Peti internacionalni kolokvij BOSANSKA USMENA TRADICIJA U KULTURI SVIJETAMi u Međunarodnom forumu Bosna imamo čast najaviti Peti internacionalni kolokvij Bosanska usmena tradicija u kulturi svijeta. Kolokvij će biti održan u sjedištu Međunarodnog foruma Bosna (ul. Sime Milutinovića 10), 19. novembra (subota) 2022. godine, s početkom u 10.00h. Program s učesnicima i njihovim izlaganjima možete vidjeti ovdje.

Već smo organizirali četiri takva kolokvija. Važni suorganizatori bili su nam Muzej Hercegovine iz Mostara, a od prošle godine Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli. Prvi kolokvij bio je usredsređen na istraživačko-naučni rad i naslijeđe Milmana Parryja, američkog homerologa, koji je svoje znanstvene hipoteze provjeravao u velikom istraživačkom programu, obuhvatajući južnoslavensku živu usmenu tradiciju. Iz tog istraživačkog pothvata nastala je jedna od najznačajnijih zbirki pisanih i audio dokumenata usmene tradicije čiji najznačajniji dio čine bošnjački/bosanski doprinosi. Sudionici drugog kolokvija predstavili su svoja istraživanja o različitim aspektima bosanske usmene tradicije te njenih proučavanja nakon tridesetih godina dvadesetog stoljeća. U program trećeg kolokvija uključeni su prikazi istraživačkih postupaka i rezultata u istraživanju odnosa usmenosti i pismenosti. Glavni predmet četvrtog kolokvija bila je usmene tradicije u literarnom i interliterarnom kontekstu – bošnjački slučaj.

Članovi Organizacijskog odbora Petog internacionalnog kolokvija Bosanska usmena tradicija u kulturi svijeta odlučili su pozvati istraživače da se, u skladu s dosadašnjim rezultatima, uključe u rasprave o ulozi usmene tradicije u konstruiranjima ideologija etnonacionalizma, hijerarhiziranja usmenih tradicija i njihovog korištenja u predstavljanju drugog i drukčijeg. Usmena tradicija, u punom značenju tog pojma, uglavnom više ne postoji. Ali njene prisutnosti u savremenoj kulturi primaju različite oblike. Za savremenog istraživača zbirka Milman Parry je i dalje izvor istraživačkih uvida koji doprinose dekonstrukciji ideologijskih mentaliteta i s njima povezanih političkih programa.

Sudionici Petog internacionalnog kolokvija Bosanska usmena tradicija u kulturi svijeta nastavit će raspravu o odnosu usmenosti i pismenosti te o načinima prijenosa istraživačkih rezultata Milmana Parryja, njegovih prethodnika i nasljednika, u proučavanju bosanske usmene tradicije. U dva raspravna stola bit će predstavljeni rezultati o kojima će prisutni raspravljati:

  • Utjecaji zbirke Milmana Parryja i njenih istraživača na savremenu bosansku kulturu
  • Naučni prikazi ideologijskih hijerarhiziranja usmenih tradicija južnoslavenskih naroda

U okviru ovog Petog internacionalnog kolokvija Bosanska usmena tradicija u kulturi svijeta, biti održano javno i predstavljanje knjiga

Marijana Kardum i Stipe Kljaić, ur., Liber amicorum: Zbornik radova u čast profesora Iva Banca (Zagreb, 2021)

Rusmir Mahmutćehajić, Desmond Maurer i Fatima Veispahić, ur., U sjećanjima prijatelja: Ivo Banac, povjesničar i političar (Forum Bosnae 95-96/21)

Događaj će početi u 12.30h, u dvorani za sastanke Međunarodnog foruma Bosna (Sime Milutinovića 10/III). Otvoren je za medije i širu javnost.
Organizacioni odbor

Amra Hadžimuhamedović

Asim Krhan

Mirsad Kunić, predsjednik

Rusmir Mahmutćehajić

Desmond Maurer

Fatima Veispahić

Prijatelji MFB
Rad Međunarodnog foruma Bosna podržava veliki broj organizacija i pojedinaca.
aktuelno