Centar za medije i komunikacije

Na osnovu odluke Upravog odbora Međunarodnog foruma Bosna o formiranju Centra za medije i komunikacije, kao posebne organizacione cjeline MFB-a, u Sarajevu je 13. novembra 2006. godine održana konstituirajuća sjednica Odbora Centra koji će brinuti o koncipiranju njegovih programskih aktivnosti.


Članovi Odbora Centra su Mehmed Agović (predsjednik Centra), Gojko Berić, Marko - Antonio Brkić, Mehmed Halilović, Krsto Mijanović, Dunja Mijatović, Enes Osmančević, Ćazim Suljević, Milenko Vočkić, Adnan Osmanagić, Tanja Topić, i Aida Šunje.

Razlog osnivanja Centra za medije i komunikacije (CMK) u okviru Međunarodnog foruma Bosna je potreba da kroz svoje djelovanje doprinese ukupnoj dopuni znanja o praksi, ulozi i položaju medija i ukupnog sektora komunikacija u BiH te potrebi daljeg podsticanja reforme medijskog prostora u našoj državi. Činjenica je da brojni mediji u BiH i nakon 11 godina od prestanka rata djeluju u funkciji etno-nacionalnih političkih interesa ili su prinuđeni da djeluju u uslovima etničkih i teritorijalnih granica uspostavljenih Dejtonskim ustavom sto sve bitno utiče na demokratizaciju Bosne i Hercegovine.


S tim u vezi CMK će se u svom djelovanju, pored ostalog, posebno angažovati na sljedećim zadacima:

  • Na promovisanju i zaštiti pune slobode govora i izražavanja, kritici govora mržnje te podizanja svijesti građana o potrebi nezavisnosti medija od uticaja političkih, finansijskih, religijskih i drugih centara moći;
  • Isticanju negativnih posljedica specifične podijeljenosti medija u bosanskohercegovačkom društvu prema etno-nacionalnom i teritorijalnom kriteriju i ukazivati na značaj uspostavljanja jedinstvenog medijskog prostora i medijskih sloboda kao preduslova razvoja građjanskog društva
  • Potsticati medije da budu dostupni zagovornicima kritickog preispitivanja postojećih etnonacionalnih ideologija i iznalaženje odgovora o novoj bosansohercegovačkoj sintezi;
  • Potsticati osposobljavanje i razumijevanje medijskog sektora za analitičko informisanje javnosti o toku priprema BiH za pristupanje EU;
  • U saradnji sa nadležnim institucijama, promovisati razvoj informacionog društva, podsticati primjenu novih komunikacijskih tehnologija, kao sto je digitalna televizija, te važnosti interneta kao najznačajnijeg globalnog medija
  • CMK će sarađivati sa ostalim centrima MFB u iniciranju i realizaciji važnih projekata od značaja za BiH i ukupnu miisju MFB

Svoje programske aktivnosti CMK Međunarodnog foruma Bosna će realizirati kroz različite forme javnih rasprava, istraživanja, stručnih seminara, konferencija te odgovarajuću saradnju sa relevantnim domaćim i međunarodnim organizacijama i institucijama.

Sarajevo, 13. novembar 2006.