Osnivači


Rusmir Mahmutćehajić
Mile Babić
Jakob Finci
Kadrija Hodžić
Jelena Slagalo
Krsto Mijanović
Nada Mladina
Žarko Papić
Vladimir Premec
Arif Tanović
Džamna Duman
Ervin Vrdoljak
Vojislav Vujanović
Alma Mrgan
Lazo Roljić
Ante Toni Pehar
Lejla Hukić
Vahid Tanović
Fatima Mahmutćehajić
Nirman Moranjak-Bamburać
Sead Dautbašić
Emina Dedić
Aida Šunje
Tamara Vinšbah
Muhamed Cico
Nerzuk Ćurak
Sonja Dujmović
Tarik Tvrtković
Kenan Spaho
Bojan Arula
Mirjana Mavrak
Amer Medar
Nerin Dizdar
Asim Zubčević
Monja Šuta
Jasmina Jakić
Hatidža Duman
Eldar Sarajlić
Jasmina Altumbabić
Blažo Stevović
Jadranka Sidran
Fikret Čaušević
Mario Kukolj
Ilija Dević

Prijatelji MFB
Rad Međunarodnog foruma Bosna podržava veliki broj organizacija i pojedinaca.
aktuelno