ISTRAŽIVAČKE TEME

91. ELEKTRONSKA PODRŠKA NAUČNO ISTRAŽIVAČKOM RADU – ENIR

Svrha projekta:
Ideja ovog projekta je da se omogući postavljanje i publikacija naučno-istraživačkih, radova i drugih publikacija na Internet i njihovo pohranjivanje u bazu podataka.
Pored navedenog, ideja je i da nastavno osoblje i ostali sudionici u procesu visokog obrazovanja saznaju više o naučno istraživačkom radu, mogućnostima apliciranja na različite fondove i sl., u svrhu  kvalitetnijeg obrazovanja, bolje komunikacije, kao i u svrhu poboljšanja kvaliteta same nastave. Katalog doktorskih, magistarskih, diplomskih, kao i seminarskih radova, pomogao bi studentima i nastavnom osoblju da imaju uvid o tome koje materijale knjige imaju na raspolaganju za svoj brži, bolji i kvalitetniji akademski razvoj.
Problem je moguće riješiti izradom je baze podataka i CMS-a koji bi kao pilot projekat prvenstveno služio na našem Univerzitetu. Sljedeća faza razvoja bi bila saradnja među Univerzitetima i širenje ciljanog područja na sve Univerzitete u Bosni i Hercegovini.

Ciljevi:
- Uspostaviti elektronsku podršku naučno-istraživačkom radu na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru
- Kreirati aktivan elektronski prostor za unaprjeđenje naučno-istraživačke aktivnosti
- Educirati buduće korisnike za korištenje eNIR-a
- Pripremiti prostor za ostvarivanje saradnje sa širom akademskom zajednicom u Bosni i Hercegovini

Vođa projekta:
Ime : Salko Kovačić
Poslovna adresa : Univerzitetski kampus, Mostar
E-mail adresa : salko@unmo.ba

Saradnici:
Ime i prezime: Šejla Maslo
Poslovna adresa: Univerzitetski kampus, Mostar
E-mail adresa: sejla.maslo@unmo.ba

Ime i prezime: Nerina Nevesinjac
Poslovna adresa: Univerzitetski kampus, Mostar
E-mail adresa: nerina.n@gmail.com

Ime i prezime: Edina Špago-Ćumurija
Poslovna adresa: Univerzitetski kampus, Mostar
E-mail adresa: edina@unmo.ba

Ime i prezime: Zoran Kazazić
Poslovna adresa: Univerzitetski kampus, Mostar
E-mail adresa: zoran.kazazic@unmo.ba


90. POLOŽAJ ŽENE U BOSANSKO-HERCEGOVAČKOJ SVAKODNEVNICI

Svrha
Obuhvatno identifikovanje prirode položaja pripadnica ženskoga pola 0u današnjoj Bosni i Hercegovini (pored doprinosa u razmatranju teorijskih modela iz domena društvenih nauka koje se bave pitanjima ili karakteristikama žena u modernom svijetu) trebalo bi da pokaže i pravac koji bi trebalo slijediti u jačanju pozicije žene, odnosno u nastojanjima da pitanje ravnopravnosti polova ne predstavlja više problem.

Rezime
U Bosni i Hercegovini postoji veliki broj kriterija na osnovu koga se može primijetiti sistemstsko raslojavanje stanovništva i prisustvo procesa socijalnog isključivanja. Jedan od njih je svakako polna pripadnost. Prema gotovo svim istraživanjima (kako onim koja su akademski orijentisana, tako i onima koja za svrhu imaju unapređenje položaja žene u Bosni i Hercegovini) se može vidjeti da u našoj državi postoji jasna podjela na skoro sve aspekte javnog i društvenog života na muški i ženski domen. A već pri samo letimičnoj analizi domena koji se pripisuju ženskom polu jasno je da on sadrži komponentu degradacije i uskraćivanja mogućnosti da žene u Bosni i Hercegovini u većoj mjeri (ako već ne u potpunosti) ostvare svoje ambicije ili potencijale.
Ovo istraživanje zato kao osnovni problem rada postavlja položaj žene u bosanskohercegovačkom društvu i faktore koji doprinose održavanju postojeće pozicije (odnosno identifikovanje onih faktora koji bi omogućili umanjenje polnih razlika).Uz to, pažnja je se usmjerena na veći broj psiholoških i socioloških konstrukata koji su neraskidivo vezani za ženska pitanja.

Pitanja koja projekat pokreće
Projekat svojim rezultatima usmjerava na veći broj praktičnih pitanja. Kao prvo je kakav je stvarni opšti položaj žene u Bosni i Hercegovini danas, a odmah zatim koliko se opažanje polne pripadnosti i polnih razlika razlikuje od stvarnog stanja stvari. Na ovaj se dio logično nadovezuje i potreba za identifikacijom faktora koji imaju snagu da na tom polju promijene stvari na bolje, kao i identifikacija strategije koja bi omogućila praktično djelovanje na te faktore u cilju smanjenja polnih razlika zasnovanih na stereotipima, predrasudama, lošim zakonima ili nebrizi opšte zajednice. Naravno, tim es uključuje i potreba da se porazmisli i o tome kako se po ovom pitanju može obezbijediti adekvatna podrška društva u okviru vaspitno- obrazovnih institucija i procesa.

Glavni istraživač
Amela Bašić, Jug Bogdana 84, Banja LukA, basic@teol.net

Saradnici:
Dijana Đurić, Slatinska 11, Banja Luka, 051 385 444
Milena Pašić, Petra Bojovića 1a, Banja Luka, 065 561 01789. AFIRMACIJA PREDUZETNIŠTVA U BOSNI I HERCEGOVINI IDENTIFIKACIJOM SOCIJALNIH GRUPA I NJIHOVIH SKLONOSTI

Svrha projekta:
Svrha projekta je istražiti i identifikovati nivo sklonosti prema preduzetništvu među ciljanim socijalnim grupama. Rezultat istraživanja pomogao bi u afirmaciji preduzetništva i promociji preduzetničkog duha.

Pitanja koja projekat pokreće
Projekat se bavi problematikom u sferi kulturološkog odnosa stanovništva prema fenomenu preduzetništva. Poznato je da u bivšim socijalističkim zemljama i zemljama u tranziciji postoji relativno manja sklonost prema osnivanju privatnog biznisa i komercijalizaciji preduzetničkih ideja, čak i onda kada za to postoje relativno povoljni finansijski uslovi, nego u zemljama koja imaju dugu tradiciju slobodnog tržišta i kapitalizma. U kojoj mjeri je ovo kulturološki fenomen, odnosno pitanje mentaliteta? Da li postoji negativna percepcija o preduzetništvu i privatnoj inicijativi? Da li je evidentno prisustvo korupcije u društvu kamen spoticanja u pokušaju da se afirmiše preduzetništvo i privatna inicijativa? Postoje li određene socijalne grupe koje su posebno zainteresovane za preduzetništvo i na koji način bi se preduzetnički duh mogao stimulirati u Bosni i Hercegovini, okvirna su pitanja koje ovaj projekat pokreće.

Ciljevi projekta
Sakupiti informacije koje će omogućiti ciljanu promociju preduzentištva prilagođenu specificnim grupama stanovništva.
Omogućiti da razvojne strategije i programi za promociju preduzetničkih aktivnosti dobiju informacije i naučnu analizu koja će pomoći da se naprave ciljane preporuke za ciljane grupe stanovništva (mladi, ruralno stanovništvo, žene, itd.) kao i da adresiraju konkretne probleme vezane za preduzetničku aktivnost tih grupa stanovništva.
Istražiti među kojim grupama postoji posebno plodno tlo za afirmaciju preduzetničkog duha
Istražiti koje su prednosti i prepreke za afirmaciju preduzetništva kod ciljanih grupa,
Skrenuti pažnju javnog mijenja na problem kreacije i razvoja preduzetništva i preduzetničkog duha. Naučni dodatak budućem akademskom i projektnom istraživanju kao i afirmaciji preduzetništva

Istrazivaci
Goran Dostić, Vođa projekta gdostic@yahoo.ca
Reuf Bajrović, rbajrovic@gmail.com
Sanel Huskić, sanel.huskic@gmail.com
Munira Šestić munira.sestic@efsa.unsa.ba88. MODELI OBRAZOVANJA ZA PREKVALIFIKACIJU RADNO SPOSOBNIH KADROVA, SA  AKCENTOM NA ŽENSKU POPULACIJU

Svrha projekta:
Opća namjena jeste promicanje stanja svijesti o jačanju informatičke kulture i svijesti o značaju cjeloživotnog učenja prema ciljnim skupinama (žena izmedju 35 i 50 godina životne starosti), a u svrhu njihove doedukacije, prekvalifikacije i lakšeg snalaženja na tržištu rada u ovom trenutnku u Bosni i Hercegovini.
Da bi se  smanjila emocionalna i socijalna napetost u porodici i društvu koja utječe  na formiranje generalno lošeg položaja žene, a rezultat je pored ostalog i ratnih zbivanja i izolacije Bosne i Hercegovine, nužno je otvoriti proces doedukacije ili prekvalifikacije koji omogućava ženama koje su trenutno nezaposlene uključivanja u savremene poslovne tokove.
Stoga, projekat za glavnu namjenu ima za obuhvaćanje lokaciju TK-a i ciljnu skupinu koja se nalazi na burzi rada. Ovu populaciju smatramo posebno kritičnim, jer smo u istraživanjima koje smo sproveli od 2003. –2007. godine na području TK-a, u istraživačkim radovima, dobili podatak da je najviše nezaposlenih radno sposobnih žena između 35 i 55 godina života i stručne spreme SSS i VSS (45%).
U cilju poboljšavanja trenutne situacije za ciljnu skupinu kao i uvođenje inovativnog pristupa za rješavanje "akutnog" problema našeg društva osimišljeno je povezivanje NVO sa privatnim  sektorom koji predlaže imenovani projekat.

