Centar za međureligijski dijalog

Živjeti u Bosni i Hercegovini podrazumijeva stalno preispitivanje vlastite sposobnosti prepoznavanja i komuniciranja sa temeljnim pojmovima dijaloškog diskursa, kao što su razlika i granica. Razumijevanje, tematiziranje i insistiranje na ovim pojmovima, elementarni su načini za ispravno građenje vlastitog identiteta i svjetonazora, uvjet za zdravu koegzistenciju. S tim u vezi, Centar za međureligijski dijalog MFB, uspostavljen je s ciljem unaprijeđivanja dijaloga različitih religijskih skupina koje već stoljećima koegzistiraju na tlu u Bosne i Hercegovine.


Misija

Misija centra za međureligijski dijalog (u daljem tekstu Centra) biće struktuirana oko težnji za postizanje konkretnih komunikacijskih rezultata – dijaloških kanala kulturološke, teološke i socio-političke interakcije tradicijskih obrazaca u Bosni i Hercegovini. S obzirom na evidentnu činjenicu da se diskurs o toleranciji, slobodi na različitost i javno i neometano ispoljavanje vlastitih političkih, vjerskih ili drugih uvjerenja, često automatski i ekskluzivno smješta u kontekst liberalnih ideja i modernosti kao njenog socio-političkog okružja, zaboravljajući na Tradiciju kao izvor istih ovih vrijednosti, jedan od ključnih ciljeva Centra biće stvaranje kritične intelektualne mase koja će, interpretacijom iz tradicijskog ugla, razmjenom iskustava i načela na praktičnom nivou doprinijeti razvoju tolerancije i prevazilaženju postojećih konflikata na tlu Bosne i Hercegovine.

Oblasti djelovanja

Promocija ideje tolerancije i suživota na prostoru Bosne i Hercegovine, te njeno usmjeravanje prema različitim ciljnim skupinama u Bosni i Hercegovini je od egzistencijalnog značaja za prostor naše zemlje. Kontinuiranim preispitivanjem nekih od ključnih problematskih žarišta kao što su pitanje obrazovanja u Bosni i Hercegovini, razvijanje svijesti o sebi i drugima, te problematiziranje i prikazivanje diskriminirajućih elemenata u različitim religijskim zajednicama Bosne i Hercegovine, Centar će svoje aktivnosti usmjeriti na nekoliko polja javnog izražavanja u Bosni i Hercegovini.

Centar će djelovati:

u širem društvenom okviru na osnovu čega će se nastojati promovirati vrijednosti, ideje i stavovi o toleranciji i interreligijskom dijalogu, s fokusom na širu bosanskohercegovačku javnost (ali i regionalnu). Kako bi se javnom diskursu u Bosni i Hercegovini, koji je konstituisan preko osovine nametnutog konsenzualizma i latentnog konflikta, nametnuli obrasci tradicijskog razumijevanja međureligijske komunikacije, Centar će nastojati da svoj rad usmjeri i u pravcu javne promocije ideja tolerancije i suživota.

U tom smislu, Centar će raditi na organizaciji raznih javnih dogadaja, poput konferencija, okruglih stolova i drugih znanstvenih i poluznanstvenih javnih događaja s ciljem da utiče kako na javnost, tako i na intelektualnu zajednicu u Bosni i Hercegovini. Kroz prethodno navedene aktivnosti, kao i putem medijskih istupa i pripremom publikacija, Centar će nastojati da bude prisutan u javnom prostoru Bosne i Hercegovine, promovišući istinski dijalog i razumijevanje u krilu bosanskohercegovačkih religijskih tradicija.

Također će biti pokrenute javne diskusije, kampanje i drugi moduli sjećanja, govora i dijaloga o religiji, tradiciji i njenim postojećim ili pak nepostojećim aspektima. Centar će poduzimati i razne druge aktivnosti, poput istraživanja, analiza javne svijesti po pitanju razumijevanja osnovnih religijskih principa i mogućnosti suživota na ovim prostorima. To će uveliko doprinijeti boljem razumijevanju trenutne situacije, kao i planiranju budućih strateških ciljeva Centra. Također želimo aktivno doprinijeti radu Komisije za istinu i pomirenje, kao i pokrenuti inicijativu za osnivanje memorijalnog centra za sve nedužne žrtve proteklog rata u Bosni i Hercegovini.

u intelektualnom okviru čime će se unaprijeđivati intelektualna komunikacija i podsticati unutrašnji dijalog razdijeljene misleće zajednice u Bosni i Hercegovini, i to na osnovama interreligijskog razumijevanja i tradicije komunikativnog multikonfesionalizma. S tim u vezi, Centar će ostvariti saradnju sa vodećim predstavnicima vjerskih zajednica naše zemlje, različitim vladinim i nevladinim organizacijama u Bosni i Hercegovini i šire, koje pokažu spremnost i volju da doprinesu razvijanju ideje o toleranciji, razumijevanju i suživotu na ovim prostorima.

