Časopis Forum Bosnæ

Broj 25, 03. februar 2004.
INSTITUCIONALIZIRANJE ETIČNOSTI
INSTITUCIONALIZIRANJE ETIČNOSTI

INSTITUCIONALIZIRANJE ETIČNOSTI

autor Florian Bieber

SADRŽAJ

Izrazi zahvalnosti ...(5)
1. Uvod ...(7)
2. Domaći naspram međunarodnog procesa uspostavljanja
institucionalnog uređenja ...(12)
2a) Tipovi međunarodnih intervencija ...(14)
2b) Porijeklo institucija ...(18)
2c) Uspjeh i neuspjeh institucija ...(22)
2d) Zaključak: Potreba za (re)dizajniranjem institucionalnog uređenja ...(27)
3. Izborni sistemi i etnička zastupljenost ...(31)
3a) Neželjene posljedice odabira izbornog modela ...(35)
3b) Rezerviranje mandata: Regionalno iskustvo ...(36)
3c) Preferencijalno glasanje: Eksperiment (i neuspjeh) u Republici Srpskoj ...(43)
3d) Zabrana etničkog principa? ...(45)
3e) Zaključak ...(46)
4. Eksperimentiranje sa podjelom vlasti ...(48)
4a) "Plus” i "minus” podjele vlast ...(49)
4b) Postoje li široke koalicije? ...(52)
4c) Koja vrsta prava na veto? ...(55)
4d) Korak dalje od podjele vlasti ...(60)
4e) Izbjegavanje etničkog pitanja: Koncepcija podjele vlasti
usmjerena na proces ...(64)
4f) Zaključak ...(66)
5. Teritorijalizacija etničke pripadnosti? Autonomije i federacije
u bivšoj Jugoslaviji ...(69)
5a) Šta je teritorijalna autonomija? ...(70)
5b) Problem secesije ...(73)
5c) Etničke autonomije tokom 1990. godina ...(76)
5d) Autonomije u bivšoj Jugoslaviji: Neuspjesi i perspektive ...(78)
5e) Zaključak ...(81)
6. Podjela vlasti, prava grupa i uloga međunarodne zajednice u BiH...(83)
6a) Postoji li podjela vlasti u Bosni i Hercegovini? ...(83)
6b) Politička zastupljenost i prava manjina ...(87)
6c) Uloga međunarodne zajednice ...(91)
6d) Zaključak: Ima li izlaza? ...(93)
7. Upravljanje Kosovom poslije rata: Status i institucije ...(95)
7 a) Uprava i podjela vlasti na Kosovu...(96)
7 b) Autonomija grupa i prava manjina ...(100)
7 c) Zaključak ...(102)
8. Djelomična implementacija, djelomični uspjeh: Slučaj Makedonije ...(104)
8a) Prijelaz sa neformalne na formalnu podjelu vlasti ...(105)
8b) Izborna dinamika ...(107)
8c) Podjela vlasti na izvršnom nivou ...(109)
8d) Prava na veto ...(110)
8e) Javna uprava ...(111)
8f) Teritorijalna samouprava ...(114)
8g) Zaključak ...(115)
9. Zaključak ...(119)
9a) Konceptualna i proceduralna kritika ...(119)
9b) Institucionalne alternative ...(120)
10. Političke preporuke ...(125)
10a) Mehanizmi za promjene ...(125)
Stimuliranje promjena ...(125)
Preporuka ...(126)
Lokalna odgovornost za pregovarački proces ...(126)
Preporuke...(127)
Izgradnja široke podrške ...(127)
Preporuke ...(129)
10b) Institucionalne reforme ...(130)
Rigidno nasuprot fleksibilnom institucionalnom uređenju ...(130)
Preporuke ...(131)
Izbjegavanje destruktivnih prava na veto ...(132)
Preporuke ...(133)
Zastupljenost ne može zamijeniti prava manjina ...(133)
Preporuke ...(134)
Uključenje lokalnog nivoa ...(134)
Preporuke ...(135)
11. Bilješke ...(137)
11. Kazalo imena ...(159)
12. O piscu ...(163) 

Prijatelji MFB
Rad Međunarodnog foruma Bosna podržava veliki broj organizacija i pojedinaca.
aktuelno