Pitanja koja projekat pokreće:
Realizacija projekta pokreće pitanja:
Koliki je broj  ciljne skupine na burzi rada?
Anketiranje  zainteresiranosti pohađanja kursa za doedukacijom iz informatičke oblasti.
Stepen samosvijesti ciljnih grupa, odnosno njihove uvjerenosti da mogu utjecati na rješavanje svojih problema u društvu, a time i poboljšanju svog statusa u mikro i makro sredini.
Da li će naša očekuivanja sprovođenjem ovih aktivnosti poboljšati trenutno stanje s obzirom na ova pitanja u pomenutim lokalnim zajednicama i olakšati ciljnoj skupini pronalaženje poslova i reintegraciju u radnu sredinu.

Ciljevi projekta:
Ciljevi koji će se realizirati su:
razvijanje svijesti (edukacija) javnosti o važnosti neformalnog obrazovanja u svrhu dokvalifikacije i prekvalifikacije ciljneskupine;
razvijanje svijesti o sopstvenom potencijalu i općem aktivitetu žene, te njenoj preduzimljivosti u ekonomskoj sferi;
razvijanje svijesti o jednakosti i ravnopravnosti žene u sferama njenog djelovanja na polju ekonomije i samoodrživog poslovanja;
jednakost u obrazovanju, zapošljavanju i radnim pravima;
finansijska i socijalna sigurnost;
nediskriminacija žena razmatrane dobi na pomenutim područjima djelovanja po bilo kojem osnovu;
telecommuting (iskorištavanje Internet tehnologija za pristup korporativnim servisima – virtual private networking, bez obzira na lokaciju uposlenika 24x7 (24 sata, 7 dana u sedmici);
značaj Interneta i E-commerce-a (online trgovine) u poslovanju;
inovativan pristup rada NVO-a i privatnog sektora u približavanju Bosne i Hercegovine Europskoj Uniji;
postizanje najboljeg interesa u svim aktivnostima koje se odnose na ciljnu populaciju.

Voditelj projekta:
Osman Džindo, 061 103 370, osman.dzindo@comnet.ba

Saradnici:
mr Nedžad Osmić, 061 185 262
Denis Živčić, 061 300 785, comnet@comnet.ba
Fahrudin Gološ, 062 123 122, comnet@comnet.ba


87. RAZVOJ PROIZVODNJE ORGANSKE HRANE U BOSNI I HERCEGOVINI

Svrha:
Svrha projekta je doprinos razvoju svijesti o proizvodnji organske hrane, a s tim u vezi i primjena stečenih znanja u zaštiti prirodnih resursa i orjentacija ka održivim načinima djelovanja i proizvodnje. Realizacija ciljeva istraživanja u seoskim područjima opštine Petrovo poslužit će kao dobar primjer i za stanovništvo drugih bosanskohercegovačkih opština.

Pitanja koja studija pokreće:
Pitanja koja studija pokreće u prvom redu odnose se na postojeće stanje zemljišnog potencijala Bosne i Hercegovine, te koliki je zapravo stepen njegove adekvatne iskorištenosti. Osvrtom na načine poljoprivredne proizvodnje u svijetu dolazimo do pitanja da li u Bosni i Hercegovini postoje mogućnosti za proizvodnju organske hrane kao jednog od održivih načina proizvodnje i kolika je uopšte edukovanost poljoprivrednika u održive načine djelovanja.

Vrijeme trajanja projekta:  
01.10.2006. – 31.03.2008. godine

Glavni istraživač:  
Sabina Begić, S. Mitrovića 5, s. 10, 75000 Tuzla, 062 293 136;  035 760 870

Saradnici:
Milena Todorović i Marin Kvaternik
Institut za zaštitu zdravlja RS
Regionalni zavod Doboj
tel. 053/ 228-320, 227-965

Ozren Petković, dipl.ing.poljoprivredu
Udruženje poljoprivrednih proizvođača „Poljoprtivrednik 04" Petrovo
Kakmuž bb, opština Petrovo
Tel: 053/ 260-070


86. OČUVANJE SORTIMENTA SUBMEDITERANSKIH VOĆNIH KULTURA KAO PRETPOSTAVKA RAZVOJA JUGA BOSNE I HERCEGOVINE

Svrha projekta:
Projekat "Očuvanje sortimenta submediteranskih voćnih kultura kao pretpostavka razvoja južne Hercegovine” će biti implementiran na 4 lokaliteta submediteranske Hercegovine od kojih se jedan nalazi na području Stoca, jedan u okolini Trebinja, jedan na području Mostara i jedan na području Vitine. Lociranjem projekta na četiri diferentna lokaliteta submediteranske Hercegovine se ostvaruje neophodan preduslov za uporedivost rezultata produkcije kako sadnog materijala, tako i plodova smokve, šipka i kivija.
Sadnice (i segmenti podzemnog i nadzemnog dijela biljke iz kojih su se dobijale sadnice) smokve, šipka i kivija su u posljednjih nekoliko stoljeća (prevashodno sa dolaskom Turske imperije) najčešće neorganizovano i spontano dolazile u Bosnu i Hercegovinu. Jedan broj stabala je opravdao introdukciju i te sorte smokve i šipka predstavljaju odomaćeni sortiment ovih voćnih kultura. Kivi se relativno kasno javio u Hercegovini budući da treba specifične klimatsko-pedološke uslove ali su se neke sorte (posebno HAYWORD) pokazale adaptibilnim i za naše ekološke uslove. Kako u prošlosti, sve do današnjih dana nije bilo organizovanog i sistematskog kolekcionisanja poznatih kultivara smokve i šipka, to ovaj projekat ima ambiciju da pruži, makar skromni doprinos u ovom pravcu.

Pitanja koja projekat pokreće:
Krajnji cilj ovog dijela projekta jeste formiranje gen-banke ovih voćnih kultura koja će biti sastavni dio opsežne gen-banke submediteranskog i mediteranskog evropskog prostora. Jedan od bitnijih razloga za implementiranje projekta je i nepostojanje certificiranog rasadnika submediteranskih voćnih kultura.

Istraživači:
Dr. sc Ahmed Džubur,
Agromediteranski fakultet u Mostaru
Ul. Midhat Hujdur Hujke bb. Mostar
e-mail: adzubur@unmo.ba
Dr. sc Đulsa Bajramović, Nastavnički fakultet u Mostaru
Dr. sc Ranko Popović, Poljoprivredni fakultet u Istočnom Sarajevu,
Dr. sc Marko Ivanković, Ministarstvo poljoprivrede HNK
Zlatko Juklo, Agromediteranski fakultet Mostar

Trajanje projekta:
1.10.2006.- 31.3.2008.


85. ISTRAŽIVANJE I ANALIZA POTREBE I POLOŽAJA POVRATNIKA NA PODRUČJA OPŠTINA VLASENICA I BANOVIĆI

Svrha projekta:
Osnovni cilj projekta je istraživanje povratka prognanih i raseljenih lica u cilju promocije multietičnosti, jedinstva u razlikama i mogućnost zajedničkog života svih naroda Bosne i Hercegovine. Istraživanja će se provesti u dvije opštine, opštini Vlasenica u Republici Srpskoj u kojoj će se istraživati povratak osoba bošnjačke nacionalnosti, i opštini Banovići u Federaciji Bosne i Hercegovine u kojoj će se istraživati povratak osoba srpske nacionalnosti. Način istraživanja će biti proveden na potpuno isti način u obje opštine, putem metoda posmatranja i anketiranja, te komparativnom metodom.
Krajnji izvod projekta je izvještaj koji će, između ostalog, ponuditi preporuke za:održivi povratak, širenje mira, tolerancije i međusobnog povjerenja, te stvaranje preduslova za zdravije i slobodnije društvo Bosne i Hercegovine.

Pitanja koje projekat pokreće:
Projektom se pokušava uspostaviti dijalog između povratnika i lokalnih vlasti, te različitih etničkih skupina radi izgradnje povjerenja i jedinstva u razlikama kao bitnog preduslova građenja mirne budućnosti. Također, nameću se mnoga pitanja kao što su: egzistencija, način školovanja, zadovoljenje kulturnih potreba i potreba religijskog života, održivi povratak, integracija pomenutih skupina u socijalni i društveni život lokalnih zajednica i promocija ljudskih prava.

Glavni istrazivač:
Bojan Golić; 065/428-771; bojan.golic@ads.gov.ba

Vrijeme trajanja projekta:
1.10.2006. do 31.3.2008. godine

Saradnici:
Anđelka Dobrilović, 065 444 311, adobrilovic@yahoo.com
Fajka Herić, 061 957 305, fajka_heric@hotmail.com
Goran Đurić, 065/911-382, pretjerano@yahoo.com


84. LJUDSKI RESURSI - NAJVEĆA KOMPARATIVNA PREDNOST BOSANSKOHERCEGOVAČKOG DRUŠTVA

Svrha projekta:
Da se sagledaju potencijali bosanskohercegovačkog društva u "ljudskim resursima” kao: ljudskom demografskom potencijalu, humanom kapitalu i socijalnom kapitalu.
da se kroz reprezentativni uzorak "snimi"  (izvrši anketiranje) mreža visokoškolkih instistucija, mogućnosti zapošljavanja, odlazak visokostručnog mladog ljudskog potencijala i drugi društveni  trendovi o kojim se u zvaničnoj politici ne vodi računa.
da se sagleda mogućnost ostvarivanja socijalnih kontakata i društveni ambijent koji je vezan za takav pristup
da se predlože mjere, na osnovu istraživanja, koje će učiniti pozitivne pomake i privući pažnju javnosti i odgovornih struktura u državi.

