ISTRAŽIVAČKE TEME

67. SIMPTOMI I UZROCI KRIZE POSLOVANJA PREDUZEĆA U BOSNI I HERCEGOVINI

Svrha projekta
U istraživanju se polazi od pretpostavke da je prikaz i analiza stanja (dijagnosticiranje), kao dio procesa, u kome su jasno i blagovremeno uočeni svi krizni simptomi i uzroci, osnova i polazište menadžmenta za unapređenje poslovanja poduzeća u Bosni i Hercegovini. Tek nakon što precizno ustanovimo stanje i uzroke toga stanja moguće je praviti plan budućnih akcija i daljnji rad na rješavanju i prevazilaženju problema u poslovanju.
Od izuzetne je važnosti pravovremeno uočiti krizu poduzeća. Stručan i odgovoran, odnosno sposoban menadžment reagira na prve simptome krize. Prepoznavanje i uočavanje kriznih simptoma (znakova) omogućava, u dužem ili kraćem periodu, uspješnije poslovanje poduzeća.
Od izuzetne važnosti za svako poduzeće, koje ima određenih negativnih manifestacija u poslovanju, je odgovor na pitanje: Prijeti li nam kriza? Da li smo u krizi? Kakva je ona po obimu i intezitetu? Kako je došlo do krize? Ko je odgovoran za takvo stanje?
Pored uočavanja simptoma krize, od iste važnosti je i precizno utvrđivanje svih uzroka krize, koji su doveli do takvog stanja. Eliminacijom uzroka, odnosno razloga koji su doveli do krize, ujedno stvaramo i pretpostavke povratka na normalno poslovanje.

Pitanja koja projekat postavlja:
Osnovni cilj istraživanja je definiranje i identificiranje ključnih simptoma (znakova) krize, s jedne strane, i uzroka koji su doveli do takvoga stanja uopće i posebno poduzećima u Bosni i Hercegovini. Nadalje, na bazi izvršenih istraživanja sagledati kretanja i trendove u poslovanju i menadžmentu BH poduzeća.
Fenomen simptoma i uzroka krize poslovanja istražiće se analiziranjem stanja u dužem vremenskom periodu na uzorku 30 poduzeća, različitih po djelatnosti, veličini, vlasništvu idr., s ciljem da istraživanjem dobijemo relativno veliki broj različitih, detaljnih, širokoobuhvatnih i relevantnih podataka i informacija.
Vrijednost ovog istraživanja je u činjenici da na bazi analize krize poslovanja, tj. simptoma i uzroka krize, u više poduzeća, možemo doći do određenih opštih zaključaka i zakonitosti. Tek na osnovu toga moguće je definirati načine izlaza iz krize, i uopće, unapređenja poslovanja preduzeća u Bosni i Hercegovini.
Koncepcijski pristup ukupnoj problematici krize u poduzećima obuhvata sljedeće osnovne faze: poduzeće u krizi, krizni znaci/simptomi, stvarni (unutarnji i vanjski) uzroci krize, moguća rješenja krize i implementacija rješenja.
Planiranih 30 poduzeća u kojima će se istraživanje simptoma i uzroka krize u Bosni i Hercegovini, teritorijalno će biti proporcionalno zastupljeni, što znači da će ta poduzeća biti iz oba entiteta (FBiH i RS) i iz svih kantona i regija. Prijedlog je da ta poduzeća (po tri) budu iz sljedećih regija:
Kombinacija navedenih metoda istraživanja olakšaće shvatanje i razumjevanje pojave koja se istražuje (kriza poslovanja-simptomi i uzroci krize) a koja se javlja u mnoštvu manifestacionih oblika i u različitim poduzećima. Iz tog mnoštva situacija (poduzeća) u okviru kojih je prisutna istraživana pojava teži se logičkom analizom tih situacija objasniti simptomi (znaci) i uzroci nastanka, karakter, dinamika i manifestacione forme pojave (krize poslovanja) koja se ispituje.
Proučavanjem fenomena simptoma i uzroka krize poslovanja u više slučajeva (poduzeća) istraživači će pokušati potvrditi teorijske odrednice kriznog menadžmenta, odnosno krize poslovanja, a posebno simptome i uzroke krize koji će biti elaborirani u prvom dijelu rada, uz navođenje specifičnosti krize poslovanja u poduzećima u Bosni i Hercegovini, i na taj način ukazati na pravce i mjere za prevazilaženje kriznih situacija i unapređenja poslovanja.

Glavni istraživač:
Senad Softić, Trampina 10, Sarajevo

Vrijeme izvođenja:
1.4.2004. do 30.6.2005.

Institucija:
Ekonomski institute Sarajevo

Istraživački tim:
Aleksandar Eskić, Zijada Rahimić, Senada Keserović, Almir Peštek.

66. POVEĆANJE PROIZVODNJE HRANE U FUNKCIJI SMANJENJA SIROMAŠTVA

Svrha projekta
Hrana je neophodan uslov života čovjeka, što znači da bez nje nema ni njegove biološke egzistencije. Ona je neophodna i za njegov rad i sve druge aktivnosti. Neishranjenost i glad velikog broja čovječanstva danas su jedan od glavnih ekonomskih i političkih problema svijeta. Glad je ponegdje uzrok nemira, sukoba i ratova. Ne može biti mira u svijewtu dok više od milijardu ljudi gladuje. Na svjetskom samitu u Johanesburgu 2002. godine konstatovano je da sloboda je sloboda od gladi osnovno i prvo ljudsko pravo. Zemlje OECD-a daju subvencije svojoj poljoprivredi u iznosu od milijardu US dolara dnevno. To je šest puta više nego ukupan iznos koji se daje za razvoj.
Bosna i Hercegovina danas proizvodi jedva trećinu hrane potrebne za svoje stanovništvo. Ostalo moramo uvoziti, što nas košta blizu dvije milijarde maraka godišnje, pa je hrana glavna stavka u našem uvozu što značajno opterećuje spoljnotrgovinski bilans.
Bosna i Hercegovina ima mogućnosti za mnogo veću proizvodnju hrane. Te mogućnosti nisu iskorištene iz više razloga koje ovaj projekat želi da prouči i da predlože rješenja, kako da se u kratkom roku proizvodnja hrane može udvostručiti.
Naša hipoteza jeste da se znanjem i ulaganjem u poljoprivredu, proizvodnja hrane u Bosni i Hercegovini može za pet godina udvostručiti. Za to ćemo nakon proučenog sadašnjeg stanja u agraru, predložiti sistem kratkoročnih i dugoročnih mjera kojima bi se stanje u proizvodnju hrane radikalno promijenilo, a količina i kvalitet hrane bi se bi se poboljšali. Stanovništvo bi bilo bolje ishranjeno i zdravije, a proizvođači hrane-farmeri, koji su danas najsiromašniji dio stanovništva, a sačinjavaju oko 40% ukupne populacije, imali bi znatno veće prihode. Smanjenjem siromaštva nebi se povećao samo materijalni položaj proizvođača, nego i socijalni. Oni bi mogli da odvoje više sredstava za obrazovanje i sebe i svoje djece, čime bi se značajno poboljšao i socijalni položaj sela i smanjile tradicionalne razlike na relaciji selo-grad.
Sada se mora preuzeti sistem novih mjera u skladu sa razvojem nauke i tehnike u svijetu, kako busmo dostigli predratni nivo u proizvodnji hrane, a zatim još i značajno nadmašili.

Pitanja koja projekat postavlja:
Ovim projektom želimo da poručimo da mjere u kojem dijelu države i u kojem periodu treba preduzeti da bi se postigli navedeni ciljevi. Prema našoj sadašnjoj hipotezi, to bi bile neke od sljedećeg kompleksa mjera:
Prvi dio obihvata uklanjanje ratnih šteta i dovođenje proizvodnje hrane na predratni nivo. Na velikom dijelu zemljišnih površina prvo treba stvoriti preduslove za proizvodnju ( deminiranje, povratak izbjeglica itd.).
Druga grupa mjera odnosi se na racinalnije iskorištavanje obradivog tla.
Treća obuhvata poboljšanu agrotehniku i sotiment usjeva.
Četvrta grupa mjera je poboljšanje pasminskog sastava i ishrane domaćih životinja.
Realizacijom navedenih ciljeva, stimulisalo bi se i veće zapošljavanje na selu.
Jedna od teških posljedica jeste i velika nezaposlenost ljudi. Zaposlenost u selu će se povećavati angažovanjem zemljoradnika u poljoprivrednoj proizvodnji. Svim mjerama koje ovim programom predlažemo povećat će se zapošljavanje na selu ( u neposrednoj proizvodnji), zatim na plasmanu i preradi poljoprivrednih proizvoda. Većim zapošljavanjem na selusmanjuje se pritisak na radna mjesta, stambeni fond i socijalne fondove u gradu.

Glavni istraživač:
Semina Hadžiabulić, Akademika Ivana Zovke 5, Mostar

Vrijeme izvođenja:
1.4.2004 do 30.6.2005.

Institucija:
Agronomski fakultet Mostar

Istraživački tim:
Elvedin Hanić, Taib Šarić, Olga Vidačić65. ULJNE KULTURE U FUNKCIJI PROIZVODNJE ZDRAVE HRANE I ŽIVOTNE SREDINE

Svrha projekta
Bosna i Hercegovina uvozi sve potrebne količine jestivog ulja i proteinske komponente za proizvodnju stočne hrane. Proteinske komponente dobijaju se kao nusproizvod kod prerade uljarica (soje, suncokreta i uljane repice). Uvozom ulja i proteinskih komponenti postoji problem, odnosno mogućnost da se i pored kontrole uvezu i genetski modifikovani proizvodi čime bi se ugrozilo zdravlje ljudi. Postojeći problem možemo riješiti, ako čim prije prestanemo uvoziti uljarice, ulje i proteinske komponente iz svijeta, a najviše iz SAD-a i Argentine, gdje se potpuno legalno proizvode genetski modifikovane uljarice. Za potrebnu vlastitu proizvodnju soje suncokreta i uljane repice, a potom i ulja i proteinskih komponenti (sačmi) imamo sve potrebne uslove: povoljne zemljišne i klimatske uslove, vlastiti genetski ne modifikovani sortiment, sva tehnološka rješenja, moderni preradbeni kapacitet uljarica "Bimal” Brčko i potreban stručno-naučni kadar.
Bosna i Hercegovina ima realne uslove da se na vlastitim oranicama proizvede dovoljno soje, suncokreta i uljane repice od domaćih genetskih ne modifikovanih sorata,a potom i potrebnih količina ulja i sačmi. Prema tome glavni cilj ovog projekta je vlastita proizvodnja i zaštita stanovništva od štetetnih posljedica upotrebe genetski modifikovanog ulja i sačmi u ishrani ljudi i životinja.

Pitanja koja projekat postavlja:
U ovom projektu provela bi se istraživanja na:
• Održavanje postojećeg vlastitog sortimenta soje,
• Intradukcija sorata i hibrida uljane repice i suncokreta iz zemalja gdje je zabranjena proizvodnja genetski modifikovanog bilja.
• U primjeni savremenih tehnoloških rješenja u proizvodnji uljarica,
• Laboratorijskoj kontroli uljarica i proizvoda na kvalitet, a posebno na eventualnu genetsku modifikovanost,
• Učešće na međunarodnim i domaćim naučnim skupovima sa vlastitim naučnoistraživačkim rezultatima i
• Upoznavanje šire javnosti sa dobijenim rezultatima putem naučnih skupova, seminara, savjetovanja i sredstava informisanja (TV, radio i novine).
Za očekivati je da će Bosna i Hercegovina uskoro obezbjediti potrebnu vlastitu proizvodnju soje, suncokreta i uljane repice (oko 40.000 ha), a time i potrebnu količinu ulja i sačmi sa vlastitih oranica, čime će se stanovništvo zaštiti od moguće upotrebe od genetski modifikovane hrane preko uiljarice.
Ovaj projekta biće puni doprinos tehnologiji proizvodnje uljarica putem uvođenja novih tehnoloških rješenja dobijenih vlastitim naučnoistraživačkim radom i putem intradukcije

Glavni istraživač:
Jovan Kondić, Petra Rađenovića 19, Banja Luka

Vrijeme izvođenja:
1.12.2004. do 31.3.2006.

Institucija:
Poljoprivredni institute Banja Luka

Istraživački tim:
Krstan Milojević, Dragan Škorić64. UČEŠĆE MLADIH U LOKALNOJ SAMOUPRAVI

Svrha projekta
U skladu sa shvatanjem da lokalna opštinska vlast podrazumijeva suvjereno odlučivanje građana o najvažnijom pitanjima lokalne zajednice, građani dobijaju značajnu ulogu koju bi trebalo "ljubomorno” da čuvaju i bore se za njeno jačanje i proširenje. Ta borba počinje stvaranjem, svijesti i znanja o pravima i mehanizmima koje im "prostor lokalne vlasti” pruža.
Građani još uvijek paralelno ne učestvuju u procesu komunikaciji sa predstavnicima lokalne vlasti i na taj način nemaju mogućnost razvijanja svojih inicijativa. Danas, jako je nerazvijena aktivna komunikacija između građana i predstavnika lokalne vlasti, pomoću koje bi građani imali značajnu ulogu u procesu donošenja odluka davanjem predloga, mišljenja, saveta, što predstavlja problem da konačna odluka je uvek na organima vlasti.
Za unaprijeđenje razvoja svijesti kod građana o učešću u donošenju političkih odluka na nivoima općinskih vlasti potrebno je obezbijediti određene preduslove: :vrijeme i resurse; balans i odnose odgovornosti, razviti proces informisanja i konsultovanja, edukacija građana iz oblasti koje nude alate za informisanje, poznavanje pravila i obaveza lokalne općinske vlasti i građana.
Proces razvoj svijesti kod građana u učešću u političkom odlučivanju na nivou općinske vlasti nije jednostavan i lako ostvariv proces ni u razvijenim demokratijama, a naročito može biti problematičan u zemljama u tranziciji gde se građani po prvi put susreću sa potrebom aktivnog uključivanja u procese donošenja političkih odluka. Razvoj ovakvog procesa koji ima odlike participacije (vid dvosmjerne komunikacije između građana i predstavnika lokalne vlasti) u Bosni i Hercegovini kao zemlji u tranziciji, podrazumeva raskid sa tradicionalnim odnosom prema vlasti i postojećom političkom kulturom pasivnog posmatranja i svođenju građanske uloge na izlazak na birališta i davanje glasa partijama i kandidatima.

