Upravni odbor MFB-a


Mile Babić (član)

Mile BABIĆ (Sarajevo, Bosna) je svećenik, bosanski franjevac i profesor teologije. Od 1977. predaje na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu, glavni je urednik zbornika Jukić i voditelj Odjela za dijalog s drugim religijama na Franjevačkom institutu za kulturu mira. U proučavanju Hegela, Ivana Duns Škota i Teodora Cirskog Babić traga za alternativom dosadašnjoj evropskoj filozofiji i teologiji, pokušavajući zasnovati filozofiju i teologiju koja će nas iz svijeta nasilja uvesti u svijet slobode i ljubavi. Bavi se, također, temama iz suvremene književnosti.
Njegovi najznačajniji radovi su: Himan Fil 2,6-11 u kristologiji Teodora Cirskog (Zagreb, 1990); studija u knjizi Ivan Duns Škot, Rasprava o prvom principu (Zagreb, 1997, str. 301-401)      

Jakob Finci (član)

Rođen je 1. oktobra 1943. na Rabu.  Nakon gimnazije, završio je Pravni fakultet u Sarajevu i od 1966. radi kao pravnik - stručnjak za međunarodno trgovinsko pravo. 1991.bio je jedan od inicijatora obnove jevrejskog kulturnog, prosvjetnog i humanitarnog društva "La Benevolencija" i prvi njegov potpredsjednik. Na dužnosti predsjednika ovog društva nalazi se od 1993. 1995. izabran je za prvog predsjednika Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine.
Potpredsjenik je asocijacije FONDEKO i član asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99.  Od septembra 1996. nalazi se na dužnosti izvršnog direktora Otvorenog društva BiH - Soros fondacije za Bosnu i Hercegovinu.  Specijalista je ta trgovačko pravo, privatizaciju i organizaciju humanitarnog rada. Održao je niz predavanja o ovim temama i sudjelovao na brojnim međunarodnim skupovima i konferencijama.

Kadrija Hodžić (član)

Rođen je u Tuzli, 4. maja 1958. Ekonomski fakultet završio u Brčkom, postdiplomski studij makroekonomije u Beogradu. Doktorirao na ekonomskom fakultetu u Tuzli 1997.Radi kao naučni istraživač na Ekonomskom fakultetu u Tuzli i docent na predmetu Makroekonomija Ekonomskog fakulteta u Tuzli.
Bio je član Alternativnog ministarskog vijeća Bosne i Hercegovine.
Kao Visiting i Research fellow boravio na univerzitetima u : Njemačkoj (Goethe-Institut, Der internationale kulturellen Zusammenarbeit Deutschland, Dusseldorf; Philipps Universität in Marburg), Velikoj Britaniji (London School of Economics and Politics, The Centre for the Global Governace) i USA (Illinois Institute, Business School Chicago).
Objavio preko 50 naučnih i stručnih radova i sudjelovao na nekoliko evropskih i američkih konferencija i seminara. Urednik je časopisa: "Tranzicija" (časopisa za politiku i ekonomiju tranzicije u Tuzli) i "Pogledi" (časopis za pitanje nauke, umjetnosti i kulture BZK "Preporod"  Tuzla ). Služi se engleskim i njemačkim jezikom.

Rusmir Mahmutćehajić (predsjednik MFB-a)

je rođen 1948. godine u Stocu, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je 1973. na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu, a 1975. magistrirao i 1980. doktorirao na Sveučilištu u Zagrebu. Specijalizaciju je obavio 1982. u Međunarodnom centru za teoretsku fiziku u Trstu (Italija), a postdoktorske studije 1988. na Katoličkom sveučilištu u Leuvenu (Belgija). Radio je kao istraživač i direktor u Institutu zaštite na radu Sveučilišta u Sarajevu, te kao direktor Instituta za ergonomiju istog sveučiliša; od 1985. do 1991. godine radio je kao profesor i dekan Elektrotehničkog fakulteta Sveučilišta u Osijeku (Hrvatska).
Od 1991. do 1992. godine bio je podpredsjednik Vlade Bosne i Hercegovine, a od 1992. do 1994. ministar za energetiku, rudarstvo i industriju Bosne i Hercegovine, kada je, ne slažući se s preovlađujućom politikom, podnio ostavku. Bio je i član savjeta sveučilišta u Sarajevu i Osijeku te predsjednik Komisije za društvene djelatnosti Vlade Bosne i Hercegovine.
Od 1992. godine predsjednik je Bosanskohercegovačkog komiteta CIGRE, od 1996. predsjednik izdavačkog savjeta časopisa "Dijalog", urednik časopisa "Bosanskohercegovačka elektrotehnika", i "Blagaja". 1997. izabran je za prvog predsjednika MFB.
U užem znanstvenom području objavio je preko stotinu stručnih i znanstvenih radova, od kojih osam knjiga. Objavio je i sedamnaest knjiga autorske proze, političkih i filozofskih eseja te prijevoda na bosanski jezik.