Pitanja koja projekat pokreće:
U istraživanju se polazi od hipoteze da u Bosni i Hercegovini ne postoji društveno planiranje potreba za humanim kapitalom i da se vrši stihijno i nepovezano školovanje i osposobljavanje, isparcelisano kao i cijela Bosna i Hercegovina u teritorijalnom smislu i da unutar Bosne i Hercegovine nema dinamičke, i u skladu sa stvarnim potrebama društva, pokretljivosti humanog kapitala, te da je ta mobilnost i želja za pokretljivošću isključivo u sferi snalaženja pojedinaca, podčinjena političkim uticajima, nacionalnim podjelama, nepotizmu, sa jakim uticajem na (ne)zasnivanja i planiranja porodice što proizvodi pretežnu orjentaciju kod mladih prema konačnom odlasku iz Bosne i Hercegovine u ekonomski razvijene zemlje Zapada. Nedostatak društvenog priznanja stručnih sposobnosti pojedinca  izaziva razne deformacije društvenih odnosa i položaja pojedinca, nesigurnost, nemogućnost planiranja karijere, nedostatak srednje klase i izrazitu polarizaciju društva  manjinu bogatih i ogromnu većinu onih  koji po svim standardima  žive ispod socijalnog minimuma.

Glavni istraživač:
dr socioloških nauka Dželal Ibraković, docent na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, angažiran na predmetima Etnologija, Sociologija porodice i Socijalna ekologija. Objavio više stručnih tekstova i voditelj i učesnik više projekata na temu iz aktuelne zbilje bosanskohercegovačke stvarnosti i mjesta Bosne i Hercegovine u globalizacijskim tokovima i integracijama u Evropi. Telefon +387 33 665 018 ibrakovic.dzelal@gmail.com

Saradnici:
prof. dr. Ivan Šijaković, Ekonomski fakultet Banja Luka, doktor socioloških nauka  +387 51 430 010 isijakovic@yahoo.com
prof. dr. Hasan Zolić, Fakultet političkih nauka Sarajevo,  statističar i demograf +387 33 665 018, zolich @fpn.unsa.ba
mr. Merima Čamo, doktorantica na Fakultetu političkih nauka  oblast Sociologije naselja+387 33 665 018 merimacamo@hotmail.com
mr Muhamed Smajić, doktorant na Fakultetu političkih nauka na smjeru sigurnost smajic_m@hotmail.com
Aida Spahić,  magistrantica na Fakultetu političkih nauka Sarajevo u oblasti socijalni kapital i ekologija  aspahic22@yahoo.com83. SAMOZAPOŠLJAVANJE MLADIH U SEOSKIM PODRUČJIMA ORGANIZOVANJEM MALOG BIZNISA

Svrha projekta:
U većini razvijenih zemalja Evrope, razvoj malih i srednjih preduzeća predstavlja veoma važan segment privrednog razvoja. Razvoj malog biznisa ima posebno velik značaj za seoska naselja i opstanak stanovništva u njima. Različitim zakonskim, a prevashodno finansijskim podsticajnim mjerama vlasti tih država omogućile su urbanizaciju seoskih područja i ekonomski isplativi ostanak stanovništva u istim. Od velikog uticaja ima i stalna edukacija seoskog stanovništva o različitim mogućnostima samozapošljavanja organizovanjem malog biznisa. Situacija u Bosni i Hercegovini u tom pogledu je izuzetno loša, na koju su veliki uticaj imala i protekla ratna zbivanja. Seoska naselja su praktično ostala bez radno sposobnog stanovništva, jer su mladi u potrazi za egzistencijom emigrirali u veće gradske centre ili u druge države. Najveću krivicu za to snose predstavnici svih nivoa vlasti, koji još uvijek nemaju urađen program ili strategiju razvoja poljoprivrede i drugih oblasti privrede u seoskim područjima, kao i razvoj potrebne infrastrukture. U seoskim područjima Bosne i Hercegovine postoje značajni resursi za razvoj poljoprivrede, posebno organske poljoprivrede, čiji proizvodi imaju veću ekonomsku vrijednost i sve veću potražnju na svjetskom tržištu.
Istraživanja provedena tokom ovog projekta imaju za cilj da doprinesu razvoju svijesti o potrebi i mogućnostima samoodrživog opstanka stanovništva na seoskim područjima organizovanjem malog biznisa. Analizom postojećeg stanja malog biznisa u seoskim područjima odabrane pilot regije, a na bazi postojećih resursa u istim prikazaće se metodologija izrade dva biznis plana za samozapošljavanje što će doprinijeti edukaciji mladih u pokretanju malog biznisa. Razvoj infrastrukture u seoskim područjima i mogućnost zapošljavanja, tj. stvaranje uslova sličnih životu u gradskim sredinama doveo bi ne samo do opstanka, nego i do povratka mladih.

Pitanja koja projekat pokreće:
Na koji način izvršiti neophodnu urbanizaciju seoskih područja?
Na koji način iskoristiti raspoložive potencijale u seoskim područjima za razvoj malog biznisa, tj. za zapošljavanje mladih?
Kako edukovati mlade za pokretanje malog biznisa?
Kako spriječiti emigraciju mladih iz seoskih područja?
Koje mjere trebaju poduzeti vlasti svih nivoa u Bosni i Hercegovini za zapošljavanje i ostanak mladih u seoskim područjima?

Glavni istraživač:
mr Zoran Petrović
Karađorđeva bb C-III, s 86
75400 Zvornik
tel.+387 65 963 651
e-mail: ozrenzorp@spinter.net

Saradnici:
mr Milenko Smiljanić, + 387 65 394 838, milenkos.74@spinter.net
dipl ing Ajdina Hasanović, + 38761 728721, ajdina.h@bih.net.ba
dipl ecc Daliborka Zarić, + 387 65 535 977

Trajanje projekta:
01.10.2006-31.03.2008 godine


82. IMPLEMENTACIJA NASTAVNIH PLANOVA I PROGRAMA I ZAJEDNIČKIH JEZGRI NACIONALNE GRUPE PREDMETA U PRAKSI (U ŠKOLAMA, NA TERENU) SA FOKUSOM NA POTICANJE RAZVOJA KRITIČKOG MIŠLJENJA KOD UČENIKA

Svrha istraživanja:
U našoj državi nema mjesta za sistem obrazovanja koji dijeli i vrši segregaciju djece po nacionalnom osnovu. Naš sistem obrazovanja mora omogućiti da sva djeca pohađaju školu zajedno, kako bi naučili poštivati i cijeniti dragocjenost kulturološke raznolikosti, što i čini našu zemlju posebnom.
Sistemom obrazovanja naša djeca u osnovnim i srednjim školama također moraju biti osposobljena za zajednički život i rad u svijetu koji se neprestano mijenja. Zasada, naši nastavni planovi i programi u Bosni i Hercegovini su pretrpani, naši metodi podučavanja moraju se modernizirati, a učenje je, često, zasnovano na mehaničkom prijenosu velikog broja činjenica. Sve se ovo mora promijeniti. Obrazovanje u Evropi i svijetu 21. stoljeća zahtijeva kri­tičko razmišljanje, kreativnost, sposobnost rješavanja problema, poduzetništvo, i ovladavan­je upravljanjem novim tehnologijama.
Projekat ima za cilj osvijestiti velike razlike između onoga što piše u udžbenicima, Nastavnih Planova i Programa i Zajedničkih Jezgri i stvarnih dešavanja u učionici. Ideja za ovaj projekta došla je kao rezultat potrebe istraživača, koji su u zadnjih godinu dana radili na analizi sadržaja udžbenika nacionalne grupe predmeta (finansirao FOD BiH)  na sadržaje koji potiču integraciju i pozitivne stavove prema multikulturalnosti i multietničnosti, da ispitaju na koji način se sadržaji udžbenika interpretiraju i zaista utiču na stvaranje predodžbe o Bosni i Hercegovini kao multikulturalnoj i multietničkoj zajednici.

Pitanja koja projekat pokreće:
Ovo istraživanje pokreće slijedeća pitanja:
Na koji način nastavnici i profesori izlaze na kraj za predviđenim tematskim cjelinama?
Koliko vremena na raspolaganju imaju nastavnici za implementaciju kompletnog Nastavnih Planova i Programa i kako se vrši selekcija pojedinih sadržaja kada je vremena manje?
S druge strane, kako se nastavnici, profesori i aktivi škola nose sa  problemom pojedinih "osjetljivih” tema za ovo naše podneblje?
Na koji način objašnjavaju djeci  postojanje i drugačijih gledišta, ako to uopšte i rade? Ili su pak učenici prepušteni samo užbeniku koji imaju?
Na koji način se vrši selekcija užbenika za određeni predmet (ako postoji više udžbenika različitih autora I izdavača) – na nivou Prosvjetno-pedagoškog zavoda, Kantona, aktiva škole ili prema ličnom nahođenju?

Glavni istraživač:
Dženana Husremović, dzenana@promente.org

Saradnici:
Ajla Šišić,  ajla@promente.org
Esad Bratović,  eso@promente.org81. EVROPSKI OBLIK KULTURNIH RAZLIČITOSTI: ŽENA U BOSNI I HERCEGOVINI IZMEĐU PATRIJARHATA I EMANCIPACIJE

Svrha projekta:
Namjera ovoga istraživanja je proučavanje i promišljanje današnjeg položaja žene u Bosni i Hercegovini te mogućnosti kontekstualno specifičnog feminizma u ovoj zemlji kao teorijskog i praktičnog procesa emancipacije žena imajući u vidu trenutni društveni i političko-ekonomski kontekst i poboljšanje opšteg položaja žena u današnjem bosanskohercegovačkom društvu
Istraživanje je zamišljeno kao multimetodski i interdisciplinarni poduhvat. Multimetodski je zato jer se koriste metode vođene fokus grupe, nakon kojeg se pristupa kritičkom analiziranju transkripata dobijenih od učesnica a ovaj kvalitativni dio se nadovezuje na anketno istraživanje i socijalno-psihološku analizu dobijenih upitnika.
Pitanja koja projekat pokreće:
Istraživanjem, prije svega bibliotečke građe i pregleda relevantne literature iz oblasti feminističke teorije, će obuhvatiti:

*
dubinske intervjue sa aktivistkinjama i feministkinjama koje se bave ženskim pitanjem kao i proučavanje motiva njihovog djelovanja i sfera iz kojih dolaze što je faza koja predstavlja mapiranje okruženja i terena kao i specifičnost ciljeva sa kojima se feminističke aktivistkinje svakodnevno susreću u svom konkretnom radu sa ženama na terenu Bosne i Hercegovine, npr. ženama žrtvama porodičnog nasilja, ženama čija su prava uskraćena, trgovanim ženama i slično,
*
fokus grupe žena iz RS odnosno Federacije iz različitih sfera društvenog života, različitih primanja te različite starosne i obrazovne strukture. Žene iz ove skupine pitali bismo o njihovom porijeklu, statusu, načinu finansiranja, navikama, broju članova porodice te motivima za uključenje u feminizam i konkretne probleme sa kojima se one susreću u svom radu.
*
istraživanje stavova na uzorku populacije žena  kad je u pitanju ženski identitet u Bosni i Hercegovini na osnovu upitnika.