Pitanja koja projekat postavlja:
Problem u Bosni i Hercegovini kod lokalne općinske vlasti predstavlja se kroz segment izolovanosti od javnosti što daje za posljedicu nedostatak sluha za zahteve svojih građana, čime se razvija duh nepoverenja i sumnje. Prevazilaženje ovih barijera podrazumeva dugotrajan process informisanja građana, upoznavanje sa načinom rada organa lokalna općinska vlast i problemima sa kojima se oni susreću, kao i uključivanje građana u rešavanje problema kojih ih se direktno tiču.
Takođe, sa jedne strane predstavnici lokalne općinske vlasti nemaju dovoljno razvijen sistem kojim bi građane uvjerili da su njihove inicijative dobrodošle i potrebne radi što efikasnijeg i trajnog rešenja problema zajednice. Dok, sa druge strane, građani nisu dobro upoznati sa svojim pravima i obavezama, prije svega sa zakonskim procedurama realizacije svojih prava. Zbog toga svaki pokušaj razvoja odnosa građana sa lokalnom vlasti zastaće na samom početku i pretvoriće se u jalovo kritikovanje trenutnog stanja.
Postoji veliki broj pristupa i mehanizama koji se koriste za promociju i povećanje uloge građana u procesu političkog odlučivanja na nivou lokalne općinske vlasti, a među najčešćim su: radionice, javna okupljanja, internet informisanje, internet forumi, web portal, uključivanje građana u proces planiranja, savetodavni odbori građana, zajednički rad na projektima.
Problem oblika informisanja – komunikacije – konsultacije u općinama (gradu) u cilju uključivanja građana u proces donošenja odluka na lokalnom nivou, može se definisati u skladu sa navedenim smernicama:
• Na koji se način građani / šira javnost upoznaju sa ključnim lokalnim problemima?
• Koji se kanali informisanja i komunikacije najčešće koriste za uključivanje građana u proces donošenja odluka na lokalnom nivou?
• Da li i kakve informativno-konsultativne kampanje organizuju predstavnici vaše lokalne općinske vlasti – kojim su temama i problemima one posvećene?
• Da li lokalni mediji i novinari dovoljno angažovano i kritički pišu o radu lokalne općinske vlati?
• Da li građani samoorganizovano pokreću informativne kampanje u lokalnoj sredini u cilju pokretanja i zastupanja (lobiranja) svojih interesa pred organima lokalne općinske vlasti ?
Na kraju treba, identifikovati sve raspoložive kanale informisanja – komunikacije – konsultacije putem GIEC, preko kojih građani mogu da učestvuju i vrše uticaj na donošenje odluka na lokalnom nivou.

Glavni istraživač:
Adnan Salkić, Devetak 9, Tuzla

Vrijeme izvođenja:
1.4.2004. do 30.6.2005.

Institucija:
Elektrotehnički fakultet u Tuzli

Istraživački tim:
Jasmin Mušanović, Emir Mašić, Slađana Pejić63. ULOGA SOCIJALNOG KAPITALA U TRANZICIJSKOM PROCESU BOSNE I HERCEGOVINE

Svrha projekta
Kao što je poznato kultura fundamentalno mora odgovoriti na pitanje kako zajednica treba i mora da preživi, odnosno kako da ujedini prostorno-vremenske dimenzije samoegzistencije. Najčešći odgovor je ekonomija. Pragmatično suočeljavanje sa realnom situacijom, ne samo da testira zajednicu u uvježbanosti preživljavanja, nego i testira mjeru njene integrativnosti. Na temelju integrativnosti mobilizuju es snage koje rješavaju temeljni problem zajednice, u našem slučaju posljedice tranzicijskih promjena. Intitucionalna ravan rješavanja posljedica tranzicije jeste harmoniziranje zakonodavstva i redukcija upravno-administrativnih troškova organiziranog rizika tranzicije. Na taj način se otvara mogućnost kreiranja strategija koje će se oslanjati na vlastita umjeća i ekonomiju znanja i time umanjiti ovisnost od međunarodnih institucija i banaka. Aplikativnost razvojne strategije zavisi od dominantnih vrijednosti i iskustava, ali i od moćnih i uticajnih grupa i lobija u tim društvima. Osobine većine razvojnih strategija su fleksibilnost i sposobnost prilagodbe koje ne robuju diktatima kapitalističke prisile. Zapaženo je da mala i srednja preduzeća (SME), kroz međ saradnju i poslovanje, uspostavljaju kolektivni sistem učenja (collective learning system), koji kada se jednom uspostavi, pčinje da vrši raspodjelu lokalne baze znanja, iskustva i inovacija, od kojih regionsalna i lokalna zajednica uspjeva da preživi kompleksnost i nepredvidive i nepouzdane okoline. Za ilustraciju navodimo Hernanda de Sota «The mystery of Capital» gdje kapital tretira kao sintezu njegove fizičke pojavnosti i suštine društvene funkcije. Kapital danas nije moguće tretirati samo kao fizičku pojavnost. Za razliku od Marxa, koji je kapital opisao kao nezavisnu supstancu u neprestanoj transformaciji između njegovih pojavnih oblika novca i roba koncetrirane u rukama kapitalista, de Soto smatra, naprotiv, da se kapital po svom prirodnom zakonu uopšte ne koncetrira u nihovim rukama, nego teži ka disperziji. Dakle, kapitalizam nije uzrok siromaštva već je krivac državni aparat koji je izrastao iz despotske i feudalne političke organizacione kulture pojedinih religija. Te kulture, transponirane u državni aparat, unose u organizacije dimenzije nepouzdanosti i nepovjerenja što u krajnjoj liniji poskupljuje investicije i guši poduzetništvo.
Naša je ideja da odgovarajuća strategija u bosanskohercegovačkoj ekonomiji mora proizaći iz tzv. socijalnog kapitala, koji prevashodno uključuje percepciju kapitala kao ljudskog potencijala, što je temelj ekonomije znanja, kao preovladavajuće paradigme razvoja, svuda u svijetu.

Pitanja koja projekat postavlja:
U analizi socijalnog i ekonomskog statusa tranzicijskih promjena u Bosni i Hercegovini uočavaju se grube promjene sa stanovišta socijalnog kapitala. One su inpirisane neoliberalnim idejama globalnog kapitalizma. Bitna dimenzija tih recepata jeste ograničavanje budžetske potrošnje, slobodno tržište, gašenje nelikvidnih preduzeća, stvaranje suvišne radne snage itd.
Opravdano je pretpostaviti da je proces tanzicije indicirao duboke protivrječnosti bosanskohercegovačkog društva i da novostvoreni problemi imaju jednim dijelom svoj background i u ranijim ekonomskim iskustvima. Izdvojilo se nekoliko relativno neovisnih činjenica tranzicijskog procesa:
neuspjela privatizacija velikih kombinata (kompanija) koje su na izvjestan način igrale važnu integrativnu i kohezionu ulogu u društvu. Posljedice neuspjeha su i neuspjesi u održavanju dostignute integrativnosti
privatizaciju nije mogao izvesti upravljački sloj formiran na temelju vjernosti Saveza komunista Jugoslavije, odnosno partiskoj definiciji uspješnog direktora i menadžera. Te korporativne i upravljačke sposobnosti nisu mogle biti aplicirane u okružju tranzicijskih promjena, nego su se ta iskustva, budući jedina poznata, nanovo aktualizirala, ali sada u nacionalnim partijama.
Bosanskohercegovačko društvo je stalno u zamkama partijskih definicija što ono treba da bude i zbog toga što je izloženo zloupotrebama i korupciji. Posljedica toga je , u definicijama nacionalnih partija, dezintegracija i dezorganizacija kao način života (formalizam, institucionalizacija sebičnih interesa, pretjerano naglašavanje prava i slobode, reprezentativni hedonizam, semantičke poteškoće, istitucionalizacija nepovjerenja među grupama i nacijama, snažne migracije).
Kultura siromaštva je postala dominantna kultura kao proizvod tranzicije i institucija koje su izrasle na temelju društva rizika ( neuredna i nepouzdana upravno-administrativno-politička organizacija društva). To se izražava kroz visoku stopu nezaposlenosti,zapušteno stanovništvo u svim segmentima svakodnevnog života i nepovjerenja prema institucijama koje se nude kao instrumentariji rješenja aktualnih problema.

Glavni istraživač:
Alisabri Šabani, Trg heroja 30/13, Sarajevo

Vrijeme izvođenja:
1.4.2004. do 31.3.2006.

Institucija:
Fakultet za kriminalističke nauke Sarajevo

Istraživački tim:
Mirsad Ajeti62. ULOGA NAUKE U PRIPREMI I REALIZACIJI STRATEGIJE RAZVOJA BOSNE I HERCEGOVINE

Svrha projekta
Ubjeđivali su nas da će nauka pronaći nove puteve, da će inženjeri ponaći nove postupke. Međutim nauka i tehnologija došle su do slijedećih otkrića:
Svaka se proizvodna aktivnost odvija na račun ograničenih prirodnih resursa i na račun razmjena koje su organizovane unutar jednog krtog sistema mnogostrukih ravnoteža.
Nije riječ o tome da se priroda uzdiže u red božanstava, niti je riječ u povratku prirodi.
Ljudska aktivnost nalazi u prirodi svoju spoljnu granicu, koja se mora kontrolisati jer: nadanje u život opada, opadaju fizički prinosi i ekonomska rentabilnost, kvalitet života opada iako raste nivo potrošnje.
Ekologija kao specifična disciplina nije primjenjiva na zajednice ni na narode, čiji način proizvodnje nema trajnih niti neizlečivih posljedica po okolinu: prirodni resursi izgledaju neograničeni, briga o prirodi je kao i briga o zdravom životu. Ekologija se pojavljuje kao izdvojena disciplina tek onda kada ekonomska aktivnost trajno ruši ili mijenja čovjekovu okolinu i usljed toga dovodi u pitanje samo svoje nastavljanje ili bitno mijenja uslove za svoje odvijanje. Ekologija se bavi uslovima koje ekonomska aktivnost treba da ispuni i eksternim granicama koje mora poštovati da nebi izazvala efekte suprotne svojim ciljevima ili koji su čak nespojivi s njenim nastavljanjem.
Kao što se ekonomija bavi eksternim okolnostima koje nastaju kada pojedinačne aktivnosti dovode do neželjenih zajedničkih rezultata, tako se ekologija bavi eksternim okolnostima koje nastaju kada ekonomska aktivnost u čovjekovoj okolini stvara poromjene koje bitno remete njenu sopstvenu računicu.
Kao što je ekonomija izvan sfere uzajamnost i dobrovoljne koperacije, isto tako je ekologija izvan sfere ekonomskih aktivnosti i računica. Ona ih i ne obuhvata.

Pitanja koja projekat postavlja:
Cilj ovoga rada jeste da ukaže na uticaj nauke na izradu strategije održivog razvoja Bosne i Hercegovine. Istraživanjima strane i domaće literature, te javnim raspravljanjima na ovu temu treba iznaći odgovore na slijedeća pitanja:
Da li je ekologija superiorna racionalnost? Otkriva li nam ona granice efikasnosti ekonomske aktivnosti i njene ekstraekonomske uslove. Dali nauka o okolini ukazuje na poseban ekonomski napor da se dođe do relativnih rijetkosti poslije određene granice i izaziva rijetkosti koje su apsolutne i nepremostive. Postaju li prinosi negativni, jer ono što proizvodnja uništava je veće od onoga što ona stvara. Ta inverzija se pojavljuje onda kada ekonomska aktivnost remeti ravnotežu elementarnih ciklusa i/ili uništava resurse koje ni kadra da ponovo stvori.

Glavni istraživač:
Samir Bekto, Bistrik 17, Sarajevo

Vrijeme izvođenja:
1.12.2004. do 31.3.2006.

Istraživački tim:
Suno Kovačević, Željko Mirjanić61. UTICAJ OBLIKA I SADRŽAJA OBRAZOVANJA IZ DEMOKRATIJE I LJUDSKIH PRAVA NA MLADE U BOSNI I HERCEGOVINI

Svrha projekta
Problem ovog istraživanja je uticaj sadržaja i oblika obrazovanja za demokratiju i ljudska prava na mlade u Bosni i Hercegovini. U skladu sa ciljem i zadacima ovog obrazovanja uticaj se ispoljava na tri komponente: saznajno-obrazovnu, odgojnu i praktičnu.
Znanje i obrazovanost kao rezultat organizovanog obrazovno-odgojnog procesa i djelovanja brojnih drugih izvora saznavanja predstavljaju svjesno usvojene činjenice, pojmove, zaključke, generalizacije povezane u jedninstvenu cijelinu. Time se čine pokušaji da se obrazovni i odgojni kriteriji ne posmatraju samo odvojeno ili paralelno jedan pored drugog nego i da se međusobno povežu.