Krsto Mijanović (zamjenik predsjednika MFB-a)

Rođen je 4.2. 1955. u Trebinju. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Mostaru. Postdiplomski studij završio je na Mašinskom fakultetu u Ljubljani 1990.  Do 1992. je radio u "Industriji alata Trebinje".  Područja specijalizacije su mu razvoj novih proizvoda, istraživanje parametara kvaliteta alata u otežanim uslovima rada, racionalizacija tehnologije izrade pojedinih alata, razvoj sistema za obezbjeđenje kvaliteta, organizacija i koordinacija razvoja i poslovanja radne organizacije.
Sudjelovao je u izradi nekoliko naučnoistraživačkih projekata u oblasti poboljšanja kvaliteta za motornu industriju, istraživanje problematike i osvajanja alata za fabrike vijaka, razvoj alata za obradu drveta i razvoj alata za narezivanje navoja na cijevima.  Od 1992. je spoljni saradnik Mašinskog fakulteta u Ljubljani. Objavio je više stručnih radova u zemlji i inostranstvu.

Nada Mladina (dopredsjednica)

Rođena je u Tuzli 1947. godine, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Medicinski faklutet završila 1970. godine u Zagrebu. Magistarski rad odbranila je na Sveucilištu u Zagrebu 1984. godine. Komitet za zdravstvo SR Bosne i Hercegovine dodijelio joj je zvanje primarijus 1986. godine. Doktorsku tezu odbranila na Medicinskom fakultetu Tuzla 1997. godine, nakon čega je izabrana u zvanje docenta.
Autor je udžbenika za studente defektologije, priručnika za pomoć majkama u odgoju djece do 1. godine, te više poglavlja budućeg udžbenika pedijatrije u BiH.
1992. godine osnovala je nevladinu humanitarnu organizaciju "Naša djeca Tuzla”, koja je iskazala visok nivo aktivnosti u zbrinjavanju osnovnih potreba djece, posebno prognanika, ranjenih i bolesnih, izmedu ostalog obezbjeđenjem liječenja i izvan granica BiH.
Jedna je od osnivača Srpskog građanskog vijeća BiH, čiji je jedan od podpredsjednika.
Aktivni je član u MFB građana Tuzla, sa nizom aktivnosti na očuvanju multietničkog principa života u gradu Tuzla i BiH.
Član je Udruženja nezavisnih intelektualaca "Krug 99” Sarajevo.
Od 2004. godine Predsjednica je Općinskog Vijeća Općine Tuzli.

Žarko Papić (član)

Ekonomski fakultet i postdiplomski studij završio je u Beogradu. Doktorirao je na   Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1974. Radio je kao naučni savjetnik na Instituttu za   ekonomiku investicija u Beogradu, predavao   na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Novi Sad, vršio dužnost ministra za nauku i tehnologiju u Vladi Srbije, bio član Savezne vlade i generalni direktor Saveznog ureda za planiranje, ambasador u Ministarstvu   inozemnih poslova SFRJ, ambasador pri OECD i šef stalne delegacije Jugoslavije pri OECD-u u Parizu, savjetnik pri OECD-u, gostujući profesor na Američkom univerzitetu u Parizu i, od 1996. viši savjetnik i direktor u IBHI-ju (Nezavisni biro za  humanitarna pitanja).  
Između 1968 i 1991. objavio je 10 knjiga iz oblasti ekonomije, političkog sistema, 147 znanstvenih radova i više od 150 članaka u stručnim časopisima i novinama- Poslije 1992. sudjelovao je na više međunarodnih stručnih konferencija i seminara, te objavio više tekstova u izbornicima, časopisima i novinama u inostranstvu.
Govori i piše engleski, a služi se francuskim.

