Časopis Forum Bosnæ

Broj 22, 03. februar 2003.
(RE)PRIVATIZACIJA i GLOBALIZACIJA
(RE)PRIVATIZACIJA i GLOBALIZACIJA

(RE)PRIVATIZACIJA i GLOBALIZACIJA

KAZALO

Predgovor 
Uvod
POLAZIŠTA I KONCEPTUALNA ODREĐENJA

Prvi dio
ZADANA BUDUĆNOST: GLOBALNI TRŽIŠNI POREDAK

Glava I:
(Re)privatizacija u globalnoj privredi
1. Konvergencija i homogenizacija makroekonomskih i razvojnih politika i teorija
2. Uloga privatnog sektora u globalizaciji svjetske privrede

Glava II: 
Uputa u povijest i aktualitet procesa (re)privatizacije
1. Predmondijalni procesi (re)privatizacije 
2. Mondijalni proces (re)privatizacije

Drugi dio
PLEDOAJE ZA POLITIČKU EKONOMIJU (RE)PRIVATIZACIJE

Background 
Glava I: 
Kontroverze o vlasništvu
1. Vlasništvo u funkciji tržišnih rješenja 
2. Nastanak i razvoj ideja o privatnom vlasništvu 
3. Antitržišna rješenja vlasništva
A. ”Humanistička kritika” vlasništva 
B. Koncepcijske dileme jugoslavenskih marksista o društvenom vlasništvu 
C. Antiprivredni sistemi ili sistemi bez vlasnika i preduzetnika
4. Otvaranje spora i zamah polemike

Glava II: 
Ekonomskoteorijsko tumačenje (re)privatizacije
1. Teškoće u definiranju 
2. Mnoštvo definicija 
3. Očekivanja
A. Ciljevi (re)privatizacije 
B. Ekonomski i demokratski motivi podržavanja (re)privatizacije 
C. Privatno versus državnog i društvenog vlasništva – implikacije po ekonomsku efikasnost
4. Evaluacija ekonomskih efekata (re)privatizacije

Glava III: 
Neka otvorena pitanja
1. Teorijski, ideološki i strateški izazov 
2. Odnos (re)privatizacije, regulacije i konkurencije 
3. Utjecaj vlasničkih odnosa odnosa na održivi razvoj

Glava IV: 
Ekonomsko-doktrinarni sporovi
1. Pozitivno (neoliberalno) određenje
A. Neoliberalni profil Washingtonskog consensusa 
B. Kritički okvir za postWashingtonski consensus
2. Kritičko podržavajuće (socijalno-liberalno) stajalište
A. Front kejnesijanske tradicije: otpor neoliberalnom konceptu free marketa i privatizacije 
B. Socijaldemokratski front: pomirljiva strategija
3. Socijalističko-tradicionalističko stajalište

Treći dio
MEĐUNARODNO FINANCIRANJE FREE MARKETA I (RE)PRIVATIZACIJE
Uvod: 
Opća ovisnost transformacionih procesa o sistemu međunarodnog financiranja

Glava I: 
Izvori međunarodnog financiranja (re)privatizacije
1. Javni izvori financiranja (re)privatizacije
1.1. Multilateralno financiranje: međunarodne financijske institucije i proces (re)privatizacije
A. Promocija free marketa i podrška od strane IMF i grupe Svjetske banke privatizaciji 
B. Linije podrške grupe Svjetske banke i IMF privatnom sektoru i prestrukturiranju privrede
1.2. Podrška regionalnih institucija (re)privatizaciji
A. USAID i podrška (re)privatizaciji 
B. EU i podrška (re)privatizaciji
2. Privatni izvori financiranja (re)privatizacije 
3. Kritike javnog međunarodnog financiranja free marketa i privatizacije

Glava II: 
Sistemske promjene kao uvjet međunarodne financijske pomoći

Glava III: 
Raskorak između očekivanja i stvarne podrške (re)privatizaciji
1. Ide li kapital apriorno u zemlje koje vrše (re)privatizaciju? 
2. Stvarni interes globalnog kapitala

Četvrti dio 
REKAPITALIZACIJA VISOKORAZVIJENIH KAPITALISTIČKIH ZEMALJA

Uvod: 
Država blagostanja i širenje javnog sektora

1. Uspon i kriza države blagostanja 
2. ”Formiranje ponude” i razmjere državnog sektora

Glava I: 
Udar na državu blagostanja
1. Kritičke interpretacije i alternativne strategije 
2. Neuspjeh kejnesijanske kontraofanzive

Glava II: 
Ekonomskoteorijski podsticaji (re)privatizacije
1. Obnova liberalne ekonomske misli 
2. Teorijske potkrepe deregulacije i (re)privatizacije
A. Novi trend vladavine neoliberalne paradigme 
B. Monetarizam (Monetarism) – monetarna kritika neracionalnosti javnog sektora 
C. Teorija (škola) racionalnih očekivanja 
D. Teorija ekonomije ponude (Supply – Side Economics)