Pitanja koja projekat postavlja:
Saznajno-obrazovna koponenta odnosi se na poznavanje suštine društveno-političkih pojava i odnosa iz demokratije i ljudskih prava i 3 godine srednje škole.
Kao pokazatelj obrazovne komponente uzeti su obim, nivo i kvalitet znanja odnosno napredovanje između dva mjerenja. U okviru toga posvećuje se pažnja sljedećim kvalitativnim elementima obrazovanja: poznavanje podataka, činjenica, pojmova, procesa i odnosa; razumjevanje osnovnih kategorija iz demokratije i ljudskih prava.
Odgojna komonenta utjecaja sadržaja i oblika demokratije i ljudskih prava obuhvata kao pokazatelje u ovom istraživanju stavove ispitanika prema nekim bitnim vrijednostima sistema demokratije i ljudskih prava. Odgojna komponenta, kao što je poznato, odnosi se i na mnoge druge osobine ličnosti ali će se stavovi u ovom israživanju smatrati najvažnijim svojstvima. Oni također, mogu donekle biti pokazatelj vjerovatnog ponašanja ispitanika, pa služe i kao jedan od elemenata na osnovu kojih se može očekivati ponašanje u budućim situacijama.
Za određivanje smjera i inteziteta stavova poslužiće sporovi dobijeni na skali stavova na inicijalnom i na finalnom ispitivanju. Time će se, pored smjera i inteziteta, moći suditi i o tome da li su ovi stavovi pod uticajem nastave bili podložni mjenjanju.
U vezi sa obrazovnom i odgojnom dimenzijom utjecaja, sagledan je odnos i eventualna povezanost između znanja i stavova. Praktična komponenta utjecaja sadržaja i oblika demokratije i ljudskih prava odnosi se na angažovanje ispitanika na fakultetima, školama, društveno-političkim organizacijama, političkim strankama, nevladinim organizacijama, kulturnim institucijama i sl.
Operacionalizacija praktične komponente sadržaja i oblika, veoma je složena i gotovo uvijek vodi ka sužavanju, parcijalizaciji i pojednostavljenju suštine same pojave. Ukoliko bi se istraživala kao poseban predmet ispitivanja, bilo bi najcjelishodnije aktivnost ispitanika sagledavati kroz stvarne sadržaje aktivnosti, njene rezučtate izražene u realnim promjenama koje nastaju na fakultetima, mjesnim zajednicama i školama.

Glavni istraživač:
Izdudin Hasanović, Mitra Trifunovića Uče 123/21, Tuzla

Vrijeme izvođenja:
1.12.2004. do 31.3.2006.

Institucija:
Filozofski fakultet Tuzla

Istraživački tim:
Edin Muftić, Nadir Šadić60. INKLUZIJA I INTEGRACIJA DJECE I OMLADINE U REFORMI OBRAZOVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI

Svrha projekta
Školski sistem se može unaprijediti samo sistemskim, multidisciplinarnim pristupom kompetentnih stručnjaka iz teorije i prakse, koji bi trebalo da aktivno participiraju u kreiranju nastavnih planova i programa koji bi se bazirali na istraživačkim iskustvima. Stoga nam je jedan od ciljeva ovog projekta prikazati školovanje defektološkog kadra danas u Bosni i Hercegovini i modele školovanja istog na zapadu ( Itlija i Hrvatska).
Ova tema je također, rezultat sagledavanja naobrazovanja imenovanog kadra u Bosni i Hercegovini danas i za njim realnih potreba, kompariranje nastavnih programa navedenihfakultata izvan Bosne i Hercegovine, broj ustanova koje se bave rehabilitiranjem i educiranjem djece i omladine ometene u razvoju kao i broj defektologa koji im pružaju pomoć u institucijama namjenjenim za tu vrstu pružanja pomoći.

Pitanja koja projekat postavlja:
Danas kada je prisutna situacija o reformi obrazovanja svjedoci smo da kadar-defektolozi, kojise školuje u Tuzli i nije zastuplljen na mjestima gdje se sve zagovara da treba da ga bude-radna mjesta u redovitim obrazovnim institucijama .
Nša ideja je i proizašla iz navedenog, i dovela nas putem istraživačkog rada ka poboljšanom kvalitetu i načinu rada u percipiranju nastavnog procesa, kroz trendove u svijetu, znajući da je u tim zemljama integracija apsolutna.
U isto vrijeme dobivamo jednu humanu situaciju i odnos prema osobama sa posebnim potrebama koji će biti zajedno sa svojim vršnjacima, a ne izuzeti iz makro i mikro socijalne sredine i stigmatizirani.
Istraživači će dobivene rezultate javno prezentirati putem seminara i Javnih rasprava i tako izvršiti uticaj na javno mnijenje i na organe koji rade strategiju reforme obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini. Takođe će konkretnim prijedlozima na osnovu izvještaja, dati prilog reformi obrazovanja, koja zahvata ovu oblast.

Glavni istraživač:
Selma Hodžić- Mešanović, Armije Bosne i Hercegovine 21, Tuzla

Vrijeme izvođenja:
1.4.2004. do 30.6.2005.

Institucija:
Škola za mentalno zdravlje Tuzla

Istraživački tim:
Đana Hukić, Munevera Osmanbegović, Jasmina Jovanović, Ervin Matović59. UTICAJ NASTAVE IZ EKOLOGIJE NA EFIKASNOST RAZVOJNIH PROJEKATA U BOSNI I HERCEGOVINI

Svrha projekta
Savremeni svijet karakterišu brojne promjene koje su evidentne na gotovo svim područjima, pa tako i u obrazovnim tokovima. Donosioci razvojnih odluka kao i pojedinci u sve većem broju zemalja u svijetu sve intenzivnije osjećaju pritisak koji na njih čine globalne promjene i izazovi koji se mogu označiti kao:
eksponencijalni rast raspoloživih informacija i znanja,
široko prihvaćene briga za ostvarenje slobode i općeg kvaliteta življenja.
Donosimo dio eseja koji je objavljen u časopisu «Humanist» Ralpha Epersona: «Ubijeđen sam da se bitka za budućnost ljudskog roda mora voditi i dobiti u učionicama javnih škola, preko učitelja koji ispravno shvate svoju ulogu novih prozelita nove vjere: religije humanosti koja prepoznaje i poštuje iskru koju teolozi nazivaju božanskom u svakom ljudskom biću.
Razvojni ciljevi nisu više samo ograničeni na usko shvaćeni ekonomski rast. Milenijumska deklaracija UN-a, koju je Generalna skupština usvojila u septembru 2000, razvojne ciljeve definira mnogo šire i to: kao smanjenje siromaštva, poboljšanje zdravlja i obrazovanja, te očuvanje okoliša. Dva zaključka su posebno interesantna za male zemlje:
Globalni pritisak i zahtjevi za sveobuhvatnije i kvalitetnije obrazovanje koje proizlazi iz spoznaje da je adekvatno obrazovanje suštinski važno za ekonomski rast, ljudsko blagostanje, napredak društva kao cjeline i očuvanje okoliša;
Vrlo brze, brojne i temeljne tehnološke inovacije, i to prvenstveno u sferi informaciono komunikacijskih tehnologija.
Pored prijenosa i pristupa informacija generalno, savremene tehnologije suštinsku ulogu imaju i u promjeni formalnog načina organizovanja obrazovnih procesa i aktivnosti kao i suštine samog procesa učenja i spoznaje, gdje se ICT pojavljuju kao pogodna osnova za praktičnu realizaciju shvatanja strukturalizma kao dominirajuće kognitivne funkcije.

Pitanja koja projekat postavlja:
Iz navedenog je proizašao prijedlog za ciljeve projekta, a oni su: sagledavanje problema zagađivanja životne okolice koji je sveprisutniji u našem svakodnevnom životu. Cijeli projekat bit će realizovan u dvije faze:
Analiza promjena u nastavnom procesu na svim razinama po pitanju ekologije i zaštite okoline;
Uticaj NVO sektor i njegovo djelovanje i zastupljenost u Bosni i Hercegovini po pitanju ekologije, na osnovu istraživanja, javnog zagovaranja i predlaganja konkretnih prijedloga.
Nadalje projektom istražiti koliko je nastava ekologije zastupljena u školama i fakultetima, da li se izučava kao poseban predmet ili u sklopu drugih diciplina. Metodološki pristupi ekologiji kao samostalnom predmetu, kroz svjetske trendove, npr. Grčka. Ovi ciljevi bi trebali dati odgovore na pitanja i direktno učestvovanje u reformi obrazovanja i poboljšanje sadašnjeg stanja na razini obrazovanja i zaštite okoliša – ekologije.

Glavni istraživač:
Amir Hadžić, Fadila Jahića Španca 23, Tuzla

Vrijeme izvođenja:
1.12. do 31.3.2006.

Institucija:
Elektrotehnička škola Tuzla

Istraživački tim:
Mirza Mehanović, Alija Šehović, Lejla Osmić, Merima Gegić, Alma Spahić58. RAZVOJ BOSANSKOG SELA SA ASPEKTA KORIŠTENJA PRIRODNIH RESURSA ZA PROIZVODNJU ZDRAVE HRANE

Svrha projekta
Prostor Bosne i Hercegovine raspolaže s ogromnim prirodnim resursima za proizvodnju zdrave hrane. Današnja poljoprivreda pretvorila je mnoga polja u određeni oblik industrijske proizvodnje, čiji je jedini cilj kvantitet, a ne kvalitet. Ovakav pristup temelji se na upotrebi fosilne energije i hemikalija što je dovelo do opasnih ekoloških posljedica i iscrpljivanje neobnovljivih prirodnih resursa. Nestale su mnoge biljne i životinjske vrste, a drastično se smanjio i broj seoskih domaćinstava. Osim toga konvencionalna poljoprivreda je danas najveći zagađivač okoline, pitke vode i vazduha. Stoga je ekološka proizvodnja nužnost, želimo li zemlju sačuvati za buduće naraštaje. U klasičnoj konvencionalnoj poljoprivredi je evidentno prekomjerno i neracionalno trošenje neobnovljivih prirodnih resursa, kao i razne mjere koje ostavljaju trajne štetne posljedice na cjelokupnu prirodu i prirodne procese remeteći tako milijardama godina uspostavljanu ravnotežu u prirodi. Moderna nauka utvrdila je da veliki broj bolesti ima direktnu uzročnu vezu sa kvalitetom hrane koju jedemo i pojavom raznih rezidua koje ostaju u biljkama nakon primjene raznih hemijskih sredstava u agrotehnici.
Takođe pogubno djejstvo na poljoprivrednu poizvodnju imala su i protekla ratna zbivanja koja su dovela do degradacije zemljišta (minska polja) i uništavanje seoskih naselja. Zbog teških ekonomskih uslova ne dolazi do oporavka sela te je zbog toga i dalje prisutan odliv stanovništva u urbane centre.
Ponovo se shvaća da saradnja sa prirodom umjesto njezinog sistemskog uništavanja daje puno bolje rezultate. Proizvodnja zdrave hrane uklapa se u koncept održivog razvoja jer čitavim nizom mjera koje obuhvataju ukupnu privredu, teže pri tom ekološki čistoj, privredno isplativoj, etički prihvatljivoj i socijalno pravednoj poljoprivrednoj proizvodnji.
Takođe edukacijom stanovništva o proizvodnji zdrave hrane tokom ovog projekta doprinijeće boljem iskorištenje prirodnih resursa i podizanju novih kapaciteta za proizvodnju zdrave hrane, kao osnovni preduslov opstanka i života stanovništva u ruralnim područjima, i poboljšanju ekološke svijesti prema životnoj sredini što je jedan od uslova za prijem Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.

Pitanja koja projekat postavlja:
Osnovne zamisli i postavke na kojima je ovaj projekt utemeljen su:
Nedovoljna iskorišćenost prirodnih resursa u proizvodnji zdrave hrane;
Na potrebi upućivanja apela vlastima da daju podsticaj proizvodnji zdrave hrane u cilju ekonomski održivog opstanka stanovništva u seoskim područjima;
Na potrebi edukacije stanovništva za proizvodnju zdrave hrane i poboljšanje ekološke svijesti za očuvanje zdrave životne sredine;
Na potrebi povezivanja institucija i saradnika iz Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine na zajedničkom rješavanju predložene problematike, a sve u cilju boljeg života građana ove zemlje.
Istraživanja obuhvaćena ovim projektom usmjerena su na sagledavanje sljedeće problematike:
Kakvo je stanje ruralnih područja sa aspekta naseljenosti, života stanovništva i stanja životne okolinu;
Kakvo je trenutno stanje prirodnih resursa za proizvodnju zdrave hrane u ruralnim područjima;
Koja vrsta i obim proizvodnje zdrave hrane je zastupljena u seoskim područjima;
Kakva je mogućnost iskorišćenja postojećih resursa za proizvodnju zdrave hrane u seoskim područjima;
Koje mjere i načine treba predložiti stanovništvu u cilju povećanja proizvodnje zdrave hrane i opstanak mladih u seoskim područjima;
Kakav ekonomski efekat se očekuje sa poboljšanjem postojećih i pokretanjem novih asortimana i kapaciteta zdrave hrane;
Kakav efekat se očekuje edukacijom stanovništva iz oblasti proizvodnje zdrave hrane, korišćenja hemijskih sredstava i očuvanja okoline;
Kakva je uloga opštinskih, entitetskih i državnih vlasti u održivom razvoju seoskih područja i opstanku stanovništva u njima.
Poseban problem, kojim će se predloženi projekat baviti, je utvrđivanje stanja prirodnih resursa za proizvodnju zdrave hrane, kao i prijedlozi mjera za bolje iskorišćenje istih i podizanje novih kapaciteta za proizvodnju zdrave hrane, kao osnovni preduslov opstanka i života stanovništva u seoskim područjima.