Vladimir Premec (član)

Rođen je 18.8.1939. u Goli-Koprivnica, Hrvatska. Završio je i doktorirao filozofiju, teologiju i književnost.
Od 1976. je bio asistent , vanredni i redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Član je Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i počasni doktor filozofije na Universita degli Studi di Ferrara, Italija.
Objavio je više knjiga među kojima su: "Filozofijska i sociologijska bibliografija Hrvatske 1945 - 1962", 1963., "Franciscus Patritius", 1968., "Petrićeva kritika Aristotelove filozofije", 1968., "Petrićeva filozofija bitka", 1971., "Biće beskonačnog", 1973., "Hrestomatija etičkih tekstova patristike - sholastike - renesanse", 1978., "Pohvala filodoksije", 1978., "O marksistima i kršćanima", 1988., "Logos u Herakleitosa", 1996.
Govori i piše njemački i latinski a služi se engleskim, francuskim, klasičnim grčkim i talijanskim.

Arif Tanović (preminuo 2010. god)

Rođen je 4. decembra 1925. u Gacku. Diplomirao je 1953. a doktorirao 1961. na Filozofskom fakultetu u Beogradu.  
Na sarajevskom Univerzitetu bio je asistent, docent, vanredni i redovni profesor. Redovni je član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i počasni doktor nauka od 1978. na Univerzitetu Mičigen.Između 1977. i 1981. bio je rektor sarajevskog Univerziteta i član Biroa i Stalnog komiteta rektorske konferencije u Ženevi.
Glavni je i odgovorni urednik časopisa za društvena pitanje "Pregled", glavni i odgovorni urednik biblioteke "Ethos" izdavačke kuće "Svjetlost" iz Sarajeva i glavni i odgovorni urednik časopisa za filozofska pitanja "Dijalog". Između 1986. i 1988. bio je član predsjedništva Bosne i Hercegovine.  
Objavio je slijedeće knjige: "Putevima istoka", 1958.; "Bertrand Rasel, filozof i humanista", 1972.; "Vrijednost i vrednovanje, prilog aksiologiji", 1972.; "Etika i politika", 1973.; "Biće u vremenu", 1974.; "Humanizam i napredak", 1979.; "Socijalizam i društvena kritika", 1985. Objavio je i oko 300 eseja, članaka i drugih tekstova. Uže područje specijalizacije mu je etika i aksiologija.
Piše, čita i govori engleski jezik.

Džamna Vranić (dopredsjednica MFB-a)

Rođena 1973. u Stocu. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2000. godine. Zaposlena na Pravnom fakultetu u Sarajevu u zvanju asistenta na predmetu Porodično pravo. Član je MFB od njegovog osnivanja.

Ervin Vrdoljak (dopredsjednik)

Rođen je 21. lipnja 1949. godine u selu Držanlije, Općina Livno.
Gimnaziju je završio u Livnu, a Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, te time stekao zvanje diplomirani inženjer elektrotehnike. Živi i radi u Livnu u županijskoj elektrodistribuciji. Član je i suosnivač MFB iz Sarajeva.

Vojislav Vujanović (član)

Rođen je 13.4.1937. u Bosanskoj Gradišci. Na Filozofskom fakultetu je diplomirao na odsjeku za Orijentalnu filologiju i knjiženost, a na postdiplomskom studiju Nacionalnu povijest pod Turcima. Novinar je, likovni i kazališni kritičar.
Svoje radove je objavljivao na gotovo svim radio stanicama bivše Jugoslavije i u gotovo svoj dnevnoj štampi. Radove su mu objavljivali časopisi " Scena" iz Novog Sada, "Delo" iz Beograda, "Pozorište" iz Tuzle, "Život" i "Lica" iz Sarajeva.
Objavio je slijedeće knjige: "Svitanje", poezija, "Likovno djelo Miroslava Bilaća", monografija, "Iz Talijina hrama", kazališni eseji i "Alkemija slike", likovni eseji.  Piše i govori arapski a služi se ruskim i francuskim jezikom.