Nakon ovog istraživanja koje bi trebalo biti završeno do decembra 2008. nadamo se da ćemo uspjeti izdati i monografiju koja će se moći koristiti i kao univerzitetski udžbenik te da ćemo njome proširiti kulturološke i rodne studije,

Voditeljica istraživačkog tima:
doc.dr Danijela Majstorović, danijelam@teol.net, tel: 065 691 180
Članovi istraživačkog tima:
doc.dr Vladimir Turjačanin, vladimirt@teol.net
mr Maja Mandić80. PROVOĐENJE ANEKSA 7, DEJTONSKOG SPORAZUMA, S POSEBNIM OSVRTOM NA EKONOMSKI,  SOCIJALNO-OBRAZOVNI I BEZBJEDONOSNI ASPEKT

Svrha projekta:
Svrha projekta je da istraži, sagleda, identifikuje, i analizira sve faktore koji utječu na sprječavanje i/ili usporavanje implementacije Aneksa 7 DPA.
Raspoloživi podaci ukazuju da se približno 900.000 ljudi vratilo u svoje domove iz kojih su u toku rata izbjegli ili bili protjerani, s tim u vezi cilj ovog istraživanja će ukazati na determinirajuće faktore održivog povratka izbjeglih i raseljenih osoba na području Bosne i Hercegovien kako bi nadležne domaće i međunarodne institucije poduzele adekvatne mjere i kvalitetnija rješenja.

Pitanja koja projekat pokreće:
Prvo pitanje se odnosi na istraživanje i identifikaciju sigurnosnih izazova i prijetnji (Premda je sigurnosna situacija bitno popravljena, još uvijek dolazi do zastrašivanja "manjinskih” povratnika. Lokalna policija, tužioci i sudovi vrlo često ne uspijevaju da privedu pravdi odgovorne za nacionalno motivirano nasilje. U nekim dijelovima RS, povratnik je deset puta vjerovatnija žrtva nasilnog krivičnog djela nego što je to lokalni stanovnik srpske nacionalnosti. Čak i tamo gdje su stvarne prijetnje realno male, stalno prisustvo vjerovatnih ratnih zločinaca – naročito ako oni obavljaju neku javnu funkciju – šalje vrlo jasnu poruku potencijalnim povratnicima).
Drugo pitanje se odnosi na ekonomske faktore (Depresivna ekonomska situacija dio je odgovora na ovo pitanje. Diskriminacija u mnogim općinama sprječava punu realizaciju potencijalnih povrataka, predstavlja prijetnju održivosti već ostvarenih povrataka, te potiče povratnike koji su se zaista vratili da se zbijaju u enklave umjesto da se reintegriraju u svoje sredine. Postepeni pristanak organa vlasti u Bosni i Hercegovini da, pod pritiskom, priznaju pravo na povrat prijeratne imovine, nije bio adekvatno popraćen njihovom spremnošću da eliminiraju institucionaliziranu diskriminaciju kojom su mnogi "manjinski” povratnici osuđeni da budu građani drugog reda. Iako visoka stopa nezaposlenosti utiče na sve ljude u Bosni i Hercegovini, povratnici se ipak suočavaju sa najvećim problemima, uključujući i nezakonitu privatizaciju).
Treće na sociološke aspekte koji utječu na povratak izbjeglih i raseljenih osoba (sistem obrazovanja u Bosni i Hercegovini, sa tri odvojena i politički opterećena nastavna plana i programa, predstavlja još jedan problem koji porodice sa djecom često navode kao razlog da se ne vrate. Kao razlog za ne-povratak navodi se i diskriminacija pri obezbjeđivanju komunalnih i zdravstvenih usluga i penzija.)

Ciljevi projekta:
Cilj projekta je da istraži, sagleda, identifikuje, i analizira sve faktore koji utječu na sprječavanje i/ili usporavanje implementacije Aneksa 7 DPA. U tom kontekstu projekat istraživanja će ići u tri pravca: sigurnosni, ekonomski i obrazovni.

Trajanje projekta:  
15.11.2007. – 15.12.2008.

Glavni istraživač:
Prezime i ime: Žuljević Aner
JMBG: 2705977150044
Kućna adresa: Bafo bb
Poslovna adresa: USRC "Mithad Hujdur Hujka”
Kućni telefon: 036 571 800
Poslovni telefon: 036 570 731
E-mail adresa: aner.zuljevic@unmo.ba
Istraživači saradnici:

Ime, državljanstvo,
vrijeme rođenja

Lutvo Haznadarević, Bosna i Hercegovina,
05. 07. 1968. god.

JMBG: 0507968153150
Kućna adresa. Naziv i adresa organizacije ili ustanove, telefon/fax/e-mail.
Ulica VII br: 14, Mostar, 88000
Mašinski fakultet, Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru
Tel/fax: 036 571 258

Ime, državljanstvo,
vrijeme rođenja
Vladanka Madžar, Bosna i Hercegovina,
30. 04. 1968. god.
JMBG: 3004968158151

Kućna adresa. Naziv i adresa organizacije ili ustanove, telefon/fax/e-mail.
Jovana Cvijića 31, Trebinje, 89101
Tel/fax: 059 226 359


79. PROJEKAT BRANJA, SUŠENJA, PAKOVANJA I PRODAJA LJEKOVITOG BILJA

Svrha projekta:
Iskorištenje prirodnih bogatstva u Bosni i Hercegovini, a posebno povratak seoskih domaćinstava na svoja ognjišta i da se zapošljavaju kod svoje kuće i da žive od rada u svom zavičaju. Dugoročno, projektom bi se kroz edukaciju zaštitili prirodni resursi u Bosni i Hercegovini od propadanja i uništavanja od strane neodgovornih lica.

Pitanja koja projekat pokreće:
Projekt pokreće pitanja iskorištenja prirodnih bogatstava koja nas okružuju, a ne poznata su javnosti. Područje obuhvaćeno projektom bi ovisilo od biljnih staništa, biljnih vrsta, a stručnjaci iz ove oblasti bi obučili polaznike o potrebnom kvalitetu ljekovitog bilja, lokalitetu, načinu berbe, sušenja i obrade za tržište.

Ciljevi projekta:
Kompletnom realizacijom projekta bi se slijedio svjetski trend povratka prirodi, njenom očuvanju, ekološkoj ravnoteži i potrebi za zdravom hranom. Sastav pojedinih trava je daleko korisniji za upotrebu ljudskom organizmu od antibiotika i upravo je budućnost na prirodnim lijekovima – čajevima.

Trajanje projekta:
Trajanje projekta je neograničeno. Stalno bi se dopunjavao, usavršavao i otkrivao nove ljekovite biljke i njihove finalne proizvode (ulja, čajevi, masti, itd).

Glavni istraživač:
prof. dr. Aleksandar Simić, dipl.inž.rud, stručni i naučni savjetnik
Tel: 053 227 119; 061 475 278
Email: aco.simic@doboj.net

Istraživači saradnici:
Vanja Jerinić, dipl.inž.tehnol, Tel: 053 204 040; 065 204 159, Email: izgdoboj@teol.net
Milan Simić, magistar bioloških nauka, Tel: 053 221 766; 061 450 806
Drago Ćosić, dipl.inž.tehnol. – inovator, Tel: 061 795 96178. EVROPSKA RAZVOJNA ISKUSTVA I UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U BOSANSKO-HERCEGOVAČKIM KOMPANIJAMA

Svrha projekta:
Svrha projekta je da se rukovodećim ljudima i vlasnicima bosanskohercegovačkim kompanija, ukaže na značaj adekvatnog upravljanja ljudskim resursima.S tim u vezi izložit će se prijedlog mjera koje bi trebale da dovedu do smanjenja  troškova u bosanskohercegovačkim firmama koji se stvaraju,primanjem i otpuštanjem radnika.

Pitanja koja projekat pokreće:
Pitanja koja projekat pokreće odnose se na sagledavanje trenutne situacije u bosanskohercegovačkim firmama u pogledu ljudskih resursa i stim u vezi:
koliki je stepen (ne)zadovoljstva uposlenika radnim okruženjem
koliki su ljudski resursi bitni za uspješno funkcionisanje preduzeće,na koji način se (ne)zadovoljstvo zaposlenih radnim okruženjem manifestuje na produktivnost rada,troškove preduzeća i uopšte napredak firme.
koliki je značaj uspostavljanja adekvatnog odnosa poslodavac-uposlenik uz eliminaciju totalitarizma nadređenih prema podređenim.
da li bosanskohercegovačke firme mogu odgovarajućim metodama vezanim za prijem i obuku radnika te socijalizacijom i stimulacijom,poboljšati uslove rada i smanjiti troškove prilikom otpuštanja i primanja novih radnika.

