIJE
Amra Hadţimuhamedović, Asim Krhan i Mirsad Kunić

18.30 sati
OTVARANJE IZLOŢBE UMJETNOST BOSANSKE MUSANDARE
Amra Hadţimuhamedović

19.00 sati
JAVNA RASPRAVA BOSANSKA USMENA TRADICIJA U KULTURI SVIJETA
Enes Kujundţić, Mirsad Kunić i Sead Šemsović
Moderator Jasmin Hodţić

28. oktobar (subota) 2017.

9.30–18.30 sati
PRVI MEĐUNARODNI KOLOKVIJ BOSANSKA USMENA TRADICIJA U KULTURI SVIJETA

09.30–10.00 sati
Otvaranje
Amra Hadţimuhamedović, Asim Krhan i Mirsad Kunić

10.15–13.00 sati
Prvi raspravni stol
Moderator Asim Krhan

10.15–11.15sati
Prvi dio
Enes Kujundţić, "Bošnjaĉko usmeno pjesništvo u 'Sabranim spisima' Milmana Parryja”
Tarik Ćušić, "Tipovi i karakteristiĉni modeli epskih formula: u Parry-Lordovoj zbirci pjesama”
Ferid Muhić, "Kalogathia u bošnjaĉkoj usmenoj tradiciji: Aksiološka paradigma nacionalnog karaktera i etičkog kodeksa Bošnjaka u epu ʻŢenidba Smailagić Meheʼ”
Jahja Fehratović i Amela Lukaĉ Zoranić, "Sandţaĉka epska škola i doprinos Milmana Parrya i Alberta Lorda nauĉnom etabliranju”
Sead Šemsović, "Novopazarski epski tekst – osobenosti bošnjaĉke epike u Lordovoj zbirci iz 1953. godine”
Redţep Škrijelj, "Parriyevi epski pjevaĉi i historiografi sa Peštera”

11.15–11.30 sati
Pauza

11.30–12.20 sati
Drugi dio
Mirsad Kunić, "Razvojni put epskog junaka Đerzelez Alije”
Edim Šator, "Fonetsko-fonološke osobine pjesme Ženidba Mustajbega, sina Bećirgebovog”
Indira Durmić, "Halil Bajgorić u bosanskoj usmenoj baštini”
Amer Medar, "Današnja sjećanja na guslaĉa Halila Bajgorića”
Atvija Kerović, "Nauĉno-istraţivaĉki rad Zlatana Ĉolakovića i njegov doprinos afirmaciji bošnjaĉke epike u Crnoj Gori”

12.30–13.00 sati
Rasprava

13.00–14.00 sati
Ruĉak

14.00–16.30 sati
Drugi raspravni stol
Moderatorica Amra Hadţimuhamedović

14.00–14.50 sati
Prvi dio
Šerbo Rastoder, "Almanah i epika Bošnjaka”
Nirha Efendić, "Narodno biserje sjeverozapadne Bosne s poĉetka 20. stoljeća: Rukopisna zbirka Smajla Bradarića”
Asim Zubĉević, "Odrazi bosanske muslimanske pisane kulture u tradicionalnom usmenom pjesništvu”
Sanjin Kodrić, "Hasanaginica i knjiţevno-kulturalni konteksti bosansko-bošnjaĉke usmene tradicije”
Jasmin Hodţić, "Jeziĉka analiza balade Hasanaginica kao doprinos razumijevanju bosanske kulture i tradicije”

14.50–15.05 sati
Pauza

15.05–15.55 sati
Drugi dio
Irma Marić, "Horozovićevo ĉitanje usmene balade Hasanaginica u romanu Imotski kadija”
Amira Dervišević, "Bošnjaĉke usmene priĉe u kontekstu evropskog usmenoproznog naslijeĊa”
Rusmir Mahmutćehajić, "Usmenost u pisanoj historiji Bosne"
Desmond Maurer, "Fakelore za Tita: OtuĊenje usmene tradicije" Nerin Dizdar, "Odnos institucionalizovanih ideologija prema bosanskoj narodnoj tradiciji – parcijalizacija umjesto internacionalizacije”

16.00–16.30 sati
Rasprava

16.30–16.45 sati
Pauza

16.45–17.30 sati
Javno predstavljanje knjige Seada Šemsovića Epski svijet Avda Međedovića
Govornici Enes Kujundţić, Nirha Efendić i Sead Šemsović
Moderator Nerin Dizdar

17.30–18.30 sati
Fakultativna posjeta Starom mostu i Muzeju Hercegovine

19.30–21.30 sati
Zajedniĉka veĉera

Izvještaj - Bosanska usmena tradicija - Mostar 2017

Prijatelji MFB
Rad Međunarodnog foruma Bosna podržava veliki broj organizacija i pojedinaca.
aktuelno