Voditelj projekta:
Milena Todorović, Donja Brijesnica, Lukavac

Vrijeme izvođenja:
1.12. 2004. do 31.3.2006.

Institucija:
Bolnica Doboj

Istraživački tim:
Sabina Begić, Zoran Petrović, Hajdina Hasanović, Milenko Smiljanić57. EUROPSKI IDENTITET U NOVOM VIJEKU

Svrha projekta
Kako su Europljani, mislimo uglavnom na Zapadnu Europu, gradili svoj identitet u novom vijeku? To je značajno pitanje osobito danas kada smo postali svjesni procesa globalizacije. Glavno pitanje koje se time nameće glasi: kako su se Europljani odnosili prema drugima, prema strancima? Jesu li Europljani negirali drugog na individualnom planu i jesu li negirali drugog na svjetskopovijesnom planu?
Njemački filozof P. Sloterdijk, u drugom svesku svoga djela pod naslovom Sfere, dokazuje da je globalizacija započela prije 2500 godina kod Grka koji su cjelinu svijeta predočavali u liku kugle. Sloterdijk na taj način otkriva filozofske temelje europske političke povijesti. Otkrićem Amerike 1492. na mjesto kugle stupa globus. Tu drugu globalizaciju koja je započela 1492. zamjenjuje danas treća globalizacija, u kojoj opća virtualnost svih odnosa vodi ne samo u krizu kugle, nego i u krizu prostora. M. Heidegger ima pravo kada početak novog vijeka obilježava slikom. Novi vijek je razdoblje kada se cijelina svijeta predočava slikom. U novom vijeku slike i karte potiskuju globus i time se otvaraju nove mogućnosti za osvajanje svijeta: «Imperijalizam je primijenjena planimetrija, umijeće prevođenja kugli u plohe. Osvojiti se može samo ono što se može skratiti za jednu dimenziju» (P. Sloterdijk). Zanimljivo je pri tom kako Španjolska 1492. protjeruje Židove, negira, dakle, stranca u sebi, i kako te iste godine negira stranca izvan sebe, tj. u Americi. Ono što je započelo u 16. stoljeću postiglo je svoje savršenstvo u 20. stoljeću. Danas je «globalizirani svijet sinkroniziran, njegov mjerodavni oblik je proizvedena sadašnjost».U svojim objema knjigama pod naslovom Sfere Sloterdijk pokazuje da je dosadašnja Europa potiskivala i negirala drugog. U prvoj knjizi govori o potiskivanju i negiranju drugog na individualnom planu, tj. u mikrosferi, a u drugoj knjizi o potiskivanju i negiranju drugog na kolektivnom i povijesnom planu, tj. u makrosferi. U prvoj knjizi dokazuje da je pojediniac unatoč svemu upućen na drugog i da drugog uključuje u sebi, a u drugoj knjizi neizravno naznačuje da to vrijedi i za političku sferu. Projekt Europski idenitet u novom vijeku treba pokazati kako negacija stranca (drugog) u sebi i izvan sebe vodi u razaranje svega i u samorazaranje. Samo je Stranac (drugi) apsolutan. Negacija stranosti u sebi i izvan sebe temelji se na negaciji apsolutnog Drugog (Stranca).

Pitanja koja projekat postavlja:
Novi europski identitet u svom budućem razvitku na tradicionalnim vrijednostima «stare» Europe, ali i na onim novim u smislu liberalne demokracije, tolerancije i ljudskih prava, kao i na krunskim tekovinama Prosvjetiteljstva kao toposa nove, moderne Europe, taj novi identitet, dakle, mora u svom razvitku imati nepretrgnut odnos prema onom Drugom, drugačijem, prijepornom i neprijateljskom (Malek Chebel, "Stvaranje političkog identiteta"). Novi diskurs o novom europskom identitetu mora jasno razdvajati Nas Europljane i one Druge, ne-Europljane. Ta poluga razdvajanja će biti jedan od jasnih parametara snagom kojih će se zacrtavati i buduće granice Europske unije. Ne treba previše ni pogadjati da uloga tog Drugog u očima tih treba pripasti, pored islama, Rusiji i Balkanu.
No, da bi izbjegao poteškoće i neugodnosti oko budućih zemalja članica Europske unije, i, svakako, stavio nepremostivu branu ulasku islama u Europu kao sastavnice budućeg europskog identiteta, Alexandre Del Valle predlaže religijski parametar kao osnovni i presudan u definiranju budućeg europskog identiteta. On ne pomišlja na mogućnost prisustva islama kao sastavnice u budućem europskom identitetu, nego polaže temelje jednom čisto puritanskom parametru kao jedinom i najboljem za definiranje novog europskog identiteta, a taj parametar se ogleda u jasnoj razdiobi na ortodoksno i neortodoksno kršćanstvo. On preporuča to da buduća Europa treba i mora biti katolička Europa, katolička Europa sa «kulturom Sjedinjenih država». Novi katolicizam Europe po njegovu mišljenju će biti neka vrsta «zdravog nacionalizma», koji će sačuvati Europu od islama i zadržati njenu vjernost i privrženost «starim kršćanskim vrijednostima» (Del Valle).
Istraživačice i istraživači projekta će razmatrati temu Europskog identiteta u novom vijeku iz filozofsko-teorijske, praktično-filozofske i pravno-filozofske perspektive, te će unutar obrazaca isključivanja i uključivanja kritički razmatrati različite modele europske kulture: model Europe kao zajedničkog naslijeđa i kulturnog identiteta, model Europe kao totaliteta 'nacionalnih kultura', model Europe kao totaliteta 'kultura', model Europe kao moderne kulture koja je u stvaranju, model Europe kao 'kulturnih

Voditeljica projekta:
Jasna Bakšić-Muftić, M. Kantardžića 1, Sarajevo

Vrijeme izvođenja:
1.12.2004. do 31.3.2006.

Institucija:
Pravni fakultet Sarajevo

Istraživački tim:
Jasminka Babić-Avdispahić, Mile Babić,Rešid Hafizović56. ANALIZA FIZIČKIH I HEMIJSKIH OSOBINA KORIŠĆENIH ULJA EKOLOŠKI I EKONOMSKI ASPEKTI

Svrha projekta
Ciljevi ovog projekta su:
• mjerenje i analiza fizičkih i hemijskih osobina ulja u različitim fazama njihove eksploatacije,
• određivanje kontaminacije sistema u kojem se kao radni fluid koristi neko industrijsko ulje (određivanje sadržaja čvrstih čestica u ulju i poređenje rezultata dobijenih mjerenjem sa propisima koji propisuju dozvoljeni sadržaj čvrstih čestica),
• mogućnost upotrebe ekološki prihvatljivijih fluida umjesto konvencionalnih.

Industrijska ulja, s obzirom na svoje osobine, imaju dvojaku funkciju u industijskim sistemima:
• koriste se kao medij za prenos energije
• kao sredstvo za podmazivanje radi produženja vijeka korištenja elemenata mašina.
Na osnovu izvršenih istraživanja bit će izvršena analiza mogućnosti zamjene konvencionalnih ulja ekološki prihvatljivijim fluidima (biorazgradivim uljima i mogućnosti upotrebe vode kao medija za prenos snage u hidrauličnim sistemima).
Na osnovu rezultata dobijenih istraživanjem bit će pripremljen i objavljen određen broj radova na domaćim i međunarodnim skupovima, kao i završni izvještaj.
Direktne koristi od projekta su proizvodnja sa većom eko-efikasnosti, povećanje prodiktivnosti I sticanje uslova za uspostavljanje proizvodnje kompatibilne sa okolinom.

Pitanja koja projekat postavlja:
• Proučavanje literature iz oblasti koja je predmet ovog projekta.
• Proučavanje propisa (ISO, SAE, API standard) koji definišu potreban kvalitet ulja u upotrebi u industrijskim sistemima i transportnim sredstvima.
• Eksperimentalna ispitivanja koja su obuhvatala istraživanje uticaja aditiva na kvalitet i vijek korišćenja ulja (Istraživanja vršena u laboratoriji preduzeća, koje se bavi proizvodnjom motornih i hidrauličnih ulja i maziva, Tehnosint Banjaluka).

Glavni istraživač:
Aleksandar Milašinović, Srđe Zlopogleđe 41, Banja Luka

Vrijeme izvođenja:
1.4.2004. do 30.6.2005.

Institucija:
Mašinski fakultet Banja Luka

Istraživački tim:
Darko Knežević, Milan Tica55. OSNOVNI FAKTORI RAZVOJA I POSLOVANJA U SAVREMENIM KOMPANIJAMA

Svrha projekta
U projektu će se obuhvatiti sljedeći osnovni segmenti sadržaja istraživanja koje se daju u formi sažetog opisa:
Osnovni faktori razvoja i poslovanja «nove ekonomije» na nivou firme, uz osvrt na njihovo međusobnu komplementarnost, kao i druge kompleksne promjene u proizvodnim i poslivnim sistemima. U tom okviru posebo bi se razmatrali dometi korištenja ICT, novi model organizacije i upravljenja preduzećem, ukazalo bi se na kvalitet i ulogu ljudskog faktora, na proizvodnu i poslovnu strategiju firme, na značaj neophodnosti naučnog pristupa i razvoja naučnih jedinica i permanentnog inoviranja u izgradnji i operativnom vođenju biznis procesa. Učinio bi se i kratak osvrt i na ostale katiovnosti koje spadaju u domen ingerencije firmi podrazumjevajući tu i odnos prema vanjskom okruženju.
Da bi se dobila zaokružena slika ove problematike pokušaće se izvršiti integralno sagledavanje uz osvrt na razlike u odnosu na klasičnu organizaciju postojećih firmi, imajući pri tome posebno u vidu najnovija iskustva i postignute rezultate u EU i SAD.
Osposobljavanje ljudskog faktora i njegovo prilagođavanje zahtjevima
informaciono-komunikacionih tehnologija i novog načina poslovanja, podrazumjevajući tu edukaciju novih kadrova za nova znanja i nove vještine, te prekvalifikaciju i trening postojećih zaposlenika putem različitih kurseva za nova radna mjesta, imajući pri tome u vidu potrebu različitih nivoa znanja i bještina za razne kategorije u strukturi potrebne radne snage, uz osvrt na sagledavanje novih ključnih zanimanja. Posebna pažnja posvetiće se tzv. upravljanju znanjem («knoweledge management») na nivou preduzeća i organizacione promjene koje takvo upravljanje zahtjeva.
Razmotriti također problem potencijalog uticaja ITC na mnogo bržu izmjenu radnih mjesta i pokretljivost radne snage, kao i ulogu fleksibilnosti tržišta rada i radnog vremena itd. Zapravo bi trebalo obuhvatiti u osnovnim crtama problematiku upravljanja ljudskim kapitalom, posmatrajući ga posebno iz aspekta korištenja i zahtjeva ICT i prilagođavanja ljudskih resursa najsavremenijoj tehnologiji, kao i novoj transformaciji osnovnih faktora poslovanja.

Pitanja koja projekta postavlja:
Fokus istraživanja biće na primjeni novih znanja i novih tehnoloških dostignuća i njihov uticaj posebno na ekonomičnost i profitne potencijale kompanija u financijskom i nefinancijskom sektor. U financijskom sektoru nove tehnologije su omogućile stvaranje mega-financijskih grupacija čiji je osnovni cilj financijsko servisiranje svih sektora ekonomije: od domaćinstva, preko kompanija do vladinih agencija i vladinih nižih nivoa, do vlada država i nadnacionalnih grupacija. Primjena obrazovnih dostignuća, korištenjem novih tehnologija i njihovom upotrebom za kreiranje kompjuterskih mreža u cilji multipliciranja novih likvidnih sredstava, omogućava velikim finansijskim grupacijama prevladavanje barijera nacinalnih ekonomija-
U relnom sektoru ( nefinancijski sektor) primjena informacijskih tehnologija ima za posljedicu bitne promjene u pristupu analizi potreba potrošača, mogućnosti obezbjeđenja adekvatnih kanala snabdijevanja proizvodnim inputima kombiniranju osnovnih faktora proizvodnje, te promjeni ciljne funkcije kompanije.
Bit će analizirane dvije odabrane proizvodne kompanije koje u znatnoj mjeri koriste kompjutersko-internetsku tehnologiju. Obrada rezultata će biti izvršena prema prema posebno izrađenim tezama, prema kojima bi trebalo dati prikaz raspoloživh informaciono-komunikacione tehnologije.
Zaključna razmatranja i preporuke do kojih bi se došlo istražujući kompanije u Bosni i Hercegovini bit će upoređena sa saznanjima i dostignućima u razvijenim zemljama, te na toj osnovi predložile bi se odgovarajuće preporuke. One će poslužiti kao doprinos iznalaženju adekvatnih rješenja u pogledu primjene savremenih tehnologija i u našoj praksi.

Glavni istraživač:
Kasim Tatić, Safvet bega Bašagića 61, Sarajevo

Vrijeme izvođenja:
1.4.2004. - 30.6.2005.