Ciljevi projekta:
Sagledavanje trenutnog stanja u bosanskohercegovačkim kompanijama-priliv i odliv kadrova (ljudskih resursa)
Sagledavanje posljedica stalnog priliva/odliva kadrova(ljudskih resursa) u bosanskohercegovačkim kompanijama
Edukacija vlasnika i vodećih ljudi u kompanijama o značaju upravljanja ljudskim resursima.
Nastojati kroz edukaciju poslodavca da mladi zadrže posao i da budu zadovoljni odnosom radnik poslodavac.
Edukacija mladih poduzetnika da kroz ovaj projekat vide svoju priliku u osnivanju konsalting preduzeća koji će  u sklopu svojih djelatnosti imati za cilj pružanja usluga kompanija koje imaju problema sa fluktacijom (odlivom) kadrova.

Trajanje projekta:
18 (osamnaest mjeseci)

Glavni istraživač:
Kovačević Valdet, 061/280 576, valdet.k@hotmail.com, 75 300 Lukavac-Prokosovici 244

Istraživači saradnici:
Husagić Amir, 062/123 772, a.husagić@bih.net.ba, 75 300 Lipnica, Tuzla, Mije Keroševića Guje 1
Olivera Janković, 065/648 010, olivera-jr@hotmail.com , 76100 Brčko, Jovana Jovanovića Zmaja 3
Vareškić Milica, 061/193 094, mimamla@teol.net , 76 100 Brčko, Mladena Maglova broj 977. RAZVOJ SISTEMA OSIGURANJA KVALITETA HRANE NA PODRUČJU USK-a I IMPLEMENTACIJA RAZVIJENOG MODELA  NA PODRUČJU BOSNE I HERCEGOVINE

Svrha projekta:
Provođenje projekta treba da obezbjedi utvrđivanje trenutnog stanja sistema kontrole kvaliteta hrane na području Unsko – sanskog kantona. Potrebno je utvrditi sve prednosti i nedostatke postojećeg sistema kontrole kvaliteta, te uočene nedostatke prevazići primjenom odgovarajućih mjera.  Značajan doprinos ovog projekta se ogleda u pripremanju testirajućih i kalibrirajućih laboratorija za potrebe akreditiranja u skladu sa ISO 17025 koje bi obavljale osnovne analize, specijalizirane analize, te specijalizirane analize s mogućnošću izdavanja međunarodnih certifikata.

Pitanja koja projekat pokreće:
Kakvo je trenutno stanje sistema kontrole kvaliteta na području USK? Nedostaci postojećeg sistema? Koje mjere je potrebno poduzeti da bi se unaprijedio sistem kontrole kvaliteta hrane u interesu građana? Usklađenost postojećeg sistema kontrole kvaliteta sa važećom legislativom EU?  Koje mjere je potrebno poduzeti da bi se postojeće laboratorije akreditirale u skladu sa ISO 17025?

Ciljevi projekta:
Cilj ovog projekta je razviti odgovarajući adekvatan sistema osiguranja kvaliteta hrane koji bi garantirao visoku razinu zaštite zdravlja ljudi i interesa potrošača vezano uz hranu, uzimajući u obzir raznolikost snabdijevanja hranom, uključujući tradicionalne proizvode, uz osiguranje efikasnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta. Ovim bi se utvrdila jedinstvena načela i mjerodavnosti, uz primjenu snažnije naučne osnove, djelotvorna organizacijska struktura i postupci koji će biti u osnovi odlučivanja u pitanjima zdravstvene ispravnosti i kvaliteta hrane. Značajan doprinos ovog projekta se ogleda u pripremanju testirajućih i kalibrirajućih laboratorija za potrebe akreditiranja u skladu sa ISO 17025.

Trajanje projekta:
Projekat će trajati 20 mjeseci; od 03. 09. 2007. godine do 03. 05. 2009. godine.

Istraživači :
Halid Makić (glavni istraživač)
Ul. Islamovac bb, 77000 Bihać
Biotehnički fakultet Univerzitet Bihać, Ul. Kulina bana 2 Bihać
tel. 037/   228 059  fax 037/228 057
halid_btf@yahoo.com

Nejra Džankić
Ozimice II b.11, 77000 Bihać
Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću,
Ul. Kulina bana 2, Bihać
037/ 228 274  228 059  fax 037/228 057
nejra_dzankic@yahoo.com

Jasmina Ibrahimpašić
Ul. Himze Polovine bb,  77000 Bihać
Biotehnički fakultet Univerzitet Bihać, Ul. Kulina bana 2 Bihać
tel. 037/ 228 274  228 059  fax 037/228 057
jasmina.ipasic@gmail.com

Mirsad Veladžić
Ul. Harmani H/15  77000 Bihać
Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću,
Ul. Kulina bana 2, Bihać
037/ 228 274  228 059  fax 037/228 057
mveladzic@yahoo.com

Azra Bećiraj
Ul. Dobrih bošnjana bb
Biotehnički fakultet Univerzitet Bihać, Ul. Kulina bana 2 Bihać
tel. 037/   228 059  fax 037/228 057
azra_bakrac_beciraj@yahoo.com

Aida Džaferović
Ul. Tale Ličanina br.23,  77000 Bihać
Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću,
Ul. Kulina bana 2, Bihać
tel. 037/ 228 059  fax 037/228 057
aida.dz_btf@yahoo.com

Samira Dedić
Ul. Unska bb,  77000 Bihać
Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću,
Ul. Kulina bana 2, Bihać
tel. 037/ 228 059  fax 037/228 0578.

Mejra Bektašević
Ul.Ibn Sinaa br.7,  77000 Bihać
Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću,
Ul. Kulina bana 2, Bihać
tel. 037/ 228 059  fax 037/228 057
hmm@bih.net.ba76. DIVERZITET I IDENTIFIKACIJA POPULACIJA ZA KONZERVACIJU ŠUMSKOG DRVEĆA BOSNE I HERCEGOVINE: KLJUČNA STUDIJA HIBRIDNOG HRASTA QUERCUS X SCHNEIDERI VIER

Svrha projekta:
Programi konzervacije (očuvanja) prirodnih resursa predstavljaju osnovne komponente regionalne, državne i međunarodne politike sprečavanja gubitka biološke raznolikosti na lokalnom i globalnom nivou. Iako se može pohvaliti visokim stupnjem biodiverziteta na relativno malom fizičkom prostoru Bosna i Hercegovina ne posjeduje opće prihvaćeni plan strategije konzervacije prirodnih resursa. Stoga, relativno veliki broj nedovoljno istraženih bioloških entiteta na prostoru Bosne i Hercegovine nije začuđujući. Ukupnost biljnog svijeta područja južne Hercegovine s pravom daje ovom području atribut tzv. 'hot spot' zone biološkog diverziteta u mediteranskim razmjerima. Ovaj prostor je predstavljao značajan refugijum za brojne biljne vrste na Balkanskom poluotoku prilikom smjene glacijalno-interglacijalnih perioda.
Mjere konzervacije jasno 'definiranih' bioloških entiteta (populacija i vrsta) ne predstavljaju poteškoću sa aspekta izvodivosti. Na daleko složeniju situaciju nailazimo kada su u pitanju biološki 'nedefinirani' entiteti ili taksonomski kompleksne grupe (TCG – taxonomic complex groups – Ennos et al. 2005), kod kojih nije moguće, unutar granica definiranih bioloških entiteta, utvrditi identitet i pripadnost specifičnoj grupi.
Tipičan primjer taksonomski kompleksne grupe predstavlja Šnajderov hrast, u znanosti opisan kao Quercus schneideri Vierh., hibrid hrasta cera (Quercus cerris L.) i makedonskog hrasta (Quercus trojana Webb.). Prvi put je registriran i opisan na području jugoistočne Hercegovine i to davne 1912. godine. Iako je povremeno registriran prilikom botaničkih istraživanja tog dijela naše zemlje, međunarodna znanstvena zajednica je u potpunosti ostala uskraćena znanjem o biologiji ove vrste. Osnovne prijetnje gubitku ovog biološkog entiteta proizilaze iz čestih ljetnih požara na ovom prostoru koji devastiraju staništa Šnajderovog hrasta, nekontrolirane sječe iz višestrukih razloga (potreba za ogrjevom, formiranje prostora za uzgoj vinograda i izgradnje naselja), ali i introgresivne hibridizacije koja rezultira u genetičkoj asimilaciji ovog taksona od roditeljskih vrsta što podrazumijeva gubitak genotipa/fenotipa pomenutog hibridnog hrasta. Stoga je nužna precizna analiza i identifikacija ovog biološkog entiteta te konzervacija ove vrste i procesa koji dovode do formiranja ove vrste kako bi se spriječio njen potpuni gubitak u budućnosti.

Pitanja koja projekat pokreće:
Strategija konzervacije prirodnih resursa nerijetko predstavlja problem s obzirom na lokalnu ekonomiju, budući da programi konzervacije ograničavaju korištenje određenog resursa, a što ima negativne refleksije kod lokalnog stanovništva u slučaju nepoduzimanja mjera kompenzacije. Prema tome iz situacije gdje su isprepleteni interesi od značaja za znanstvenu zajednicu koji imaju potrebu zaštite prirodnog naslijeđa za buduće generacije, često i na uštrb lokalnog stanovništva, te sa druge strane potreba stanovništva u realnom okruženju, slijedeći problemi su istaknuti: znanstvena validnost biološkog entiteta Šnajderovog hrasta (Quercus x schneideri) u prirodnom naslijeđu Bosne i Hercegovine, efikasnost predloženih mjera u konzervaciji Šnajderovog hrasta u nedostatku opće politike sprečavanja gubitka biološkog diverziteta u Bosni i Hercegovini te spremnost lokalne i znanstvene zajednice u rješavanju ovog problema.