Glava III: 
Paket vlasničkog aspekta strukturnog prilagođavanja
1. (Re)privatizacija u ekonomskim politikama zapadnih zemalja od 80. godina
A. Neoliberalne osnove ekonomskih politika ”rekapitalizacije kapitalizma” 
B. Mehanizam privatizacije
2. Industrijska politika kroz oslonac na privatni sektor 
3. Direktna podrška privatnom preduzetništvu

Glava IV: 
Efekti i ograničenja (re)privatizacije
Prilog: 
Karakteristične ekonomske politike (re)privatizacije
1. Tačerizam (Thatcherismus) 
2. Reganomika (Reaganomics) 
3. Politike (re)privatizacije u nekim ostalim zapadnim zemljama 
4. Zbirni pregledi ostvarenih i najavljenih privatizacija

Peti dio
TRANSFORMACIJA DUALNIH PRIVREDA ZEMALJA ”TREĆEG SVIJETA”

Uvod: 
Opće ekonomske karakteristike zemalja ”Trećeg svijeta” pred (re)privatizaciju

Glava I: 
Geneza ekonomske misli o razvoju i vlasništvu
1. Inspiriranost etatizmom po oslobođenju od kolonijalizma 
2. Odustajanje od modela etatističkog razvoja i ekonomske neovisnosti

Glava II: 
Neoliberalni koncept reforme
1. Reformski paket sa (re)privatizacijom kao ključnom komponentom 
2. Stabilizacijski pristupi i strukturno prilagođavanje 
3. Provođenje (re)privatizacije
A. (Re)privatizacija kao političko-ekonomski program 
B. Mehanizmi (re)privatizacije i specifičnosti (re)privatizacije usluga

Glava III: 
Problemi provođenja (re)privatizacije
1. Uvjetovanost (re)privatizacije razvojem tržišta kapitala 
2. Unutrašnje podrške i otpori (re)privatizaciji 
3. Neka iskustva u provođenju i doprinosi (re)privatizacije
A. Beneficije (re)privatizacije 
B. Korisne lekcije

Glava IV: 
Kritički pristupi
Prilog: 
Karakteristične ekonomske politike privatizacije
1. Zemlje Latinske Amerike 
2. Azijske i afričke zemlje

Šesti dio
TRANZICIJSKI KAPITALIZAM POSTKOMUNISTIČKIH ZEMALJA
Uvod: 
Jalove ekonomske reforme u krilu socijalizma
1. Dometi reformi i razvoj unutarsocijalističke ekonomske kritičke misli 
2. Dogmatski limiti u izmjeni monističke vlasničke strukture

Glava I: 
Pokušaji prevazilaženja monističke vlasničke strukture i uvođenja privatnog vlasništva od 1987/88. do političkih prevrata 89. i 90.

Glava II: 
Nominacija preobražaja – transformacija i tranzicija
1. Konfuzije oko nominacije i sadržaja preobražaja 
2. Transformacija: geneza ideja i raznovrsnost prijedloga
3. Tranzicija kao fenomen globalizacije

Glava III: 
Pristupi dosadašnjem preobražaju
1. Tranzicioni paket s ključnom ulogom (re)privatizacije
A. Standardni paket tranzicije 
B. (Re)privatizacija kao ključni elemenat standardnog ”paketa tranzicije”
2. Kritički pristup standardnom paketu tranzicije, napose (re)privatizaciji 
3. Uspostavljanje algoritma tranzicije

Glava IV: 
Strategija (re)privatizacije
1. Ciljevi i brzina izvođenja (re)privatizacije
A. Ciljevi (re)privatizacije 
B. ”Shock versus gradualism”
2. Restrukturiranje i igra strateških (ino)investitora 
3. Koncepcije i modeli privatizacije
A. Teorijski modeli 
B. Primijenjeni modeli privatizacije 
C. Kriteriji evaluacije strateških opcija (re)privatizacije

Glava V: 
Progres (re)privatizacije

1. Agregatni indikatori progresa (re)privatizacije 
2. Sektorski indikatori progresa (re)privatizacije 
3. Ekonomski efekti privatizacijskog procesa
3.1. Efekti na poslovnu efikasnost preduzeća 
3.2. Efekti na korporativno upravljanje
A. Masovna privatizacija i problemi korporativnog upravljanja 
B. ”Moral-hazard” tranzicionog menadžmenta

Glava VI: 
”Olahko obećana brzina” uspostave tranzicijskog kapitalizma
1. Tranzicijski kapitalizam ”ulazi brzo, nezrelo i problematično” 
2. Nastup i trajanje transformacione recesije 
3. Neoliberalni stereotipi o (re)privatizaciji – teze za kritiku 
4. Pouke za uspješnu privatizaciju

Prilog: 
Karakteristične ekonomske politike (re)privatizacija
1. Zemlje Centralne Evrope 
2. Rusija 
3. Zemlje bivše Jugoslavije

UMJESTO ZAKLJUČKA
1. Kontradikcije savremene ekonomske misli (re)privatizacije 
2. Temeljne zablude u akceptiranju postkomunističke (re)privatizacije 
3. Neoliberalna budućnost

INDEX IMENA

Prijatelji MFB
Rad Međunarodnog foruma Bosna podržava veliki broj organizacija i pojedinaca.
aktuelno