Institucija:
Ekonomski fakultet u Sarajevu

Istraživački tim:
Fikret Čaušević, Vlaho Bubica, Božidar Tasovac54. VASPITNO – OBRAZOVNI ASPEKTI SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI

Svrha projekta
Projekt ima za cilj snimanje, to jest utvrđivanje kvaliteta obrazovnog i vaspitnog aspekta rada srednjih škola u BOSNI I HERCEGOVINI.
Iz godine u godinu parametri uspjeha u srednjim školama imaju tendenciju pada. Trend pada uspjeha učenika praćen je i porastom broja izostanaka sa nastave.
Nezadovoljstvo krajnjim rezultatima manifestno je kako kod učenika, tako i kod profesora i roditelja.Učenici sve teže savladavaju informacije predviđene nastavnim planom i programom i tako je stalno prisutna napetost u učionici.
No jedno je tačno. Na školi je da informiše učenike i ujedno formira vrijednosti. Kroz formiranje vrijednosti bolje je da naučimo učenike onome što će ih život učiti, nego nečemu što kasnije u životu neće moći da prepoznaju i koriste. Nastavno gradivo treba prilagoditi životu i praksi, kako bi ga učenici što bolje razumjeli i usvojili.
Adolescenti imaju potrebu da istražuju nove oblasti u naučnim dostignućima i da se upoznaju sa savremenim naučnim pristupima, a ne da slušaju sadržaje koji su prevaziđeni i teško primjenjivi. Svjedoci smo da je veći dio obrazovnog sadržaja nastavnog programa u našim školama upravo takav, prevaziđen i preopširan, što stvara otpor a ne motivaciju za učenje. Profesori, svjesni ove činjenjice apeluju i predlažu hitnu reformu obrazovno – vaspitnog rada u školskom sistemu.

Pitanja koja projekat postavlja:
Reforma je neophodna, ne samo u sferi kreiranja sadržaja različitih nastavnih predmeta već i u inovaciji metoda rada u kojima bi učenici bili aktivniji u usvajanju i primjeni znanja. Neophodna je i u sferi međuljudskih odnosa kroz njegovanje i afirmisanje odnosa profesor i učenik, kao ravnopravnih subjekata, uz isticanje profesora kao autoriteta koji vodi učenika kroz nastavu.Opšta klima u životu škole bi se usmjerila ka poštovanju i međusobnom uvažavanju ličnosti profesora i učenika, kao i aktivnijem uključivanju roditelja u život škole. Roditelji su takođe, važan segment vaspitno – obrazovnog procesa škole tako da su njihovi stavovi podjednako relevantni.

Glavni istraživač:
Slavica Ivošević – Nježić, Krajiških brigada 13, Banja Luka

Vrijeme izvođenja:
1.10.2002. – 30.6.2004.

Institucija:
Gimnazija Banja Luka, Banja Luka

Istraživački tim:
Arnautović Aida, Jakovljević Radmila, Kararić Fatima, Smailović Nedim, Tutnjević Ranka53. JEZIČNE PROMJENE U MASOVNIM MEDIJIMA NAKON DEJTONA U FUNKCIJI MULTIKULTURALNE KOMUNIKACIJE

Svrha projekta
Izradom projekta " Jezične promjene u masovnim medijima nakon Dejtona u funkciji multikulturalne komunikacije” autori – istraživači pokušavaju dati odgovore na nekoliko pitanja.

Pitanja koja projekat postavlja:
Prvo, da li je u BH medijima došlo do jezičnih promjena poslije uspostavljanja Dejtonskog mirovnog sporazuma?
Drugo, koliko su te promjene posljedica spontanih (prirodnih) procesa ili ciljanih nastojanja povezanih sa političkim promjenama u Bosni i Hercegovini i regiji?
Treće, kako funkcioniraju jezični inoviteti, kakva im je semantika i koliko su to jezične promjene a koliko promjene u jeziku?
Četvrto, kako se jezične promjene u masovnim medijima odražavaju na mogućnost i nužnost uspostavljanja multikulturalne komunikacije u Bosni i Hercegovini kao uslova trajne vojno – političke stabilizacije regiona, odnosno uspostavljanja samoodrživog mira?
Autori će pokušati istražiti posljedice jezičnih promjena u medijima: među novinarima, čitateljima, u općoj javnosti, te izvršiti žurnalističku analizu i ocjenu analiziranih medija sa stajališta jezičko – stilskih i profesionalnih standarda.
Istraživanjem su obuhvaćeni mediji oba entiteta u Bosni i Hercegovini. Da bi dobili autentičnu fotografiju stanja, autori su uradili poseban kvestionar, kojim se insistira i na žurnalističkim i na lingvističkim odgovorima.

Glavni istraživač:
Ahmet Kasumović, M. Keroševića,Tuzla

Vrijeme izvođenja:
1.3.2002. – 30.4.2004.

Institucija:
Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli

Istraživački tim:
Baotić Josip52. MOGUĆI PRAVCI INTERNACIONALIZACIJE POSLOVANJA I RAZVOJA BOSANSKOHERCEGOVAČKE PRIVREDE

Svrha projekta
Ekonomija naše zemlje je u takvom stanju da ne predstavlja ekonomiju privlačnu za strane investitore.
Da bi naša zemlja bila ekonomski privlačna za strana ulaganja moraju se ispuniti broji preduslovi. Broj tih preduslova je veliki, ali naša zemlja mora zadovoljiti one elementarne uslove koje zahtijeva strani kapital.
U prvom redu, misli se na uređenje i stvaranje pravne države, tj. ukidanje pravnih nelogičnosti i pravnog haosa. Zatim stvoriti poslovni ambijent koji će biti pragmatičan i zakonski pojednostavljen za potencijalne strane investitore. U protivnom, mogućnost priključka naše zemlje svjetskim ekonomskim tokovima će izostati.
Međutim, realno je da se naša zemlja ne može uvrstiti u red zemalja koje mogu u kratkom roku ostvariti razvoj oslanjajući se na sopstvene snage, jer, zato ne postoji realnog potencijala, već prije svega mora tražiti šansu kroz navedene oblike poslovanja.
U ovom istraživačkom radu polazi se od glavne hipoteze koja će biti vodilja i koja će se potvrditi kao moguće riješenje:
.
Glavni istraživač:
Safet Kurtović, Pastrma 7, Sarajevo

Vrijeme izvođenja:
1.3.2002. - 30.4.2004.

Institucija:
Univerzitet "Džemal Bijedić”, Mostar

Istraživački tim:
Rovčanin Adnan, Trivun Veljko, Veselinović Tihomir51. RACIONALNO KORIŠTENJE ZEMLJIŠNOG PROSTORA I ULOGA LJUDSKOG FAKTORA

Svrha projekta
Ovaj projekat ima za cilj da prouči načine korištenja zemljišta kao životnog prostora i da predloži racionalizaciju njegovog iskorištavanja i zaštitu od degradacije i destrukcije.
U nas postoji Zakon o poljoprivrednom zemljištu, koji štiti ovo najveće prirodno blago, ali se on na žalost slabo poštuje.

Pitanja koja projekat postavlja:
Tri su ekološka faktora ili prirodna resursa najvažnija za život čovjeka i ostalih bića na Zemlji. To su: voda, vazduh (kisik) i zemljište. Prva dva resursa su obnovljiva, a treći je neobnovljiv.
Čovječanstvo troši i (zagađuje) ogromne količine vode i kisika, ali se ta dva resursa obnavljaju kruženjem u prirodi. Potrošena voda se nadoknađuje novim oborinama (kišom i snijegom). Potrošeni kisik se obnavlja proizvođenjem novog fotosintezom svih zelenih biljaka.
Jedino je zemljište neobnovljivo: kada ga pokriju beton, asfalt, vještačka jezera itd. ili kada ga odnese erozija, ono je izgubljeno zauvijek. Zato je racionalno korištenje zemljišta jedan od najkrupnijih izazova i zadataka savremene civilizacije.
Racionalnim korištenjem zemljišnog prostora može se značajno smanjiti ne samo njegov gubitak, nego i njegova degradacija u vidu smanjivanja njegove plodnosti i zagađivanja. Urbanizacija, industrijalizacija i razvoj ostalih čovjekovih aktivnosti mogu se harmonizirati sa razvojem i potrebama poljoprivrede i šumarstva u pogledu korištenja zemljišnog prostora.

Glavni istraživač:
Elma Tabaković, Kralja Petra Krešimira IV 22a, Mostar

Vrijeme izvođenja:
1.10.2002. - 30.6.2004.

Institucija:
Agronomski fakultet, Sveučilište u Mostaru

Istraživački tim:
Hercegovac-Pašić Vesna, Stupar Milan, Živanović Dragica50. RELIGIJA I NAUKA KAO INTEGRATIVNI FAKTORI NA PROSTORIMA BOSNE I HERCEGOVINE

Svrha projekta
Problem koji se nameće u bosanskohercegovačkoj stvarnosti jest postojanje mnoštva razlika, te nedostatak zajedničkih elemenata života. Cilj je autora, analiza postojećeg stanja i prevazilaženje sadašnjih tendencija. Iako je religija bitan faktor razdora na ovim prostorima, pruža se izuzetna prilika da ona danas doprinese smanjenju tenzija među narodima Bosne i Hercegovine i omogući normalan život.

Pitanja koja projekat postavlja:
Zato tema ovog seminara ima ogroman kulturni i sveopšti značaj za narode na ovim prostorima, jer pravilnim razumjevanjem i predstavljanjem ovog koncepta može promijeniti postojeće stanje. Vrlo je lako naći religijske elemente koji vode u nerazumjevanje i netrpeljivost, a istraživanja autora su usmjerena ka faktorima kohezivnosti i međusobne tolerancije među narodima Bosne i Hercegovine. Bavljenjem ovom problematikom ulazi se u suštinu podjela medju bratskim narodima, i traži opšteprihvatljivo rješenje. Nedostatak znanja, ukorijenjenje predrasude i pogrešno predstavljanje religijskih razlika doveli su Bosnu i Hercegovinu na ivicu ponora.
Ova tema dovodi do mogućnosti govorenja o sličnostima i zajedničkom porijeklu – od jednog Tvorca, što je osnova sve tri religije.

Glavni istraživač:
Branislav Mihajlović, Koste Majkića 1a, Banja Luka

Vrijeme izvođenja:
1.10.2002. - 30.6.2004

Institucija:
Medicinski fakultet, Banja Luka

Istraživački tim:
Veselinović Zoran Vranić Senad Jovičić Željko49. KALIGRAFIJA I ILUMINACIJA U BOSANSKOJ KULTURI

Svrha projekta
Jedan od uslova za obavljanje molitve u Islamu je čišćenje mjesta na kojima se ta molitva obavlja. Iz ovog uslova proizlazi i odnos prema mjestu obavljanja molitve.
Takav odnos prema mjestu u kojem se najbliže Višnjem Bogu će se, vrlo brzo unutar Islama proširiti i na uljepšavanje tih mjesta dajući im i na taj način poseban značaj.
Uljepšavat će se ispisivanjem tekstova časnog Kur´ana po zidovima tog prostora i dekoracijom čitavog prostora. Takav odnos prema džamiji preuzet će i naši potomci zajedno sa preuzimanjem Islama.
Unutrašnjost džamije uređivat će najtalentovaniji posjetitelji sa posebnom pažnjom i ljubavlju koje to mjesto i zahtjeva. Taj odnos prema džamiji, ustvari je odnos prema nama samima i u direktnoj je vezi sa našim unutrašnjim uvjerenjem (vjerom).
Kako će to uvjerenje prelaskom vremena, postepeno slabiti, iz različitih razloga, tako će i odnos prema džamiji trpiti posljedice slabljenja našeg uvjerenja, i počet će se mijenjati.
Ta promjena je najvidljivija u posljednjih stotinjak godina, a ona će dovesti dotle da će se vrhunska umjetnička kaligrafska djela mijenjati djelima koja osim poruka koju nose nemaju nikakve druge vrijednosti, a talentovane majstore će zamijeniti obični moleri. I dok je vanjština džamije, još uvijek, koliko toliko sačuvana a njenu devastaciju ne dozvoljavaju institucije zadužene za očuvanje baštine, unutrašnjost džamije skoro je potpuno uništena i te iste institucije su nijeme i slijepe za taj problem.
Da bi se ovakav proces pokušao zaustaviti potrebno je pronaći i ukazati na vrijednost onoga što još nije devastitrano. To bi bio i ostvareni cilj ovog projekta iz kojeg bi pristigli i drugi rezultati.

Pitanja koja projekat postavlja:
Ovo istraživanje bi u prvoj fazi bilo usmjereno na nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini gdje bi se po pretpostavci autora mogao pronaći najveći broj takvih artifelata. Ti gradovi su: Sarajevo, Travnik, Fojnica, Tešanj, Mostar, Konjic i Zenica. Unutar tih gradova bi se locirale džamije, tekije, medrese i druge ustanove u kojima bi se mogli pronaći ti radovi, a koji vuku korijene iz Osmanskog perioda.
Uz pomoć mutevelija džamije i starijih posjetitelja džamije ovi radovi bi se evidentirali i fotografisali. Iščitao bi se tekst koji je na njima napisan i evidentirao bi se kaligraf koji ih je pisao, ako postoji takva informacija. Odredilo bi se pismo kojim su pisana i period kojem pripadaju tako da bi na kraju mogli izvršiti kategorizaciju tih radova po nekoliko osnova: po osnovi poruke (da li je to časni Kur´an, hadis, mudra izreka, stih itd.); po osnovi pisma (kojoj navedenoj vrsti pisma pripada: sulus, nesk, ta´lik, divani itd.); po osnovu starosti; po osnovu kaligrafe koji ih je pisao i po osnovu vrijednosti samog rada.
Djelomično oštećeni radovi bi se mogli ekurzevirati ili rešaurvirati tamo gdje je ta restauracija moguća i gdje ne zahtjeva previše sredstava.

