Centar za strateške studije

Centar za strateške studije MFB kontinuirano analizira regionalne i globalne političke, sigurnosne, ekonomske i kulturne stvarnosti Bosne i Hercegovine...

  • Centar tumači političke tendencije i međusobne interakcije…
  • Centar procjenjuje i prognozira strategije bosanskohercegovačkih susjeda i njihov utjecaj na Bosnu i Hercegovinu.
  • Centar doprinosi promišljanju domaće i inozemne javnosti o značajnim pitanjima za bosanskohercegovačku budućnost.
  • Centar potiče istraživanje i rad na projektima o političkom, ekonomskom, kulturnom i geografskom položaju Bosne i Hercegovine kao dijela evropske kulture, politike i povijesti…
  • Centar za strateske studije kontinuirano analizira regionalne i globalne politicke, sigurnosne, ekonomske i kulturne stvarnosti Bosne i Hercegovine. Centar tumaci politicke tendencije i medjusobne interakcije…

Odluka o formiranju Centra za strateške studije donesena je na sastanku Upravnog odbora MFB 23. decembra/prosinca 2000. godine. Sastanku Inicijativnog odbora Centra 6. januara/siječnja 2001. godine prisustvovali su: Nerzuk Ćurak, Šaćir Filandra, Haris Hrle, Ivan Lovrenović, Rusmir Mahmutćehajić, Haris Mešinović, Krsto Mijanović i Dražen Pehar.


Odbor Centra za strateške studije čine sljedeći članovi MFB: Adisa Busuladžić, Nerzuk Ćurak, Šaćir Filandra, Hamdija Hadžihasanović, Haris Hrle, Ivan Lovrenović, Rusmir Mahmutćehajić, Haris Mešinović, Krsto Mijanović, Žarko Papić, Dražen Pehar i Dragoljub Stojanov.

Centar ima voditelja i tri zamjenika koji se biraju medu članovima Odbora. Za prvog voditelja Centra izabran je Haris Hrle, a za zamjenike voditelja Nerzuk Ćurak, Krsto Mijanović i Dražen Pehar.

Centar ima status organizacione jedinice MFB. Svi članovi Centra članovi su MFB. Svi članovi MFB mogu biti članovi Centra. Odluku o novim članovima donosi Odbor.


NERZUK ĆURAK
Sarajevo, Kralja Tvrtka 7
e-mail: curakn@fpn.unsa.ba

Nerzuk Ćurak, doktor političkih znanosti, docent na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, novinar, esejist, znanstveni publicist, s prepoznatljivim intelektualnim angažmanom u nevladinom sektoru. Trenutno je prodekan za naučnoistraživački rad na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Predavač je na međunarodnom interdisciplinarnom univerzitetskom postdiplomskom studiju Upravljanje državom i humanitarni poslovi te gostujući istraživač na ljubljanskoj Univerzi, Fakulteta za družbene vede. Uže polje znanstvenog interesiranja: geopolitika, geofilozofija, politička filozofija, međunarodni odnosi, međunarodna sigurnost, polemologija, mirovne studije, političke stranke, javne politike, etnonacionalizam.Autor je knjiga Geopolitika kao sudbina: Slučaj Bosna. Postmodernistički ogled o perifernoj zemlji (Sarajevo, 2002), Dejtonski nacionalizam (Sarajevo, 2004), Obnova bosanskih utopija. Politologija, politička filozofija i sociologija dejtonske države i društva (Zagreb-Sarajevo, 2006), te koautor knjige Razvoj političkog pluralizma u Sloveniji i Bosni i Hercegovini (Ljubljana-Sarajevo, 2006). Objavio je i dvije stručne studije: Bosna i Hercegovina i američki nacionalni interesi (Sarajevo, 1997) i Odnosi s javnostima u sistemu zaštite i spašavanja (Sarajevo, 2006) te veliki broj znanstvenih, stručnih i publicističkih tekstova u referentnim časopisima u BiH, regionu i svijetu. Sudjelovao je na više međunarodnih, regionalnih i domaćih znanstvenih konferencija kao uvodničar i s referatom. Predsjednik je Centra za strateške studije nevladine organizacije MFB iz Sarajeva.
    

RUSMIR MAHMUTĆEHAJIĆ
e-mail: if_bosna@bih.net.ba
Univerzitetski profesor i predsjednik MFB.

Pored ostalih knjiga objavio je i slijedeće:
Živa Bosna: Politički eseji i intervjui, II izdanje (Ljubljana, Oslobođenje International, 1994. i 1995.),
Dobra Bosna (Durieux, Zagreb, 1997.),
Kriva politika: Čitanje historije i povjerenje u Bosni, (Radio Kameleon, Tuzla, 1998.),
The Denial of Bosnia (Penn State University Press, Pennsylvania, 2000.),
Prozori: Rriječi i slike (Sarajevo, DID: 2000.)
    

HAMDIJA HADŽIHASANOVIĆ
Ramiza Jašara 8
e-mail: neuron@bih.net.ba

Rođen 05.maja 1942. u Brezju, Rogatica, BiH.
Diplomirao na Mašinskom fakultetu u Sarajevu 1969. 1993. bio ministar obrane RBiH.
Ekspert za automobilsku industriju.
    

HARIS HRLE
Sarajevo, Višnjik 21B
Radio kao rukovodilac Odsjeka za analizu otvorenih izvora Glavnog štaba Armije R BiH.
Od novembra 1993. do novembra 1998. godine radio kao koordinator Odjela za analizu i planiranje Ministarstva vanjskih poslova (R) BiH.
Nakon toga radio u Federalnoj agenciji za privatizaciju, na poslovima konstituiranja "Tender-biroa" i kreditnim linijama vođenim od strane Svjetske banke i Evropske komisije.
Rukovodilac Odjela., ministar-savjetrnik, za provedbu Općeg okvirnog mirovnog sporazuma, razoružanje i sigurnost Ministarstva vanjskih poslova od decembra 2000. godine. Od decembra 2001. godine savjetnik u Ambasadi Bosne i Hercegovine u Kanadi, Ottawa.
Autor je veceg broja analiza za potrebe Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Objavio je četiri članka u "Oslobođenju" o međunarodnopravnom kapacitetu bosanskohercegovačkih državnih granica na vodi.
U "Evropskom centru za međunarodne i sigurnosne studije" - "George C. Marshall” u Garmisch Partenkirchenu pohadjao je 2001. godine "Senior Executive Seminar”.
    

HARIS MEŠINOVIĆ
e-mail: harismesinovic@hotmail.com

Radio kao savjetnik predsjednika Vlade BiH i savjetnik ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.
Magistrirao na Flečer školi međunarodnih odnosa na temi: Privatizacijski investicioni fondovi i korporacijsko upravljanje. Radi u Sarajevu kao konsultant.
Oblasti interesovanja: pitanja ekonomske tranzicije u Istočnoj Evropi, finansijski sistem, direktne strane investicije.