Časopis Forum Bosnæ

Broj 31, 05. februar 2005.
EKONOMSKI SUVERENITET I GLOBALNI TOKOVI KAPITALA
EKONOMSKI SUVERENITET I GLOBALNI TOKOVI KAPITALA

EKONOMSKI SUVERENITET I GLOBALNI TOKOVI KAPITALA

Fikret Čaušević

SADRŽAJ

Žarko Papić
Predgovor
Uvod

PRVI DIO
FINANSIJSKA DEREGULACIJA
Finansijska deregulacija - pojmovno određenje i značaj za ekonomsku aktivnost
Počeci i razvoj procesa finansijske deregulacije
Finansijska deregulacija, kontrola adekvatnosti kapitala i finansijaka supervizija
Mogućnosti i opasnosti finansijske globalizacije

Finansijska deregulacija i problemi strukture savremenog međunarodnog finansijskog sistema
Efekti finansijske deregulacije i globalizacije

DRUGI DIO
MAKROEKONOMSKA POLITIKA I TRANSMISIONI MEHANIZAM FINASIJSKIH TRŽIŠTA

Teorijski modeli monetarne politike - pravila u odnosu na diskrecionost
Operativne procedure centralnih banaka - obavezne rezerve i međubankarsko tržište
Struktura domaćih finansijskih tržišta i kreditna sredstva centralnih banaka

Transmisioni mehanizam finansijskih tržišta - utjecaj cijena finansijske imovine na monetarnu politiku
Problemi izbora politike deviznog kursa u procesu deregulacije i slobodnog kretanja kapitala
Interakcija mobilnosti kapitala, devizne politike i fiskalne politike

TREĆI DIO
REZULTATI EKONOMSKOG RAZVOJA U PERIODU OD 1980. DO 1998. GODINE, UTJECAJ FINANSIJSKE DEREGULACIJE NA OSTVARENE REZULTATE I PERSPEKTIVE EKONOMSKE POLITIKE
Metodološka osnova za analizu ostvarenih rezultata u periodu od 1980. do 1998. godine
Koeficijenti bogatstva zemalja 1980. i 1998. godine
Rangiranje zemalja sa najbržim rastom koeficijenata bogatstva u svijetu u periodu od 1980. do 1998.
Analiza stepena dereguliranosti i ostvarenih rezultata ekonomija sa najbržim rastom koeficijenata bogatstva u svijetu u periodu od 1980. do 1998. Zemlje rangirane na pozicije 11-20 prema brzini rasta koeficijenata bogatstva
Dostignuti stepen finansijske liberalizacije u zemljama jugoistočne Evrope

ZAKLJUČNA RAZMATRANJA
Finansijska deregulacija, problemi svjetske finansijske arhitekture i prijedlozi za njenu reformu
DODACI
LITERATURA
BILJEŠKE
INDEX IMENA