Glavni istraživač:
Hazim Numanagić, Sepetarevac 16, Sarajevo

Vrijeme izvođenja:
01.04.2002 – 31.12.2003.

Institucija:
Kaligrafska radionica «HUSNI HATT»

Istraživački tim:
Bašdalić Esad, Milivojević Dragan, Mulaomerović Jasminko, Numanagić Šahza48. SOCIO – EKOLOŠKI PROBLEMI NASTALI ODLAGANJEM OTPADA NA RURALNA PODRUČJA BOSNE I HERCEGOVINE

Svrha projekta
Komunalni čvrsti otpaci nastaju u svakodnevnom životu i radu čovjeka.Njihova količina direktno zavisi od standarda i drugih navika ljudi. Komunalni otpad, koji je izuzetno raznovrstan, nastaje u domaćinstvu, ugostiteljstvu, u javnim ustanovama, školama, pri poljoprivrednoj proizvodnji i dr. Čvrsti komunalni otpad je sastavljen od heterogenih materijala kao što su plastika, papir, metal, drvo, guma, tekstil, različiti organski materijali i dr. Dio ovih materijala je razgradiv a dio je sa dugim vremenom stabilnosti. To je balast savremenog čovječanstva koji se pokušava da rješava na različite načine.U velikim urbanim područjima, gdje je stvaranje komunalnog otpada na relativno malom prostoru sa organizovanim prikupljanjem i daljim tretmanom, ovaj problem se uglavnom uspješno rješava.Međutim u neurbanim seoskim i manjim gradskim područjima, gdje je nastanak komunalnog otpada dispergovan, ovaj problem, koji je moguće uspješno rješavati, zahtijeva drugačiji prilaz i veća materijalna sredstva (izražena po stanovniku ili po kg. prikupljenog otpada).
Seoska područja u Bosni i Hercegovini su sa nerješenim problemom nastanka i tretmana (odlaganja) čvrstog komunalnog otpada. Pored uobičajenog koji se pojavljuje u domaćinstvu u seoskim područjima se pojavljuje i značajna količina otpada iz poljoprivrede. Osim toga seoska područja sa domaćinstvima koja su široko dispergovana u prostoru, što pravi dodatne probleme kod sakupljanja komunalnog otpadnog materijala. Praksa pokazuje da se sav nastali komunalni otpad odlaže na neadekvatan način na velikom broju nehigijenskih smetljišta, čistih rijeka, što pored ugrožavanja životne okoline i zdravlja ljudi, stvara i veoma loš estetski izgled. Zato je neophodno rješavati ove probleme, odnosno sagledati najprihvatljivija i ekonomski i ekološki najbolja rješenja za sva ona seoska i gradska područja koja ne gravitiraju nekoj postojećoj sanitarnoj deponiji čvrstog komunalnog otpada.

Pitanja koja projekat postavlja :
sagledavanje stvarnog stanja nastanka, količine i prirode čvrstih komunalnih otpadaka u manjim gradskim i seoskim područjima Bosne i Hercegovine,
sagledavanje načina tretmana (odlaganja) nastalog čvrstog komunalnog otpada i njegov uticaj na okolinu i mogući uticaj na zdravstveno stanje stanovništva,
sagledavanje rješenja ovog problema koja se koriste u svijetu u uslovima koji su slični uslovima u Bosni i Hercegovini

Glavni istraživač:
Zoran Petrović, Svetosavska 86, Srebrenica

Vrijeme izvođenja:
1.10.2001. - 30.6.2003.

Institucija:
Tehnološki fakultet, Zvornik

Istraživački tim:
Begić Sabit, Đuković Jovan, Lazić Dragica, Marsenić Milivoje47. BOSANSKO – DALMATINSKI DODIRI: ISLAMSKA KOMPONENTA

Svrha projekta
Geografski položaj Bosne i Hercegovine upućivao je prostore Bosne i Dalmacije na različite oblike međusobne saradnje, koja ima dugu istorijsku tradiciju.
Ovim projektom se želi pokazati istoriografski prikaz kretanja na tom prostoru od saradnje za koju je postojao obostrani interes, do otvorenog sukoba.
Veoma rano uspostavljene trgovačke veze Bosne i Dalmacije u srednjem vijeku na svome značaju nisu gubile ni u vrijeme osmanske vladavine kada su Bosna i Dalmacija predstavljale zajednički organizirani politički prostor.
Već tradicionalnu dobru ekonomsku povezanost, u vrijeme osmanske vladavine dodatno je učvrstila i kulturna koja je te odnose učinila sadržajnijim.
Vremenski, oni su bili ograničeni na vrijeme stabilne osmanske vlasti i njenim slabljenjem došlo je i do slabljenja jakih međusobnih uticaja.
Neovisno od tih promjena, ranija povezanost rezultirala je intenzivnim trgovačkim vezama, migracionim procesom i jakim kulturnim uticajem.

Pitanja koja projekat postavlja
U pokušaju da te fenomene nešto više rasvijetli grupa istraživača provela je istraživanje u kojem poseban naglasak stavlja na kulturne uticaje, odnosno islam u Dalmaciji i ostatke islamske komponente u dalmatinskom naslijeđu.
Težište istraživanja predstavlja arhivski rad koji omogućuje neposrednu percepciju fenomena čiji se dosadašnji rezultati žele prezentirati na ovom seminaru.

Glavni istraživač:
Josip Vrandečić, Dražanac 6, 21000 Split

Vrijeme izvođenja:
1.3.2001. - 30.6.2003.

Institucija:
Filozofski fakultet, Zadar

Istraživački tim:
Gušić Sejdalija, Husić Aladin46. FEMINIZAM I TRANSFORMATIVNA KRITIČKA TEORIJA

Svrha projekta
Projekt je zamišljen kao artikulacija feminističke i rodne teoretsko – kritičke perspektive u oblasti prava, filozofije, lingvistike, teorije književnosti i umjetnosti, koja bi po prvi u Bosni i Hercegovini bila inaugurirana kao oblik demokratizacije akademske prakse.
Feministička teorija je sistemski isključivana iz obrazovanja, pa se sprega Znanja i Moći u oblasti pravnih, filozofskih, književnih i lingvističkih studija reproducirala kao androcentrična strategija prećutkivanja "seksualno/tekstualne politike” (T.Moi).

Pitanja koja projekat postavlja
Navedeni projekt predstavlja i antiseksistički projekt, što uključuje dekonstrukciju falocentričnih diskursa, ali i pozitivni projekt transformacije i konstrukcije alternativnih modela, metoda i procedura diskursa.
Borba za autonomiju, kako bi se željela označiti bit feminističke teorije i prakse, implicira borbu za pravo na različite paradigme, teorijska sredstva, a čak i na rekonceptualizaciju čitavog sistema znanja i prihvatljivih teorijskih metoda.
Projekt hoće dati doprinos građenju bosanskohercegovačkog društva utemeljenog na povjerenju i dijalogu njegovih sudionika/ca, otklanjanju raznih vrsta opresije, kulturne marginalizacije i isključivanja.

Glavni istraživač:
Jasminka Babić – Avdispahić, Soukbunar do br. 10, Sarajevo

Vrijeme izvođenja:
1.1.2002. – 30.6.2003.

Institucija:
Filozofski fakultet, Sarajevo

Istraživački tim:
Bakšić-Muftić Jasna, Bamburać-Moranjak Nirman, Katnić-Bakaršić Marina45. OPSTANAK STANOVIŠTVA I ORGANIZACIJE DRŽAVE U BOSNI I HERCEGOVINI

Svrha projekta
Dosadašnji tretman stanovništva kao subjekta u održivom razvoju Bosne i Hercegovine, kao teritorijalne zajednice društva i države Bosne i Hercegovine – bio je krajnje neadekvatan iz više razloga, a potpuno je izostao cjelovit socijalno – geografski pristup, s aspekta pet vrsta potreba koje se formiraju i zadovoljavaju u okviru regija kao prirodnih teritorijalnih zajednica:
1. reprodukcije stanovništva (proste i proširene, brak, planiranje porodice, rađanje djece, mjesto i uslovi njihovog stanovanja);
2. zadovoljavanja osnovnih životnih potreba ( živežne namirnice, obrazovne i zdravstvene usluge, socijalna zaštita, komunalne usluge);
3. radnog osposobljavanja (saglasno potencijalnim i neposrednim mogućnostima zapošljavanja i rada te razvoja);
4. zapošljavanja i perspektive napredovanja (u zavisnosti od konkurentnosti na tržištu proizvoda i usluga u okviru regionalnog i šireg tržišta);
5. potreba u korištenju slobodnog vremena (prostori za odmor, rekreaciju i razvoj ličnosti, ličnih i porodičnih veza, prijateljskog druženja i saradnje);
U Bosni i Hercegovini 20 % stanovništva živi ispod granice siromaštva – znači da zarađuju manje od 1,800 KM godišnje. Od tih 20 % najsiromašnijih – 25 % je iz RS a 15,6 iz FBIH.Sa samo osnovnim obrazovanjem među njima je 25 %, sa srednjim 10 % a visokoobrazovanih kadrova među siromašnim nema. Vlade u Bosni i Hercegovini godišnje troše 64 % od onoga što se proizvede.To je najveće učešće u potrošnji na području Evrope, jer u istočnim zemljama troškovi države se kreću od 42 – 46 %, a u zapadnoj Evropi 28 %.
Prema statističkim podacima godišnjaka za 2000 godinu u Kantonu Sarajevo bilo je 17.000 putničkih automobila od broja zaposlenih.
Od ukupnog broja srednjoškolaca 65 % upisuje se u škole sa usmjerenim obrazovanjem,
a 35 % u gimnazije. U zanatskom školama đaci se obrazuju za oko 500 zanimanja. Od tog broja zanimanja samo 32 % se zapošljavaju u privredi Bosne i Hercegovine. Prema statističkom godišnjaku za 2000 godinu u FBIH samo 16 % bilo je upisanih studenata na fakultetima tehničkih i fakultetima biotehničkih nauka. Na fakultetima društvenih nauka ( pravo, ekonomija i kriminalistika) bilo je upisano oko 42 % od svih studenata, a to je najbolji dokaz hiperprodukcije neupotrebljivih fakultetskih diploma.

Pitanja koja projekat pokreće
Tematski složena, problemski teška i neodložna, razvojno trajno prisutna i sve prisutnija u procesu stvaranja otvorenog humanističkog drušva općenito i posebno u Bosni i Hercegovini ova tema zahtijeva i nameće potrebu višestrukog i višeslojnog angažovanja na pet polja studioznih organizovanih uticaja:
1. informisanja: naučno – stručnog – popularnog i pristupačnog, pravovremenog i adekvatnog – aktivističkog (prilagođenog korisnicima)
2. istraživanja: naučnog – primjenjivog, razvojnog i operativnog na četiri nivoa: Bosna i Hercegovina, entiteti, regije i lokalno;
3. obrazovno – odgojna - školska, vanškolska i šira društvena obuka;
4. pravovremeno i sadržajno adekvatno pripremanje, usvajanje i primjerna prijedloga modela za rješavanje problema i poboljšavanje uslova života – rada i razvoja;
5. monitoring, konsalting i instruktivne djelatnosti tokom primjene;
Ovaj projekat je samo jedan od mnogih i zato se postavljaju pitanja:
a) stvaranja zajedničkog dugoročnog programa za 5 podsistema u jedinstvenom društvenom sistemu:
države, njenih organa i institucija;
javnih institucija: obrazovanja, zdravstva, kulture;
privrede – njenih teritorijalnih udruženja i društava; nevladinih organizacija – svrstanih po vrstama djelatnosti;
organizacija potrošača i neposrednih korisnika usluga
b) formiranja, osposobljavanja istraživačko – razvojnih timova za pokretanje i vođenje organizovane, međusobno usklađene djelatnosti na svih pet nivoa otvorenog građanskog društva.

Glavni istraživač:
Safet Krkić, Cernica bb, Mostar

Vrijeme izvođenja:
1.3.2002. – 30.12.2003.

Institucija:
Fakultet za informacijskih tehnologija, Mostar

Istraživački tim:
Bekto Samir, Gajić Predrag, Prašo Murat, Radivojac Goran, Rizvanović Edin, Roljić Lazo, Trninić Veselin44. ULOGA I ZNAČAJ NAJNOVIJIH NAUČNO – TEHNOLOŠKIH DOSTIGNUĆA U RAZVOJU NOVE EKONOMIJE

Svrha projekta
Ovo istraživanje ima za cilj da pruži uvid u osnove proučavanja suvremene svjetske literature dobije uvid i značaj najnovijih naučno – tehnoloških dostignuća posebno u domenu informaciono – komunikacijskih tehnologija (ICT), zatim uvid u postignute ekonomske rezultate i iskustva u korišćenju ICT u razvijenim zemljama, kao i uvid u suštinske promjene u ekonomiji i društvu 21 stoljeću.

Pitanja koja projekat pokreće
prvo, uvid u tri ključna faktora i to nauku, obrazovanje i bankarsko – finansijsko i robno poslovanje. Za sve tri ove djelatnosti prikazat će se svjetska dostignuća i iskustva uz osvrt na ulogu korišćenja ICT u njihovom razvoju i funkcioniranju. Također će se dati i orjentacioni prikaz stanja u našoj zemlji za svaku oblast posebno, uz osvrt na dosadašnji stepen korišćenja ICT i uz prijedlog mjera za dalji razvoj.
Drugo, dat će se u granicama raspoloživih podataka orijentaciona ocjena stanja i osnovnih problema u domenu primjene i korišćenja informaciono – komunikacijske tehnologije s težištem na kritičko razmatranje kao i na značaj i potrebu bržeg osposobljavanja i uključivanja naše zemlje u te procese uz prijedlog odgovarajućih osnovnih mjera.

