Novi broj časopisa

FORUM BOSNAE br. 81-82


Zbornik radova Prvog međunarodnog kolokvija
Bosanska usmena tradicija u kulturi svijeta

Obavještavamo članove i prijatelje Međunarodnog foruma Bosna da je izašao novi broj časopisa Zbornik radova Prvog međunarodnog kolokvija Bosanska usmena tradicija u kulturi svijeta, Forum Bosnae, 81-82. U tome broju objavljeni su sljedeći tekstovi:

David Elmer, "Zbirka usmene književnosti Milman Parry”; Aida Vidan, "Pjesme ženskih izvođača u zbirci usmene književnosti Milman Parry”; Enes Kujundžić, "Spomen bošnjačkog usmenog pjesništva u sabranim spisima Milmana Parryja”; Mirsad Kunić, "Tri stolačka pjevača u Parryjevoj zbirci – Bajgorić, Bašić, Kukuruzović”; Tarik Ćušić, "Tipovi i karakteristični modeli epskih formula u Parry-Lordovoj zbirci pjesama”; Sead Šemsović, "Novopazarski epski tekst – neke osobenosti bošnjačke epike u Lordovoj zbirci iz 1953. godine”; Ferid Muhić, "Kalogathia u bošnjačkoj usmenoj tradiciji: Aksiološka paradigma nacionalnog karaktera i etičkog kodeksa bošnjaka u epu Ženidba Smailagić Mehe”; Indira Durmić,  "Halil Bajgorić u bosanskoj usmenoj baštini”; Edim Šator, "Jezičke osobitosti pjesme Ženidba Bećirbega, sina Mustajbegova”; Amer Medar, "Današnja sjećanja na guslača Halila Bajgorića”; Rusmir Mahmutćehajić,  "Bosanstvo između usmenosti i pismenosti”; Asim Zubčević, "Bosnian Muslim written culture as reflected in traditional oral poetry and folklore”; Nerin Dizdar, "Odnos institucionalizovanih ideologija prema bosanskoj narodnoj tradiciji – parcijalizacija umjesto internacionalizacije”; Amira Dervišrević "Bošnjačke usmene priče i evropsko usmenoprozno naslijeđe”; Desmond Maurer, "Fakelore for Tito”; Sanjin Kodrić, "Status i identitet bošnjačke usmene književnosti do kraja osamnaestoga stoljeća”; Šerbo Rastoder, "Almanah i epika Bošnjaka Crne Gore”; Atvija Kerović, "Naučno-istraživački rad Zlatana Čolakovića i njegov doprinos afirmaciji bošnjačke epike u Crnoj Gori”; Jasmina Talam, Tamara Karača Beljak, "Muzička tradicija Bosne i Hercegovine kroz istraživanja Matije Murke”; Irma Marić "Horozovićevo čitanje usmene balade Hasanaginica u romanu Imotski kadija”; Jasmin Hodžić, "Jezička analiza balade Hasanaginica kao doprinos razumijevanju bosanske kulture i tradicije”.

Svi članovi Međunarodnog foruma Bosna koji su izmirili članarinu za tekuću godinu imaju pravo na besplatan primjerak. Časopis je dostupan u sjedištu Međunarodnog foruma Bosna.

Nermina Ahatović Jusić
MFB Press