Centar za interdisciplinarno istraživanje vizuelne kulture

Centar za interdisciplinarno istraživanje vizuelne kulture Međunarodnog Foruma Bosnaradi na izučavanju i osvještavanju odnosa stvarnosti i kulture u bosanskohercegovačkom društvu. Centar teži dosljednom promicanju svijesti o vizuelnoj zbilji Bosne i Hercegovine, što podrazumjeva istraživanje suvremenih tokova umjetnosti i osvještavanje o istima, suradnju sa mladim bosanskohercegovačkim umjetnicima, propitivanje odnosa idelogija i umjetnosti i značenja razaranja i stvaranja u suvremenom bosanskohercegovačkom kulturnom prostoru.

Pitanje interdisciplinarnog izučavanja vizuelne kulture je od suštinskog značaja za razumijevanje procesa i ishoda umjetnosti i ideologija. Kultura svojim likovnim i značenjskim pojavama odražava društvo u kojem nastaje/nestaje. Bosanskohercegovačka zbilja poznaje uništavanje, marginalizaciju i nerazumijevanje svoje kulturne baštine. Pitanje bosanskohercegovačke prošlosti je važno, kako za suvremeni tako i za budući vizuelni izraz, shvatanje složenosti bosanskohercegovačkog identiteta i stvaranje održivog društva.

Centar teži suradnji sa intitucijama kulture u svakom prostoru koji je od značaja za bosanskohercegovački vizuelni izraz. Centar okuplja pojedince sa poljem djelovanja u različitim naučnim i umjetničkim disciplinama. Posebno želimo ostvariti komunikaciju unutar i između sljedećih područja: umjetnost, historija umjetnosti, arhitektura, urbanizam, historija, arheologija, sociologija, politologija, heritologija, filozofija, etnologija, lingvistika i muzeologija.
Centar neće obespravljivati na osnovu vjerske, etničke, nacionalne, rodne i seksualne pripadnosti. Centar neće obespravljivati na osnovu tjelesne invalidnosti a poseban naglasak stavlja na djelovanje u svjetlu Opće povelje o ljudskim pravima.

Centar utvrđuje sljedeće osnovne zadaće:

  • planiranje aktivnosti istraživačkog, obrazovnog, promotivnog i komunikacijskog karaktera;
  • da bude čvorište promišljanja i kritike bosanskohercegovačke vizuelne zbilje;
  • da utiče na djelovanje institucija Bosne i Hercegovine odgovornih za njegovanje vizuelne kulture;
  • organizovanje seminara, obrazovnih programa, javnih rasprava, okruglih stolova, izdavanje štampanih i video materijala u skladu sa gore navedenim ciljevima;d
  • da djeluje u interesu marginaliziranih društvenih zajednica;
  • da surađuje sa ostalim centrima Međunarodnog Foruma Bosna, kao i sa drugim vladinim i nevladinim organizacijama u zemlji i svijetu.

Centar će sredstva za rad prikupljati na osnovu prijava i vođenja istraživačkih projekata, organiziranja skupova, radionica, pribavljanja donacija, uspostavljanja partnerskih odnosa sa zainteresiranim pojedincima i institucijama u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. O korištenju sredstava centra odlučuje Odbor centra.

Centar ima tri člana Odbora. Članovi Odbora su Aida Bucalović, Safet Hadžimuhamedović i Miroslav Valenta.  Centar ima jednog voditelja koji se bira među članovima Odbora. Za prvog voditelja Centra izabran je Miroslav Valenta. Centar ima dva programska koordinatora. Za koordinatora obrazovnog programa izabrana je Aida Bucalović. Za koordinatora istraživačkog programa izabran je Safet Hadžimuhamedović. Centar ima status organizacione jedinice Međunarodnog Foruma Bosna. Odluku o novim članovima i izmjenama unutar strukture i djelovanja donosi Odbor centra.

Aida Bucalović

Safet Hadžimuhamedović

Miroslav Valenta
Prijatelji MFB
Rad Međunarodnog foruma Bosna podržava veliki broj organizacija i pojedinaca.
aktuelno