Ciljevi projekta:
S obzirom da je tema projekta konzervacija nedovoljno poznatih bioloških entiteta čiji postanak leži u kompleksnim biološkim procesima osnovni cilj jeste precizna identifikacija i znanstvena verifikacija kompleksa Quercus x schneideri na području gdje je prvobitno opisana ova vrsta, analiza rizika opstanku ove vrste te utvrđivanje realnog brojnog stanja na terenu. Sekundarni ciljevi podrazumijevaju formiranje prijedloga mjera i akcija konzervacije kako pojedinačnih generacija hibrida tako i očuvanje procesa putem kojega oni nastaju budući da predstavljaju značajno prirodno naslijeđe i potencijal za korištenje u budućnosti.

Trajanje projekta:
15 mjeseci

Glavni istraživač:
Faruk Bogunić
Aleja Lipa 55, Općina Novo Sarajevo
Mobitel: 00 387 (0)61 326 147
Posao: 00 387 33 614 003
Fax: 00 387 33 611 349
e-mail: faruk_bogunic@yahoo.com

Istraživači saradnici:
Adaleta Durmić-Pašić
Šefika Dorića 24, Općina Novi Grad
Mobitel: 00 387 (0)61 100 920
Kuca: 00 387 33 543 815
Posao: 00 387 33 290 926
Fax: 00 387 33 442 891
e-mail: adurmic@yahoo.com
Neđad Bašić
Senada Mandića Dende 1/IV, 71 000 Sarajevo, Novi Grad
Mobitel: 00 387 (0)61 468 371
Kuca: 00 387 33 471 583
Posao: 00 387 33 614 003
Fax: 00 387 33 611 349
nbasic@scientist.com75. EVALUACIJA I UNAPREĐENJE SISTEMA KVALITETA (QMS) U PROCESIMA REALIZACIJE NASTAVNIH PLANOVA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE

Svrha projekta:
Biotehnički fakultet kao visokoškolska ustanova koja djeluje u sklopu Univerziteta u Bihaću, od akademske 2006/2007 otpočela je sa primjenom bolonjske deklaracije i osim visokog obrazovanja bavi se i naučno-istraživačkim radom. Obzirom na zahtjevane promjene u institucionalnom funkcioniranju fakulteta i zadovoljenju bolonjskih principa, a sa zadatkom verifikacije fakulteta i akreditacije uposlenih potrebno je:
rekonstruisati Fakultet kao visokoškolsku ustanovu uvođenjem standarda, ISO 9001:2001/ENQA
ostvariti uslove za savremeno funkcioniranje visokoškolske ustanove
obogaćivanje studentskih sadržaja vezanih za sve oblike nastave i interne informatičke komunikacije

Pitanja koja projekat pokreće:
Utvrđivanje činjeničnog stanja na Biotehničkom fakultetu u pogledu postojećeg stanja i podloga za implementaciju projekta,
Podizanje organizacione  svijesti svih uposlenih koji učestviju u radu fakulteta radi definiranja nove uloge i zadataka radi postizanja odgovarajućeg stepena uspješnosti projekta,
Mogući prenos iskustava i znanja u oblasti kvaliteta sa drugih  visokoškolskih ustanova koji su uspješno realizirali zadatke bolonjskog procesa (kvalitet).

Ciljevi projekta:
Obezbjeđenje upravljanja kvalitetom u skladu sa bolonjskim procesom
Uspostava funkcija, uslova, mobilnosti, razmjene znanja i iskustava u i van visokoškolske ustanove
Edukacija i podređivanje aktivnostima svih uposlenih na fakultetu programskim zadacima
Uokvirenje zakonskih propisa vezanih  za pravila studiranja prvog i drugog ciklusa sa razvojem vlastitih inernih mehanizama i programa
Ostvarenje uslova za postupak akreditacije fakulteta

Trajanje projekta:
Godina dana od zvaničnog početka

Glavni istraživač:
Azra Bećiraj, Bosna i Hercegovina, 02.01.1967.
Ul. Dobrih bošnjana bb
Biotehnički fakultet Univerzitet Bihać, Ul. Kulina bana 2 Bihać
tel. 037/   228 059  fax 037/228 057
azra_bakrac_beciraj@yahoo.com

Ostali istraživači:
Ifet Šišić, Bosna i Hercegovina, 13.05.1957.
Ul.Sarajevska  3, Bužim
Biotehnički fakultet Univerzitet Bihać, Ul. Kulina bana 2 Bihać
tel. 037/   228 059  fax 037/228 057
sisic_btf@yahoo.com

Salim Ibrahimefendić, Bosna i Hercegovina, 19.06.1936.
Ul.Maglaj bb, Maglaj
Biotehnički fakultet Univerzitet Bihać, Ul. Kulina bana 2 Bihać
tel. 037/   228 059  fax 037/228 057
salim_btf@yahoo.com

Jasmina Ibrahimpašić, Bosna i Hercegovina, 21.04 1970.
Ul. Himze Polovine bb,  77000 Bihać
Biotehnički fakultet Univerzitet Bihać, Ul. Kulina bana 2 Bihać
tel. 037/ 228 274  228 059  fax 037/228 057
jasmina.ipasic@gmail.com

Halid Makić, Bosna i Hercegovina, 01.03. 1968.
Ul. Islamovac bb, 77000 Bihać
Biotehnički fakultet Univerzitet Bihać, Ul. Kulina bana 2 Bihać
tel. 037/   228 059  fax 037/228 057
halid_btf@yahoo.com

Zaim Kahrić, Bosna i Hercegovina, 20.09.1966.
Ul. Brčanska 206, Bihać
Biotehnički fakultet Univerzitet Bihać, Ul. Kulina bana 2 Bihać
tel. 037/   228 059  fax 037/228 057
zaim_sinovi@yahoo.com74. ETNIČKI, DRŽAVNI I EVROPSKI IDENTITET GRAĐANA U BOSNI I HERCEGOVINI

Svrha projekta
Sveukupno i precizno identifikovanje prirode etničkog, državnog i evropskog identiteta građana u Bosni i Hercegovini (pored doprinosa u razmatranju teorijskih modela grupnih identiteta i vezanosti za grupu i identiteta koji se pripadanjem grupi nameće neminovnost) trebalo bi da pokaže i pravac koji bi trebalo slijediti u jačanju evropskog identiteta (koji bi trebalo da je zarad opšteg napretka nadređen identitetima koji proističu iz pripadnosti manjim zajednicama koje su na nižem stupnju na hijerarhijskoj ljestvici različitih grupnih pripadnosti.

Rezime
U Bosni i Hercegovini je grupa koja dominantno doprinosi razvoju identiteta pojedinca je nacionalna skupina kojoj pripada (Čekrlija, Turjačanin, 2002a; Turjačanin i sar, 2002). To dovodi do cjepkanja pojmova i instanci koje treba da egzistiraju u okviru jedne države, tako da se kao posljedica javlja dominantan uticaj nacionalnog u odnosu na državni identitet. Imajući u vidu da je osnovni pravac razvoja Bosne i Hercegovine kao države uključivanje u Evropsku zajednicu, jasno je da čak i državni identitet treba da u određenim oblastima života ustupi mjesto Evropskom. Dakle, postoji ogroman jaz koji je neophodno premostiti u nastojanju da se unaprijedi sama država kao i da se uključi u integracione tokove koji su prisutni. Zato je osnovni problem ovog rada da ispita kakav je svarni odnos između različitih vrsta identiteta (koji se zasnivaju na pripadnosti ili nastojanju da se pripada određenoj grupi) i kako da se akcenat stavi na Evropski identitet i smjernice koje on pruža, a da se pri tome ne zapostave vrijednosti i orjentacije koje daje identitet etničke zajednice ili države. Pored toga, pažnja je se usmjerena na veći broj psiholoških konstrukata koji su u tijesnoj vezi sa ispitivanim identitetima i grupnim vezanostima (kolektivistička tj, individualistička orjentacija, lokus kontrole, konformizam, porodična vezanost, religioznost i autoritarnost).

Pitanja koja projekat pokreće
Projekat svojim rezultatima ukazuje na niz praktičnih pitanja. Prvo među njima je na koji način uskladiti identitete zasnovane na grupnoj pripadnosti tak da oni ne budu isključivi već da im je prvenstveni cilj obogatiti društveni život pojedinca. Na praktičnom nivou to bi značilo da se treba razmišljati o tome kako razvoju grupnih identiteta pristupiti u vaspitnim i obrazovnim procesima. Konačno, postavlja se i pitanje razvijanja otvorenosti građana ka identitetima koji prevazilaze okvire Bosne i Hercegovine što se za sada čini najperspektivnijim trendom).

Trajanje projekta 1.12.2006. - 31.05.2008.

Glavni istraživač
mr Đorđe Čekrlija
Viši asistent na predmetima Psihomterija i Psihologija ličnosti
Odjsek za Psihologiju
Filozofski fakultet, Banja Luka
djopsi@yahoo.com73. UNIVERZITET U MOSTARU KAO GENERATOR RAZVOJA BOSANSKOHERCEGOVAČKOG JUGA

Svrha, cilj i posebni ciljevi projekta
Univerzitet „Džemal Bijedić"je, nakon što je na početku rata morao napustiti predratnu lokaciju, nastavio obrazovnu djelatnost u ratnim uslovima na različitim lokacijama prilagođavajući se konkretnim prilikama. Nakon rata dobio je privremeni prostor i minimum objekata u kojima je bilo moguće izvoditi nastavu u okviru pet visokoškolskih insitucija. Uz znatne napore i odricanja, u daljem razvoju izrasla su još tri fakulteta i nekoliko manjih istraživačkih subjekata, kao sastavnih dijelova fakulteta. Razvijena je i solidna nastavna baza, ali je razvoj institucija u njemu, pa i Univerziteta kao cjeline, počivao uglavnom na inicijativama pojedinaca ili institucija i imao ad hoc karakter, što je, u osnovi, davalo suboptimalne rezultate.
U postojećim političkim i privrednim okolnostima Univerzitet se nalazi pred prekretnicom, a jedan od prvih projekta, za koji se cijeni da bi mogao biti realizovan orijentisan je na obrazovanje stručnjaka za primjenu evropskih standarda kvaliteta i certifikaciju izvrsnosti, što ujedno predstavlja i svrhu ovog projekta.