S obzirom da je stvaranje kritične intelektualne mase koja će unaprijediti tradicijsko i religijsko razumijevanje tolerancije i suživota u Bosni i Hercegovini jedan od glavnih ciljeva rada, Centar će nastojati da saradnju u realizaciji budućih projekata otvori širokom krugu mladih intelektualaca, voljnih da učestvuju u generisanju međureligijskog razumijevanja. Iako će se, u intelektualnom smislu, Centar u najvećoj mjeri oslanjati na postojeću „intelektualnu infrastrukturu" MFB, aspekt regrutacije i podrške nastajućem krugu mladih intelektualaca shvaćen je kao jedan od prvih prioriteta za realizaciju ciljeva rada Centra. U tom smislu, Centar će biti dizajniran kao polazna tačka za vršenje raznih istraživanja u vezi s pitanjima religije i ostalih aspekata javnog života u Bosni i Hercegovini, u kojima bi participirao i širi krug mladih istraživača, studenata...itd.


u obrazovnom okviru čime će se vrijednosti tolerancije i socio-vjerske raznolikosti, kao kulturološkog bogatstva promovisati u svim sferama obrazovanja. Jedan od bitnih aspekata religijskog i interreligijskog dijaloga u Bosni i Hercegovine je epistemološki okvir u kojem nastaju modeli i obrasci višesmjerne komunikacije. Naglašavajući važnost kreiranja obrazovnog sistema koji će, inkluzivnim pristupom, diskurs o toleranciji u raznolikosti inkooorporirati u postojeće curriculume, Centar će u svom radu poduzimati razne aktivnosti na promociji i uspostavljanju ovih vrijednosti u sistemima obrazovanja širom Bosne i Hercegovine.

To između ostalog, podrazumijeva i kreiranje i sprovođenje istraživanja na osnovu kojih će biti izrađivane analize i stručne preporuke za unaprijeđivanje tradicijskoga diskursa o toleranciji u obrazovnim ustanovama u Bosni i Hercegovini. Radi ostvarivanja naprijed pomenutih ciljeva, jedna od djelatnosti Centra biće i objavljivanje različitih publikacija koje se bave datom problematikom, te omogućavanje percipiranja raznolikosti koje postoje u Bosni i Hercegovini kao komparativne prednosti, a ne nedostatka. Na taj način će i šira javnost biti upoznata sa aktivnostima koje vodi Centar.

U odnosu na to, prva, i možda najznačajnija grupa su studenti. Promovisanje osnovnih postulata tolerancije i interreligijskog dijaloga realizovalo bi se organizovanjem predavanja, javnih tribina, diskusija na različitim fakultetima širom zemlje, na kojima bi studenti uzeli aktivno učešće i time doprinijeli kako utvrđivanju trenutne situacije po ovom pitanju među mladim ljudima u pojedinim krajevima Bosne i Hercegovine, tako i razvijanju ideje tolerancije, suživota i međusobnog razumijevanja.

Na taj način dao bi se podsticaj mladim ljudima da razmišljaju i aktivno učestvuju u kreiranju bosanskog kulturno-političkog ambijenta kao prostora djelovanja i dodirivanja oprečnih sila (fenomen granice ovdje je prisutan i kao mjesto spajanja, ali još uvijek i kao tačka razdvajanja) u kome se nastoje obnoviti polazne osnove za suživot razlika. Potvrditi svoju opredjeljenost za dijaloški diskurs u poslijeratnoj Bosni i Hercegovini jeste osnovni cilj kojem težimo, jer jedan od najvećih problema postkonfliktne situacije u kojoj se nalazi država Bosna i Hercegovina, jeste negiranje postojanja drugog i drugačijeg, te potpuna ili djelimična izolacija i segregacija u pojedinim dijelovima zemlje.

Saradnja

Centar će u svom radu biti otvoren za saradnju sa svim religijskim i drugim institucijama i organizacijama u Bosni i Hercegovini. U sprovođenju aktivnosti na promociji interreligijskog dijaloga, Centar će, sam po sebi, biti snažno vezan za postojeći „religijski establishment" u Bosni i Hercegovini, čime će saradnja s ovim ustanovama predstavljati bitan oslonac velikog broja aktivnosti. Međutim, Centar se u svom radu neće ograničavati samo na zvanični religijski sistem i njegove institucije. U skladu s ciljevima Centra, koji naglašavaju potrebu i napor ka stvaranju i održavanju kulture dijaloga u krilu religijskih tradicija kao socijetalnog čina, Centar će sarađivati i sa ostalim institucijama, (nevladinim) organizacijama i pojedincima, koji u unaprijeđivanju dijaloga vide svoj filozofski, kulturološki ili politički interes, ali i vršiti kritički osvrt na dosadašnji rad i djelovanja postojećih institucija/tijela koja se bave međureligijskim dijalogom.

Predsjednik Centra za međureligijski dijalog je dr. Asim Zubčević.