Glavni istraživač:
Kasim Tatić, Safet Bega Bašagića 61, Sarajevo

Vrijeme izvođenja:
1.10.2001. - 30.9.2003.

Institucija:
Ekonomski fakultet, Sarajevo

Istraživački tim:
Bubica Vlaho, Čaušević Fikret, Zaimović Tarik43. ISTRAŽIVAČKI PRISTUP BIBLIOTEČKOJ DJELATNOSTI U FUNKCIJI ODGOJNO – OBRAZOVNOG PROCESA I PRODUBLJIVANJA INDIVIDUALNE DRUŠTVENE SVIJESTI

Svrha projekta
Da li su sve biblioteke pokrivene računarskom mrežom i međusobno uvezane u jedan sistem – ovdje se otvara mogućnost učesnicima da lakše putem knjige i savremene tehnologije međusobno komuniciraju, komuniciraju sa svijetom, te na taj način izgrađuju na konstruktivan način svoju ličnost.

Pitanja koja projekat pokreće
U kojoj mjeri je zastupljena biblioteka u reformi obrazovnog sistema
(analize, mogućnosti, prepreke).
Kakve su perspektive Bosne i Hercegovine obrazovanja u decentralizovanom sistemu
dati osnovne aspekte primjene novih standarda u ostalim regijama.
Izučiti standarde nama sličnih malih zemalja u tranziciji
(Slovenija, Češka, Mađarska).
Upoznati se sa nacrtima standarda u Ministarstvu obrazovanja
(kantonalno i federalno).
Istražiti uvezanost biblioteke na nivou Bosne i Hercegovine.Kako i na kojem nivou teče korespodencija između ovih kuća
(veoma bitan momenat u funkciji ove djelatnosti).

Glavni istraživač:
Vesna Nezirović, Musala 5, Sarajevo

Vrijeme izvođenja:
1.11.2003. - 30.4.2005.

Institucija:
Osnovna škola Grbavica, Sarajevo

Istraživački tim:
Dedić Ibrahim, Hodžić Mehmed, Lukač Hedija42. GLOBALIZACIJSKO INTEGRACIJSKI PROCESI I BOSNA I HERCEGOVINA (SIGURNOSNI ASPEKTI)

Svrha projekta
Svrha ovog naučno istraživačkog projekta je da se sagledaju pretpostavke za uključenje Bosne i Hercegovine prvo u Program "Partnerstvo za mir”, a poslije toga i u članstvo NATO saveza.
Bosni i Hercegovini je ovaj prijem izuzetno značajan, jer bi za duži period, u sastavu NATO saveza, mnogo lakše prevazišla često prisutne unutarnje iracionalne zahtjeve fragmentacije i podjele, odnosno to bi u korijenu spriječilo izvore nestabilnosti i eventualno obnavljanje velikodržavnih projekata susjeda na račun teritorije Bosne i Hercegovine.

Pitanja koja projekat pokreće
Jugoistočna Evropa je područje sa burnom i bremenitom poviješću.Bosna i Hercegovina u sastavu jugoslavenske federacije je bila mirno i neutralno područje smješteno skoro pola stoljeća između dva vladajuća vojna bloka (NATO savez i Varšavski pakt).
U ideološkom smislu je stvaran animozitet kod stanovništva prema bilo kakvom svrstavanju.
Nakon tragičnog iskustva kojeg je Bosna i Hercegovina prošla od situacije disolucije bivše zajedničke države i odbrane od agresije koja je na nju bila izvršena, a kako je sa rušenjem berlinskog zida praktično ukinuta bipolarnost savremenog svijeta i Hladni rat prešao u historiju, pitanje svrstavanja svih novostvorenih država i i njihov prijem u NATO savez čini se da je neupitan proces čak i u samoj Srbiji.
Od bivših jugoslavenskih država Slovenija je već postala član NATO saveza, a Partnerstvo za mir je već angažiralo u formu čekanja za uključenje Hrvatsku i Makedoniju.
S druge strane, Bosna i Hercegovina u kojoj je NATO savez izveo svoju prvu operaciju angažiranja svojih vojnih potencijala i na određen način sa ovim "slučajem” postavio svoju drugačiju poziciju u svijetu trećeg milenijuma, kada je ostao jedina respektabilna vojna sila, ostala je po strani procesa pridruživanja.
Upravo ova činjenica i historijska uloga Bosne i Hercegovine za profiliranje nove uloge NATO saveza u sprječavanju ratnih sukoba i nametanja mira na neuralgičnim područjima, te neizvjesnost prijema Bosne i Hercegovine u ovu vojnu asocijaciju i njene programe, je inspirativno područje da se sagledaju razlozi ovakvog stanja.

Glavni istraživač:
Dželal Ibraković, Sedma ulica M-5/9, Maglaj

Vrijeme izvođenja:
1.4.2003. – 30.9.2003.

Institucija:
FMO BiH Hamdije Kreševljakovića 98, Sarajevo

Istraživački tim:
Grbavac Miro, Smajić Muhamed, Šijaković Ivan41. SLOBODNA TRGOVINA I NJEN ODRAZNA EKONOMSKU REALNOST BOSNE I HERCEGOVINE I ZEMALJA JUGOISTOČNE EVROPE

Svrha projekta
Projektom se želi istražiti koliko potpisani ugovori o slobodnoj trgovini doprinose lakšem prodoru domaćih firmi na ino – tržišta i lakšem plasmanu domaćih proizvoda, odnosno da se saznaju eventualni problemi i poteškoće pri izvozu domaćih proizvoda koristeći navedene preferencijale.
Svrha projekta jeste sagledavanje ekonomske stvarnosti i dolazak do podataka, kakvi su rezultati primjene ugovora o slobodnoj trgovini koje je Bosna i Hercegovina potpisala sa zemljama jugoistočne Evrope (Hrvatska, Slovenija, Srbija i Crna Gora, Makedonija i Turska).

Pitanja koja projekat pokreće
Projektom se želi odgovoriti na pitanje da li su bosanskohercegovačka preduzeća koja se bave vanjskotrgovinskim prometom kvalitetno informisana o pogodnostima i povlasticama koje pružaju Ugovori o slobodnoj trgovini, plasmanu domaćih proizvoda na inozemno tržište (mediji, stručni časopisi, okrugli stolovi, stručno – istraživački projekti i sl.).
Svrha projekta je i obrazovanje, odnosno edukacija domaćih firmi u lakšoj primjeni odredaba Ugovora o slobodnoj trgovini i lakšem tumačenju evropskih preferencijalnih pravila porijekla neophodnih za primjenu navedenih Ugovora, ali vrlo komplikovanih.

Glavni istraživač:
Nermin Jusić, Branilaca Banovića 53, Banovići

Vrijeme izvođenja:
1.11.2003. – 30.4.2005.

Institucija:
Carinarnica Tuzla

Istraživački tim:
Begić Hidajeta, Huremović Eldin, Mujić Nermina, Osmanbegović Muhamed, Poljaković Sadeta40. FORMIRANJE TEHNIČKO – INFORMATIČKOG CENTRA ZA POTREBE GOSPODARSTVA HERCEGOVAČKO – NERETVANSKOG KANTONA

Svrha projekta
U proteklom vremenu gospodarstvo iz planskog sustava poslovanja došlo je u sustav tržišnog poslovanja – kapitalizma.
Pravila tržišnog poslovanja počela su djelovati, a svijest, odnos prema radu, filozofija življenja i poslovanja ne prate u potpunosti te promjene. Strojorogradnja – metaloprerađivački kompleks dijeli sudbinu gospodarstva u tranziciji, traži puteve oporavka, konsolidacije i sl.
Stvaranje povoljnog ambijenta, transfer tehnologije, osvajanje tržišta i borba da se ne izgubi vlastito tržište su procesi koji se sporo odvijaju.
Sagledavanjem stvarnog stanja, prihvatanjem dobrih ideja, osposobljavanjem kadrova i poboljšanjem ambijenta stvorili bi se preduvjeti da se osiguraju sredstva za investicije i pokrene metalopreređivački kompleks željenim intenzitetom ka prosperitetu.

Pitanja koja projekat pokreće
Projektom se želi pokazati kako bi se stvaranjem informatičko – tehničke baze hercegovačkog regiona osigurao brži razvoj i povećana suradnja s okruženjem.
Na razvoju proizvoda, transferu tehnologija i znanja iz područja strojogradnje radilio se timski duži niz godina na Strojarskom fakultetu u suradnji sa gospodarskim subjektima.
Uspjeh manjih poduzeća vezan je pored ostalog uz postojanje većih poduzeća – nosioca razvoja.U istinu to je u ovom vremenu aluminij Mostar. Aluminij d.o.o. Mostar ima i kvalitetu više jer je spreman i to čini da iz svoje dobrobiti izdvaja za humanitarne akcije, kulturu i znanost.
Računajući sa navedenim elementima: iskustvo u namjenskoj proizvodnji, raspoloživi kapaciteti, školovana (tržišno neobrazovana) radna snaga na burzi, iskustvo znanstveno – istraživačkih organizacija u razvoju proizvoda i transferu tehnologija, cilj metalopreređivačkog kompleksa može biti i proizvodnja za izvoz. Za izvoz na unutarnje tržište evropske unije, potrebno je dokazati usklađenost proizvoda s odgovarajućim propisima EU – a u vezi sa sigurnošću proizvoda.

Glavni istraživač:
Ante Mišković, Akademika Zovke 10, Mostar

Vrijeme izvođenja:
1.11.2003. - 30.4.2005.

Institucija:
Strojarski fakultet, Mostar

Istraživački tim:
Duvnjak Milenka, Haznadarević Lutvo39. TRŽIŠNA ORJENTACIJA I NJEN UTICAJ NA PRIVREDNI RAZVOJ BOSNE I HERCEGOVINE

Svrha projekta
Predmet istraživanja je tržišna orjentacija preduzeća u Bosni i Hercegovini, kao determinanta privrednog razvoja Bosne i Hercegovine.
Različit nivo tržišne orjentacije dovodi do manje ili veće dinamike u razvoju preduzeća, te utiče na njihove konkurentske sposobnosti. Istraživanje se fokusira na istraživanje faktora koji determiniraju dinamiku razvoja privrednih subjekata i privrede u cjelini.
Dakle, istraživat će se tržišna orjentacija kao determinanta privrednog razvoja i faktori koji određuju tržišnu orjentaciju.
Bosna i Hercegovina je u procesu definiranja nove paradigme razvoja u čijoj osnovi je: otvorenost, konkurentnost i stabilnost. Polazište za takav napredak vezan je za unapređenje tržišne demokracije.

Pitanja koja projekat pokreće
Dovođenje tržišnih odnosa na razinu demokratskih standarda osnova je za djelotvornije uključivanje Bosne i Hercegovine u integracijske odnose, globalizaciju poslovanja i održivi razvitak. Proces prilagođavanja navedenim uvjetima tj. postulatima slobodne tržišne ekonomije, utječe na stalne promjene u društvu i privredi, a kao imperativ se nameće potreba za traženjem rješenja koja osiguravaju napredak. Bosna i Hercegovina poput drugih zemalja u regiji, kao što su Hrvatska i Slovenija, u tom procesu susreće se s izazovima transformacije tržišnog sistema odnosno prilagodbe tržišne infrastrukture i privrednih subjekata dinamici okruženja.Ti su izazovi potencirani i spoznajom da je uspješni razvitak u novonastalim okolnostima temeljen na kriterijima nove ekonomije u čijoj osnovi je znanje – resurs kojim se ostvaruje konkurentska prednost i napredak.
Cilj istraživanja je utvrditi nivo tržišne orjentacije preduzeća koji osigurava brzi i kontinuirani razvoj preduzeća i privrede u Bosni iHercegovini, kao i identifikovati i ispitati faktore koji opredjeljuju taj razvoj.
Također, potrebno je utvrditi politiku djelovanja kojom se podstiče veći nivo tržišne orjentacije privrednih subjekata, te uvođenje novih saznanja u teoriju i praksu.

Glavni istraživač:
Muris Čičić, Odobašina 45/IV, Sarajevo

Istraživački tim:
1.11.2003. - 30.4.2005.

Institucija:
Ekonomski fakultet, Sarajevo

Istraživački tim:
Brkić Nenad, Kraljević Sandra, Kurtović Emir38. PROMJENA SVIJESTI O DRUŠTVENOJ ULOZI ŽENE U RAZVOJU BOSANSKOHERCEGOVAČKOG DRUŠTVA

Svrha projekta
Zbog posljedica rata u Bosni i Hercegovini (1992 – 1995) izgubljeno je mnogo mladog muškog stanovništva (procjene su na 5 %), što je dovelo do izmjene položaja žena u bosanskohercegovačkom društvu. Na ovaj način bosanskohercegovačka žena preuzela je na sebe ne samo ulogu majke, supruge, branioca zemlje, nosioca domaćinstva, hranioca porodice, nego i više društvene odgovornosti. Tako je ona postala član organizovanih ljudskih zajednica i učestvovala kao borac u Armiji Bosne i Hercegovine, prihvatila se odgovornosti da hrani porodicu i da se uključi u ženske organizacije koje su spontano nicale na području Bosne i Hercegovine.

