Guidelines for Authors/Upute za autore


Međunarodni forum Bosna

Časopis Forum Bosnae

Citati koji su duljine do tri reda stavljaju se u dvostruke navodnike ("”) i pišu se u kontinuitetu s ostalim tekstom. Ako citat prelazi duljinu od tri reda, odvaja se od autorskog teksta, stavlja u novi red bez navodnika (osim ako nisu dio citata) te se uvlači s lijeva od 1,25 i smanjuje se prored na 1.

Sve bibliografijske jedinice stavljaju se u fusnote. Fusnote treba numerirati arapskim brojevima.

U prvom navođenju neke bibliografijske jedinice daju se puni podaci, a u svakom njenom sljedećem javljanju ona se piše skraćeno.

Ako bibliografijska jedinica ima više autora, potrebno je navesti ime i prezime svakog od njih.

Posebno je važno navesti tačnu stranicu citata kada je preuzet.


knjiga

Prezime, Ime, Naslov knjige, Mjesto: Izdavač, Godina, Stranica citata (ako ga ima)..

Prezime, Naslov knjige, Stranica citata (ako ga ima).


dio u knjizi

Prezime, Ime, "Naslov određenog dijela”, Naslov knjige, Mjesto: Izdavač, Godina, Stranice (prva stranica – zadnja stranica dijela), Stranica citata (ako je ima).

Prezime, "Naslov određenog dijela”, Stranica citata (ako ga ima).


časopis

Prezime, Ime, "Naslov članka”, Časopis, Broj (Godina): Stranice (prva stranica članka – zadnja stranica članka), Stranica citata (ako ga ima).

Prezime, "Naslov članka”, Stranica citata (ako ga ima).


novine/magazin

Prezime, Ime, "Naslov članka”, Novine/Magazin, Datum, Stranice (prva stranica članka – zadnja stranica članka), Stranica citata (ako ga ima).

Prezime, "Naslov članka”, Stranica citata (ako ga ima).


zbornik konferencijskih radova

Prezime, Ime, "Naslov članka”; u: Urednik, Naslov konferencije, Datum konferencije, Mjesto konferencije, Mjesto izdanja: Izdavač, Stranice (prva stranica članka – zadnja stranica članka), Stranica citata (ako ga ima).

Prezime, "Naslov članka”, Stranica citata (ako ga ima).


internetska stranica

Prezime, Ime, "Naslov članka”. Dostupno na: Link. (pristupljeno: Datum)

Prezime, "Naslov članka”.


magistarski i doktorski radovi

Prezime, Ime, Naslov rada, Vrsta rada, Institucija, Godina, Stranica citata (ako ga ima).


video

Naslov videa. Dostupno na: Link. (pristupljeno: Datum)


U svim slučajevima, ako se bibliografijska jedinica nalazi u elektronskom izdanju a ne štampanom, onda se u prvom navođenju na kraju stavlja i link na kojem je dostupna uz datum pristupa.

Prezime, Ime, Naslov knjige, Mjesto: Izdavač, Godina, Stranice (ako ih ima). Dostupno na: Link. (pristupljeno: Datum)


Prijatelji MFB
Rad Međunarodnog foruma Bosna podržava veliki broj organizacija i pojedinaca.
aktuelno