Časopis Forum Bosnæ

Broj 26, 04. februar 2004.
IZAZOVI FEMINIZMA
IZAZOVI FEMINIZMA

IZAZOVI FEMINIZMA 

SADRŽAJ

PREDGOVOR

J. BAKŠIĆ-MUFTIĆ: 
Jednakopravnost, žensko pravo, seksualni zločini: Izazovi feminističkog pristupa pravu 
Politička prava kao ženska prava – otvorena pitanja i izazovi 
Prilog raspravi o Zakonu o jednakopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini 
Zločini silovanja u Bosni i Hercegovini – lokalna i međunarodna dimenzija 
Žene u islamu – otvorena debata

M. KATNIĆ-BAKARŠIĆ: 
Jezik i (de)konstrukcija roda 
Jezik i rod ili: o jeziku koji nas govori
Jezik i rod ili: da li se (zapravo) razumijemo kada govorimo?
Da li je politička korektnost isto što i stvarno ulaženje u moć?
Feministička stilistika: izazov i ograničenja
O jeziku koji (de)konstruira rod
Osvajanje govora: čulnost i eros u stvaralaštvu Bisere Alikadić
Rod (gender) i dramski dijalog

N. MORANJAK-BAMBURAĆ: 
Vrijednosti i modeli u feminističkoj književnoj kritici
Retoričke strategije feminističkog diskursa
Spašavanje tijela
Signature smrti i etičnost ženskog pisma
Skandal prepoznavanja
Ima li rata u ratnom pismu?

J. BABIĆ-AVDISPAHIĆ: 
Feminizam, etika i politika
Feministička etika, transformacija i odgovornost
Performativna politika vs. politika identiteta

Prijatelji MFB
Rad Međunarodnog foruma Bosna podržava veliki broj organizacija i pojedinaca.
aktuelno