Pitanja koja projekat pokreće
Bosanskohercegovačka žena je pored neformalnih zadataka (odgoj i obrazovanje djece, ishrana, obezbjedjenje životnih potreba za svoju porodicu, bila aktivna i u formalnim aktivnostima koje su imale za cilj opstanak na rodnoj grudi, očuvanje identiteta naroda koji nije živio na ovom području. Žena je postala značajan faktor u društvu, na ekonomskom području, odbrani zemlje i vladavini prava koja joj pripadaju. Tako je na području Bosne i Hercegovine u spontanom samoorganizovanju žena niklo preko 50 raznih nevladinih organizacjija u kojima su aktivnosti žena razvijene do perfekcije. Obzirom da je žena glavna ličnost porodice, ispitati funkcionisanje porodica istaknutih žena, odnosno ženskih organizacija, posebno uspješnih u odbrani 1992 – 1995, ovo tim prije zato što je neprijatelj imao strateški cilj napraviti destrukciju bosanskohercegovačke porodice, za koju je znao da ima izvanredne tradicijske vrijednosti i jake socijalne veze.

Glavni istraživač:
Azrija Pašalić, Hasana Aganovića 48, Brčko

Vrijeme izvođenja:
1.11.2003. - 30.4.2005.

Institucija:
Bolnica, Brčko distrikt

Istraživački tim:
Begić Selma, Džubur Amela, Kudumović Mensura, Obradović Zarema, Omanić Ajnija, Ovčina Amer, Serdarević Mevlida37. JAVNOST DISKRIMINACIJE ŽENA U BOSANSKOHERCEGOVAČKOM DRUŠTVU

Svrha projekta
Ovim istraživanjem nastojalo se javno i bez stereotipa govoriti o diskriminaciji žena u BH društvu.
Samo otvorenim govorenjem o na žalost i u ovom mileniju aktuelnom problemu moguće je uticati na promjenu svijesti, otklanjanje krive slike i stereotipnog pristupa ovoj problematici.
Istraživanje je provedeno na širem području Bosne i Hercegovine.
Ovaj projekt promatra kako direktne tako i indirektne aspekte diskriminacije i istražuje koliko je diskriminacija žena vidljiva i javna kako u svakodnevnom životu tako i medijskim refleksijama.
Želja je autora je da promotre javnost diskriminacuje žena na širem području bosanskohercegovačkog društva, kroz dva aspekta sagledavanja diskriminacije žena: prvi je sa stanovišta postojanja direktne i indirektne nejadnakopravnosti žena u bosanskohercegovačkom društvu i drugi sa stanovišta javnog očitovanja te diskriminacije u bosanskohercegovačkom društvu i uopće javnosti i vidljivosti diskriminacije žena.

Pitanja koja projekat pokreće
Autori smatraju, hipoteza je njihovog projekta, da će dobiveni rezultati pružiti odgovore na sljedeća pitanja:
Šta građani misle o diskriminaciji žena?
Kakvo je i koliko zastupljeno diskriminirajuće javno govorenje političara i javnih ličnosti?
Koji su to direktni i indirektni oblici diskriminacije, kao i njihova medijska zastupljenost?

Glavni istraživač:
Meliha Sendić, Odmot 7/c, Zenica

Vrijeme izvođenja:
1.4.2003. - 30.9.2003.

Institucija:
"Centar za pravnu pomoć ženama Zenica”, Mehmeda Tarabara 15, Zenica

Istraživački tim:
Mališević Enida, Mujagić Hasan, Šišić - Radoš Senada36. VASPITNO - OBRAZOVNA DJELATNOST U SREDNJIM ŠKOLAMA SARAJEVA I ZENICE

Svrha projekta
Opća socio – psihološka destrukcija stanovništva u Bosni i Hercegovini uvjetovana je time što su rat i agresija na našu zemlju ostavili nesagledive posljedice, razrušili jedan socijalni ambijent stvarajući drugačiji, označen velikim i nesagledivim migracijama stanovništva, pogibijama i ranjavanjem velikog broja ljudi, porodičnim rasulima, velikim brojem djece bez oba i jednog roditelja, povećanom stopom brakorazvoda, nezaposlenošću, siromaštvom, socijalnom bijedom i nizom drugih faktora koji nepovoljno djeluju na sve sfere čovjekovog življenja.

Pitanja koja projekat pokreće
Uloga škola za srednje obrazovanje i vaspitanje ima presudan značaj za obrazovnu i posebno socijalno – vaspitnu pripremu mladih kako za neposredno zapošljavanje nakon završetka srednjeg obrazovanja, tako i za nastavak visokog obrazovanja.
Ciljevi i hipoteze projekta polaze od stanovišta da i pored krajnje nepovoljnih društvenih uslova postoje neiskorištene mogućnosti koje je moguće i neophodno sagledati i kao rezultate istraživanja formulisati i predložiti u vidu modela za pristup reformi i razvoju sistema obrazovanja i vaspitanja općenito.
Kratko rečeno: " Samo znanje, poštenje, upornost i istrajnost mladih Bosne i Hercegovine može biti osnova izgradnje i očuvanja budućnosti naroda Bosne i Hercegovine”.
Zato sistem obrazovanja i vaspitanja treba da stvaralački osposobi i usmjeri mladu generaciju.

Glavni istraživač:
Bahrija Savarymoto, Reisa Čauševića 7, Zenica

Vrijeme izvođenja:
1.4.2003. - 30.9.2003.

Institucija:
J.U. "Dom zdravlja” , Fra Ivana Jukića 2, Zenica

Istraživački tim:
Bojčić Suada, Hadžikapetanović Halima, Miskin Sabiha35. PRILAGOĐAVANJE BAZNIH GRANA PRIVREDE USLOVIMA ODRŽIVOG RAZVOJA BOSNE I HERCEGOVINE

Svrha projekta
U projektu bi se definirala uloga i obaveze organa vlasti Bosne i Hercegovine, kao zemlje potpisnice svih međudržavnih konvencija i deklaracija o zaštiti i očuvanju životne sredine u procesima rješavanja problematike ekoloških zahtjeva u baznim granama privrede, kao i uloge preduzeća u tom procesu i aktivnostima.
Cilj istraživanja predstavlja definiranje pravaca po kojima bi se trebala ponašati preduzeća baznih grana privrede kako bi svoj opstanak podredila općoj dobrobiti države građana i naroda Bosne i Hercegovine, pri čemu održivost i ekološka efikasnost trebaju doći do maksimalnog izražaja.

Pitanja koja projekat pokreće
Preciziranje i razjašnjenje zakonske regulative okolinskog osiguranja kod nas, s posebnim osvrtom na okolinske zahtjeve definirane u "Bijeloj knjizi”, koje nam je EU postavila u cilju bržeg uključivanja u zakonsku legislativu Evropske unije.
Definiranje i rad na pokretanju čistije proizvodnje baznih privrednih kapaciteta.
Davanje prijedloga daljih pravaca rada i razvoja te permanantnog poboljšanja implementacije međunarodnih standarda u baznu privredu radi postizanja održivog razvoja Bosanskohercegovačke privrede.

Glavni istraživač:
Senad Oprašić, I. Cankara 41, Zenica

Vrijeme izvođenja:
1.4.2003. – 30.9.2003.

Institucija:
FMO BiH Hamdije Kreševljakovića 98, Sarajevo

Istraživački tim:
Debeljak Zvonko, Omanović Mustafa, Pašalić Ismet, Sredojević Jovan34. BOSANSKO - HERCEGOVAČKE PERSPEKTIVE SA STAJALIŠTA PODRŠKE MJERODAVNIH MEĐUNARODNIH FAKTORA

Svrha projekta
Osmišljena ideja bosanskohercegovačkih perspektiva značajna je zbog samog razvojnog pothvata i potenciranja oporavka Bosne i Hercegovine.
Zato je potrebno analizirati stanje i mogućnosti Bosne i Hercegovine promatrano u odnosu prema tranzicijskim zemljama (osvrt na dosadašnje privredne rezultate: postojanje strateških smjernica, definiranje gospodarskih ciljeva, urtvrđenost procesa privatizacije, tehnološka zaostalost, zaduženost).

Pitanja koja projekat pokreće
Izdvojiti značaj perspektiva (porast BDP, proširenje proizvodnje i gospodarskih djelatnosti, povećanje kvalitete gospodarskog rasta, podizanje poslovne konkurencije) i podrške mjerodavnih međunarodnih faktora (profitna gospodarska ulaganja, normativno pravna regulativa).
Postavljanje jasnih stajališta u vezi bosanskohercegovačkih perspektiva sa stajališta podrške mjerodavnih međunarodnih faktora, pouzdano jest primjenjiv način koji priznaje dobre odnose i osigurava početak njihovog okrepljujućeg djelovanja.
Na njima se zasnivaju osobni i opći napredak.

Glavni istraživač:
Vesna Ivanović, Kralja Zvonimira 20, Mostar

Vrijeme izvođenja:
1.4.2003. – 30.9.2003.

Institucija:
Uprava za prognanike, povratnike i izbjeglice Ministarstvo javnih radova, obnove i graditeljstva, Radnička 22, Zagreb, Hrvatska

Istraživački tim:
Beridan Izet, Filipović Amer, Ibrahimefendić Ričard, Skoko Iko, Šehovac Duško33. DRUŠTVENA ZBILJA U BOSNI I HERCEGOVINI I ODRAZ NA PSIHOLOGIJU I RAZVOJ SVIJESTI ŽENE

Svrha projekta
Svrha projekta jeste sagledavanje situacije položaja žene danas u Bosni i Hercegovini, središnje mjesto i uloga žene u održivom razvoju Bosne i Hercegovine posmatrana kroz višedecenijske prepreke, stradanja i razaranja, te s tim u vezi raspoložive i očekivane mogućnosti uspostavljanja i postupnog ostvarivanja uslova za održivi razvoj s posebnim osvrtom na posljednjih 10 godina življenja u našoj zemlji.

Pitanja koja projekat pokreće
Polazeći sa aspekta ove složene problematike, naročito sa stajališta sociologije potreba i socijalne sigurnosti (obrazovne, zdravstvene, radne, psihosocijalne zaštite, itd.) projektom se hoće iznaći položaj i uloga žene u održivom razvoju Bosne i Hercegovine.
Aspekti istraživanja su svedeni na socijalno – geografske potrebe građana, za žene u ukupnoj populaciji stanovništva kao subjekta u specifično postojećim uvjetima u Bosni i Hercegovini.
Projektom se želi sagledati koliko su ratna zbivanja i promjene socijalne sredine utjecala na ženu kao nukleus – jezgro porodice i njenu ulogu u očuvanju integriteta porodice.

Glavni istraživač:
Vesna Hadžić, Fadila Jahića- Španca 10, Tuzla

Vrijeme izvođenja:
1.4.2003. - 30.9.2003.

Institucija:
DD Metalotehna, Husinskih rudara 138, Tuzla

Istraživački tim:
Dabić Marija, Jovanović Jasmina, Jusić Elvira, Mehanović Mirsada, Mujezinović Mirza, Osmanbegović Alden32. STRATEGIJSKI MENADŽMENT KAO USLOV USPJEŠNOSTI POSLOVNIH SISTEMA U BOSNI I HERCEGOVINI

Svrha projekta
Razvoj industrije u Bosni i Hercegovini, jeste i biće u budućnosti jedan od temelja sveukupnog razvoja Bosne i Hercegovine. Poslovni sistemi, nosioci ovog razvoja, mogu se generalno podijeliti na stare (nastale u periodu do 1992) i nove tj. one koje su nastale u periodu poslijeratne obnove i razvoja. Većina poslovnih sistema nastalih prije 1992 su bile firme u društvenom vlasništvu. Neke od tih firmi su aktuelnim modelom privatizacije već privatizirane, neke su u postupku privatizacije, dok u nekima taj proces još nije ni započeo.
U isto vrijeme na teritoriji Bosne i Hercegovine nastaje veći broj mladih firmi u privatnom vlasništvu

Pitanja koja projekat pokreće
Centralna hipoteza cjelokupnog istraživanja je da su uspješni poslovni sistemi u Bosni i Hercegovini oni poslovni sistemi čiji top menadžer na osmišljen način pristupa aktivnostima strategijskog menadžmenta. U tom smislu planirano je da se izvrši analiza uticaja strategijskog menadžmenta na poslovnu uspješnost poslovnih sistema u Bosni i Hercegovini. Bit će analizirane performanse firmi u tranziciji, kao i novih firmi, te će se izvršiti usporedba tih performansi u kontekstu načina na koji se pristupilo aktivnostima strategijskog menadžmenta.
Kao finalni dio rada bit će definirana uloga strategijskog menadžmenta u poslovnim sistemima u Bosni i Hercegovini u oblikovanju performansi organizacija. Upravljajući poslovnim procesima, top menadžeri obavljaju širok spektar najrazličitijih poslovnih aktivnosti. Srodni poslovi se grupiraju u tzv.menadžerske funkcije. Ovo grupiranje ima prevashodno za cilj razumijevanje posebnih sadržaja menadžerskih funkcija.
U radu će se detaljno istražiti aspekti uticaja strategijskog menadžmenta na performanse poslovnih sistema u Bosni i Hercegovini. U tom kontekstu posmatrano, strategijski menadžment i top menadžeri kao nosioci procesa strategijskog menadžmenta se tretiraju kao nezavisna varijabla organizacijskih performansi kao zavisne varijable.

Glavni istraživač:
Aziz Šunje, Trg oslobođenja 1, Sarajevo

Vrijeme izvođenja:
01.02.2003 – 01.08. 2004

Institucija:
Ekonomski fakultet, Sarajevo

Istraživački tim:
Karić Ensad Pašić Mugdim Rajković Boro