Centar za strateške studije

Centar za strateške studije MFB kontinuirano analizira regionalne i globalne političke, sigurnosne, ekonomske i kulturne stvarnosti Bosne i Hercegovine.

  • Centar tumači političke tendencije i međusobne interakcije…
  • Centar procjenjuje i prognozira strategije bosanskohercegovačkih susjeda i njihov utjecaj na Bosnu i Hercegovinu.
  • Centar doprinosi promišljanju domaće i inozemne javnosti o značajnim pitanjima za bosanskohercegovačku budućnost.
  • Centar potiče istraživanje i rad na projektima o političkom, ekonomskom, kulturnom i geografskom položaju Bosne i Hercegovine kao dijela evropske kulture, politike i povijesti…
  • Centar za strateske studije kontinuirano analizira regionalne i globalne politicke, sigurnosne, ekonomske i kulturne stvarnosti Bosne i Hercegovine. Centar tumaci politicke tendencije i medjusobne interakcije…

Odluka o formiranju Centra za strateške studije donesena je na sastanku Upravnog odbora MFB 23. decembra/prosinca 2000. godine. Sastanku Inicijativnog odbora Centra 6. januara/siječnja 2001. godine prisustvovali su: Nerzuk Ćurak, Šaćir Filandra, Haris Hrle, Ivan Lovrenović, Rusmir Mahmutćehajić, Haris Mešinović, Krsto Mijanović i Dražen Pehar.


Odbor Centra za strateške studije čine sljedeći članovi MFB: Adisa Busuladžić, Taner Aličehić, Šaćir Filandra, Hamdija Hadžihasanović, Haris Hrle, Đenan Galešić, Rusmir Mahmutćehajić, Haris Mešinović, Krsto Mijanović, Žarko Papić, Dražen Pehar i Dragoljub Stojanov.

Centar ima voditelja i tri zamjenika koji se biraju medu članovima Odbora. Za prvog voditelja Centra izabran je Haris Hrle, a za zamjenike voditelja Nerzuk Ćurak, Krsto Mijanović i Dražen Pehar.

Centar ima status organizacione jedinice MFB. Svi članovi Centra članovi su MFB. Svi članovi MFB mogu biti članovi Centra. Odluku o novim članovima donosi Odbor.


TANER ALIČEHIĆ, predsjednik Centra
e-mail: taner.alicehic@yahoo.com

Taner Aličehić (1974), je nakon završene Gimnazije Aleksa Šantić u Mostaru, studirao a nakon toga i magistrirao Fiziku na Swiss School of Technology u Lausanne-i (EPFL). U okviru kasnijeg usavršavanja, magistrirao je na temu poslovne strategije sa zvanjem Master of Business Administration & Management of International Affairs, University of Geneva. Nakon studija radi duži niz godina u bankarskom sektoru na razvoju strategije investiranja na tržištima kapitala. Taner Aličehić je vanredni profesor na Ekonomskom Fakultetu Univerziteta u Lausanne-i, Švicarska a pored toga obavlja dužnost savjetnika za strateški razvoj. U okviru poslovnih obaveza obavljao je dužnost predsjednika NO Vakufske Banke, Član je upravnog odbora Bošnjačkog Instituta.


ĐENAN GALEŠIĆ
e-mail: djanagalesic@gmail.com

Đenan Galešić iz Mostara, diplomirani pravnik, ima akademsko zanimanje i samostalno se bavi istraživačkim radom, sa posebnim fokusom na historiju Bosne i Hercegovine i Balkana, te religije i njenog uticaja na formiranje nacija, kao i budućnost Bosne.
   

RUSMIR MAHMUTĆEHAJIĆ
e-mail: if_bosna@bih.net.ba
Univerzitetski profesor i predsjednik MFB.

Pored ostalih knjiga objavio je i slijedeće:
Živa Bosna: Politički eseji i intervjui, II izdanje (Ljubljana, Oslobođenje International, 1994. i 1995.),
Dobra Bosna (Durieux, Zagreb, 1997.),
Kriva politika: Čitanje historije i povjerenje u Bosni, (Radio Kameleon, Tuzla, 1998.),
The Denial of Bosnia (Penn State University Press, Pennsylvania, 2000.),
Prozori: Rriječi i slike (Sarajevo, DID: 2000.)
    

HAMDIJA HADŽIHASANOVIĆ
Ramiza Jašara 8
e-mail: neuron@bih.net.ba

Rođen 05.maja 1942. u Brezju, Rogatica, BiH.
Diplomirao na Mašinskom fakultetu u Sarajevu 1969. 1993. bio ministar obrane RBiH.
Ekspert za automobilsku industriju.
    

HARIS HRLE
Sarajevo, Višnjik 21B

Radio kao rukovodilac Odsjeka za analizu otvorenih izvora Glavnog štaba Armije R BiH.
Od novembra 1993. do novembra 1998. godine radio kao koordinator Odjela za analizu i planiranje Ministarstva vanjskih poslova (R) BiH.
Nakon toga radio u Federalnoj agenciji za privatizaciju, na poslovima konstituiranja "Tender-biroa" i kreditnim linijama vođenim od strane Svjetske banke i Evropske komisije.
Rukovodilac Odjela., ministar-savjetrnik, za provedbu Općeg okvirnog mirovnog sporazuma, razoružanje i sigurnost Ministarstva vanjskih poslova od decembra 2000. godine. Od decembra 2001. godine savjetnik u Ambasadi Bosne i Hercegovine u Kanadi, Ottawa.
Autor je veceg broja analiza za potrebe Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Objavio je četiri članka u "Oslobođenju" o međunarodnopravnom kapacitetu bosanskohercegovačkih državnih granica na vodi.
U "Evropskom centru za međunarodne i sigurnosne studije" - "George C. Marshall” u Garmisch Partenkirchenu pohadjao je 2001. godine "Senior Executive Seminar”.
    

HARIS MEŠINOVIĆ
e-mail: harismesinovic@hotmail.com

Radio kao savjetnik predsjednika Vlade BiH i savjetnik ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.
Magistrirao na Flečer školi međunarodnih odnosa na temi: Privatizacijski investicioni fondovi i korporacijsko upravljanje. Radi u Sarajevu kao konsultant.
Oblasti interesovanja: pitanja ekonomske tranzicije u Istočnoj Evropi, finansijski sistem, direktne strane investicije.Prijatelji MFB
Rad Međunarodnog foruma Bosna podržava veliki broj organizacija i pojedinaca.
aktuelno