Pitanja koja projekat pokreće
Da li je moguće, u uslovima u kojima se BH obrazovanje nalazi, razviti sistem edukacije o standardizaciji i certifikaciji proizvoda u preduzećima sa gravitacionog područja Univerziteta?
Na koji način će se ovakav sistem edukacije uskladiti sa Bolonjskim principima?
Da li je potrebno stabilizovati saradnju sa srodnim obrazovnim institucijama u Europi u oblasti obrazovanja i istraživačkog rada na EU projektima?
Da li je potrebno povećati angažovanost nastavnog osoblja na podršci razvoju okruženja krou istraživačko-razvojne i naučno-istraživačke projekte?
Da li je moguće uspostaviti održivu i kvalitetnu saradnju sa nevladinim organizacijama?

Očekivani rezultat
Svrsishodnim i efikasnim obrazovanjem i istraživanjima doprinijeti ekonomskom i socijalnom razvoju gravitacionog područja i Bosne i Hercegovine

Predloženi projekat bi se realizirao kroz nekoliko faza
Definisanje ciljne grupe
Definisane faze razvoja
Formulisanje strategije i taktike razvoja studija
Realizacija strateškog pravca

Ciljne grupe
U privredi: inžinjeri, ekonomisti, pravnici i drugi stručnjaci potrebni preduzećima koja na evropsko tržište (uključujući Bosnu i Hercegovinu kao njen dio) iznose svoje proizvode odnosno pružaju usluge;
U javnom sektoru: stručnjaci u obrazovnim, zdravstvenim, invalidsko-penzionim i drugim organizacijama moraju standardizovati, certificirati i akreditovati svoju djelatnost;
U državnoj administraciji: stručnjaci koji moraju poznavati propise EU iz standardizacije, certifikacije i akreditacije i provoditi ih u institucijama države

Vremenski raspored istraživanja
Prvi ciklus, kroz realizaciju Projekta „Univerzitet u Mostaru kao generator razvoja bosanskohercegovačkog juga" trajao bi 18 mjeseci, u što je uključen razvoj studija Evropski standardi i CE označavanje, za koji postoji veoma izražena potreba u privredi.

Vrijeme istraživanja:
1.12.2006. do 31.05.2008.

Nosilac projekta
Prof.dr. Sead Pašić
e-mail: sead.pasic@unmo.ba
tel. 036 571 315
fax: 036 570 032

Imena istraživača uključenih u pojekat
Prof.dr. Sead Pašić, projekta i vođa projektne linije za razvoj obrazovanja i istraživanja u tehničkim naukama.
Prof.dr. Murat Prašo, član projektnog tima.
Docent dr. Ibro Popić, član projektnog tima i vođa projektne linije za razvoj obrazovanja i istraživanja u društvenim naukama.
Viši asistent Mr. Nina Bijedić, istraživač na projektnoj liniji za prirodne nauke.
Student Alim Abazović, tehnički sekretar projektnog tima i koordinator za studentska pitanja.72. IMAGE BOSNE I HERCEGOVINE I STUDENTI BOSANSKO-HERCEGOVAČKIH  UNIVERZITETA

Svrha istraživanja
Istražiti denotativne i konotativne komponente internog imidža Bosne i Hercegovine među studentima tri univerziteta: Sveučilište u Mostaru, Univerzitet u Banjaluci i Univerzitet u Tuzli. Polazna hipoteza istraživanja je da među studentima različitih nacionalnih skupina nema značajnih razlika u predodžbama o idealnoj državi, državi u kojoj bi bi željeli živjeti, sa kojom bi se mogli identificirati, čijim uspjesima na različitim poljima (sportskom, kulturnom, privrednom) bi se mogli radovati a da se značajnije razlike javljaju u konotativnoj demnziji imidža što je posljedica kompleksa političkih, ideoloških, historijskih, kulturoloških i komunikoloških faktora.
Istraživanje se realizira u dva koraka. Prvi korak se odnosi na utvrđivanje denotativne dimenzije imidža Bosne i Hercegovine. Utvrdit će se način na koji studenti Univerziteta u Tuzli, Sveučilišta u Mostaru i Univerziteta u Banjaluci doživljavaju karakteristike idealne države (domovine uopće). Metodom slučajnog izbora intervjuirat će se po stotinu studenata sa sva tri pomatrana univerziteta, koji će navesti po deset poželjnih osobina države u kojoj bi željeli živjeti (bez imenovanja te države). Na temelju najfrekventnijih odgovora (ponavljanja među studentima sva tri univerziteta) dizajnirat će se instrument za mjerenje imidža Bosne i Hercegovine /semantički diferencijal/.   
Na drugom koraku anketirat će se, na osnovu anketnog upitnika u kome su sadržana pitanja koja se odnose na konotativne aspekte imidža, po 500 slučajno izabranih studenata sa svakog od tri univerziteta, a potom načiniti komparativna analiza preferencija pojedinih istraživanih skupina da bi se utvrdili stvarni potencijali uzajamnog razumijevanja. Pretpostavljamo da su  različite predodžbe o Bosni i Hercegovini kod studenata bosansko-hercegovačkih univerziteta
iz faze agresivne suprostavljenosti, karakteristične  za predratni i ratni period prešle u fazu konvergencije, te da se nalaze  na pragu  nove  integracije, koju je moguće podstaći planiranom javnom komunikacijom državnih struktura.

Pitanja koja se postavljaju istraživanjem
Da li je moguće promijeniti eksterni imidž Bosne i Hercegovine, način na koji nas percipiraju drugi (potencijalni ulagači, turisti i prijatelji) ako još uvijek nema saglasnosti o Bosni i Hercegovini kao životnom političkom prostoru među tri glavne nacionalne skupine (ako je loš interni imidž)?
Koje su stvarne mogućnosti integracije internog imidža Bosne i Hercegovine, ako se ona mora desiti, prvo u simboličkoj ravni, odnosno na nivou javnog komuniciranja koje se odvija primarno kroz masovne medije te ako se ima u vidu aktelna razjedinjenost BH komunikacijske zajednice i izdijeljenost na nacionalne komunikacijske subzajednice?
Ko bi mogao, i da li je to realno očekivati u aktuelnoj situaciji BH društva, sponzorirati i upravljati procesom javnih komunikacija usmjerenih ka uspostavljanju jedinstva  internog imidža i  da li su opravdana očekivanja da bi se ta integracija mogla desiti prvo među studentima ?
Koje su stvarne mogućnosti  upotrebe  klasičnih medija komuniciranja u kreiranju (reintegraciji) novog internog imidža Bosne i Hercegovine i koje su odgovornosti u tome javnih emitera?

Vrijeme izvođenja:
1.10.2006.- 31.3.2008.

Glavni istraživač:
Dr. Najil Kurtić, vanr. prof., Kula 64, Tuzla;
e-mail: Najil.kurtic@untz.ba

Institucija:
Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet

Istraživački tim:
Dr. Zoran Tomić, Mr. Vedada Baraković, Mr. Ljubomir Zuber71. UVOĐENJE SISTEMA UČENJA NA DALJINU (Distance Learning System) NA FAKULTETIMA UNIVERZITETA "DŽEMAL BIJEDIĆ” U MOSTARU

Svrha projekta
Jedna od definicija učenja na daljinu glasi: "Obrazovanje na daljinu je sistem i proces povezivanja polaznika sa distribuiranim obrazovnim resursima".  U okviru ovog projekta izvršilo bi se probno uvođenje sistema učenja na daljinu (Distance Learning System) na nekoliko fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru u ljetnom semestru akademske 2006/07. godine (šest mjeseci) za predmete koje na tim Fakultetima predaju članovi projektnog tima. Paralelnim izvođenjem nastave po klasičnom sistemu i po sistemu učenja na daljinu u neposrednom kontaktu sa studentima detektovati sve probleme koji se jave u sistemu učenja na daljinu i otkloniti ih, te utvrditi mogućnosti uvođenja ovog sistema učenja za sve predmete Fakulteta, a u narednom preiodu i na cijeli Univerzitet.
Osnovna hipoteza (pretpostavka) je da se sistem učenja na daljinu može u praksi uvesti na našim univerzitetima sa postojećim kadrom. Očekuje se da se na ovaj način može omogućiti povratak studenata sa onih područja koja su prije rata gravitirala Mostaru, kao univerzitetskom centru, a u prvom redu studente iz Istočne Hercegovine, današnje Republike Srpske. Također, pretpostavka je da se na ovaj način može omogućiti studentima iz raznih krajeva Bosne i Hercegovine, pa i šire regije da studiraju na fakultetima u Mostaru, bez potrebe da tu stalno borave, čime bi se znatno umanjili njihovi troškovi.
Ovaj projekat predstavlja napor u smijeru uvođenja savremenih oblika obrazovanja na domaćim univerzitetima.

Pitanja koja projekat pokreće
Da li je moguće u postojećim uslovima u kojim rade i djeluju nasi univerziteti primjeniti savremeni sistem učenja na daljinu?
Da li studenti mogu steći potrebna znanja, vještine i sposobnosti u uslovima kada nastavne materijale, konsultacije i sve drugo osim ispita obavljaju putem globalne računarske mreže – interneta?
Da li se DL može uvesti sa postojećim kadrom i sredstvima ili su neophodna veća ulaganja u opremu, kadrove itd?
DA li se sistem DL koji se primjenjuje na jednom fakultetu može efikasno u praksi primjeniti i na drugom?

Očekivani rezultati
Očekuje se da će se projektom detektovati koji su sve problemi prisutni pri uvođenju sistema učenja na daljinu (DL). Pretpostavlja se da bi se ovi problemi mogli prevazići korištenjem postojećeg kadra i potrebne neophodne opreme, te da se DL može uvesti bez formiranja posebnih centara za učenje na daljinu, koji zapošljavaju nove ljude, traže nove kapacitete, prostorije i slično.
Takođe, očekuje se da će se stečena iskustva moći u narednom periodu primjeniti i na druge predmete i fakultete, tj. da će se sistem učenja na daljinu uvesti kao mogućnost izbora za studente koji se upisuju.
Trajanje projekta: 1.10.2006. do 31.03.2008.

Nosioc projekta
doc.dr. Dragi Tiro
e-mail: dragi.tiro@yahoo.com
tel/fax: 036 571 258

Imena istraživača uključenih u pojekat
doc.dr. Dragi Tiro - Mašinski fakultet Univerzitet „Dž. Bijedić”
doc.dr. Elvir Zlomušica - Agromediteranski fakultet Univerzitet „Dž. Bijedić”
mr. Senad Rahimić – Mašinski fakultet Univerzitet „Dž. Bijedić”
mr. Rašid Hadžović - Građevinski fakultet Univerzitet „Dž. Bijedić”
Jasmin Azemović - Fakultet Informaciskih tehnologija Univerzitet „Dž. Bijedić”
Elmir Čatrnja - Nastavnički fakultet Univerzitet „Dž. Bijedić”70. POKRETANJE PROIZVODNJE BIODIZELA U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA BOSNE I HERCEGOVINE

Svrha projekta
Veća proizvodnja uljane repice na oranicama u Bosni i Hercegovini, uz primjenu najnovijih tehnoloških rješenja. Zatim proizvodnja biodizela iz uljane repice, uz proširenje plodoreda ratarskih kultura. Tim proširenjem plodoreda povećaće se i prinosi osnovnih ratarskih kultura (kukuruza i pšenice).

Pitanja koja projekat pokreće
Pitanje sve veće cijene fosilnih goriva, zatim problema koji nastaju sa sve većom potrošnjom fosilnih goriva, njihove nestašice, sve veća cijena nafte uz sve veću zagađenost okoline i stvaranjem staklene bašte. Većom proizvodnjom uljane repice više će se proizvoditi i trošiti biodizel, a time ćemo imati zdraviju okolinu. Smanjiće se problem nestašice pogonskog goriva, jer biodizel se proizvodi iz obnovljivih izvora.

Glavni istraživač
Prof. dr Jovan Kondić, naučni savjetnik
Banja Luka, Petra Rađenovića 19
telefon službeni 051 303 112, privatni 051 303 709, mobilni 065 920 973
E-mail: polj.institut.bl@blic.net

Vrijeme izvođenja projekta
Od 01.10.2006. do 31.03.2008.

Istraživački tim na projektu
Prof. dr Jovan Kondić, nosilac projekta
Dr Radovan marinković, naučni saradnik
Sonja Dragojević, tehnički laborant
Stevo Mitrović, stručni saradnik
Mr Ševalj Suljkanović, stručni saradnik
Aleksandar Duvnjak, stručni saradnik69. EDUKACIJA EDUKATORA (RODITELJA I NASTAVNIKA) KAO VODEĆI FAKTOR U PREVENCIJI ZLOUPOTREBE SUBSTANCE, NARKOMANIJE, SEKSUALNO PRENOSIVIH BOLESTI-SBP, KOD ADOLESCENATA

Svrha projekta
Svrha projekta je upoznavanje edukatora (roditelja i nastavnika) sa:
Karakteristikama perioda adolescencije-puberteta sa svim njegovim psihičkim i fizičkim odlikama.
Sa stvarnim činjenicama o psihoaktivnim substancama, zloupotrebi droge, narkomaniji kao i drugim ovisnostima (duhan, alkohol).
Sa odlikama spolnosti adolescenata, spolno prenosivim bolestima-SPB kao i upoznavavanje sa rizikom od  oboljevanja od SPB-i.
Povećati motiviranost edukatora (Roditelji i nastavnici), za aktivnije sudjelovanje u porodici i zajednici sa ciljem stvaranja preduslova za zdravu i sigurnu budućnost u uslovima visokog rizika koji vladaju u poslijeratnom bosanskohercegovačkom društvu.
Pitanja koja pokreću projekat
Koliko edukatori (roditelji i nastavnici) znaju o psihoaktivnim substancama, zlouptrebi droge,
i drugim bolestima ovisnosti (duhan,alkohol), kao i spolnosti adolescenata i spolno prenosivim bolestima.
Koliko su socijalni i bračni status roditelja objektivno riziko-faktori u orijentaciji adolescenta prema bolestima ovisnosti, promiskuitetu i seksualno prenosivim bolestima SPB.
Način komunikacije izmedju edukatora (roditelja i nastavnika) i adolescenata o temama
zloupotrebe droge, bolesti ovisnosti (duhan, alkohol) kao i seksualnosti adolescenata i seksualno prenosivim bolestima- SPB.
Šta adolescenti očekuju od edukatora (roditelja i nastavnika) po pitanju gore navedenih tema.

Trajanje projekta
Projekat traje od 01.12.2006.g.-31.05.2008.g.

Glavni istraživač
dr Jasmina Begić-Rahić Dermatovenerolog
Dermatovenerološka Klinika
Klinički Centar Univerziteta Sarajevo
Sarajevo, Bosna i Hercegovina
e-mail: jasminarahic@yahoo.com

Ostali učesnici u projektu
Dr sci Hana Korać
Prof dr Naima Arslanagić
Prof dr Boro ?ukanović68. TEMA: FORMIRANJE MATIČNOG I KOLEKCIONOG ZASADA ŠIPKA I SMOKVE

Svrha istraživanja
Projekat „Formiranje matičnog i kolekcionih zasada šipka i smokve u cilju introdukcije novih kultivara, očuvanja odomaćenog bosanskohercegovačkog sotimenta i masovne reprodukcije perspektivnih kultivara" će biti implementiran na 4 lokaliteta submediteranske Hercegovine od kojih se dva nalaze na području Stoca, jedan u okolini Trebinja i jedan na području Ljubuškog. Postojanje najmanje tri lokaliteta diferentnih ekoloških (klimatskih i pedoloških) karakteristika je neophodan preduslov započinjanja procesa introdukcije voćaka i vinove loze.
Postoji više razloga za realizaciju projekta. Najvažniji je nepostojanje certificiranih rasadnika šipka i smokve koji će omogućiti snažan zamah u zasnivanju komercijalnih zasada ovih voćnih kultura.
Nepostojanje procesa introdukcije je onemogućilo uvođenje u bosanskohercegovački sotiment kultivara šipka i smokve koji su u zadnjoj dekadi u svijetu pronađeni i verifikovani na oficijelnim sortnim listama zemalja proizvođača.
Sadni materijal je vrlo značajan faktor uspješne i rentabilne proizvodnje voća. Da bi se postigli najvažniji ciljevi; da se sadnice prime, da uspješno rastu, da rano prorode i redovito rađaju, da daju plodove visokog kvaliteta, da su dugovječne i otporne prema uzročnicima bolesti i štetočinama, one moraju da budu proizvedene od zdravih, selekcionisanih i kontrolisanih podloga i sorti.
Proizvodnja sadnica voća se obavlja generativnim i vegetativnim načinom, sjetvom sjemena, nagrtanjem, položenicama, izdancima, reznicama kalemljenjem sijanaca, vegetativnih podloga, ožiljavanjem reznica i mikro razmnožavanjem.
Generativni način se koristi za proizvodnju podloga, a vegetativnim razmnožavanjem se obezbjeđuje identičnost potomstva, obezbjeđuje se masovna proizvodnja sadnog materijala, voćke ranije prorode, redovnije rađaju i daju visok kvalitet plodova.
Razmnožavanje zrelim odrvnjelim reznicama je najčešći način razmnožavanja smokve i šipka u svijetu i kod nas. Ono ima izrazitu sposobnost reparacije gdje se od različitih biljnih organa (korjena i grančica) u pogodnom supstratu formira adventivni korjen. Ta sposobnost uslovljena je prisustvom grupe spacifičnih arenhimskih ćelija, koje se mogu dijeliti, nazvanih začeci adventivnih korijena.

Pitanja koja se postavljaju istraživanjem:
U praksi se pokazalo da se smokva dobro ožiljava reznicima, ali egzogenom primjenom sintetičkih fitohormonalnih materija dobije se znatno veći procenat ožiljavanja, jači i razgranatiji korijenov sustav.
U rasadničkoj proizvodnji sadnica smokve i šipka od jednogodišnjih rednica su naročito značajni uspjesi postignuti korištenjem sintetičkih fitohormonalnih materija indol-buterne kiseline (IBA) i alfa-naftil sirćetne kiseline (NAA) u različitim koncentracijama.
Velika mogućnost uštede matičnog početnog materijala, radne snage i sigurnost proizvodnje ovim načinom, privlači sve veći borj istraživača u svijetu a i kod nas da se posvete ovom problemu.
Posebno će se pokrenut pitanja:
Očuvanje odomaćenog genofonda voćaka (smokve i šipka) kako bi se iste sačuvale od propadanja i zaborava;
Formiranje matičnog zasada odabranih sorta smokve i šipka u cilju masovne proizvodnje sadnog materijala;
Kako je rasadnička proizvodnja visokoprofitabilna, projekat ima za cilj i da obezbjedi uslove stabilne egzistencije za određeni broj nezaposlenih osoba iz kategorije povratničke populacije;
Ispitivanje uticaja fitohormonalnih materija na proces ožiljavanja zrelih reznica smokve i šipka:

Glavni istraživač:
Ahmed Džubur, Kanjina 2a, Mostar

Vrijeme izvođenja:
1.12.2004. - 31.3.2006.

Institucija:
Univerzitet „Džemal Bijedić" u Mostaru, Agromediteanski fakultet

Istraživački tim:
Amer Medar, Ragib Dizdar, Ranko Popović