Časopis Forum Bosnæ

Broj 52, 03. februar 2011.
Ekonomska i socijalna budućnost Bosne i Hercegovine: Kako ubrzati razvoj?
Ekonomska i socijalna budućnost Bosne i Hercegovine: Kako ubrzati razvoj?

Objavljen je novi broj časopisa Forum Bosnae br 52. Urednici su Žarko Papić i Rusmir Mahmutćehajić.

U časopis je uključeno jedanaest tekstova pod zajedničkim naslovom Ekonomska i socijalna budućnost Bosne i Hercegovine: Kako ubrzati razvoj?.

To su: "Mogućnosti oporavka bosanskohercegovačke ekonomije i regiona Zapadnog Balkana”, Fikret Čaušević; "Anticiklična versus prociklične fiskalne politike u Bosni i Hercegovini”, Kadrija Hodžić; "Novi ekonomski patriotizam!”, Goran Tinjić; "Strane direktne investicije i konkurentnost Bosne i Hercegovine”, Muamer Halilbašić; "Operativni izazov rješavanja hronične nezaposlenosti – na primjeru Republike Srpske”, Ranko Markuš; "Energetika u mraku energetizma”, Rusmir Mahmutćejahić; "Iskustva i pravci razvoja elektroenergetskog sistema Bosne i Hercegovine i njegov položaj u regiji Jugoistočne Evrope”, Nikola Rusanov; "Stanje i razvojne perspektive bosanskohercegovačke visokonaponske mreže”, Azra Hajro; "Mogućnosti razvoja elektroenergetskog sektora Bosne i Hercegovine”, Mladen Zeljko; "Siromaštvo u BiH – Šta da se radi?”, Žarko Papić; "Indikatori humanog razvoja – korak ka cjelovitom mjerenju socioekonomskog razvoja Bosne i Hercegovine”, Maida Fetahagić.

Časopis Forum Bosnae je dostupan u bazi CEEOL. Tu je u prethodnim godinama bio najreferentniji bosanskohercegovački časopis. Tako su, na primjer, u 2007. godini od ukupnih 3.145 preuzetih članaka u Bosni i Hercegovini, članci iz Forum Bosnae preuzeti 701 put, što čini 22%. Omjer je sličan i za druge godine.

Cijena časopisa je 60KM. Može se nabaviti u knjižarama Buybook i u sjedištu Međunarodnog foruma Bosna (Sime Milutinovića 10). Časopis je dostupan i u CEEOL (www.ceeol.com) bazi podataka.

Irena Šaravanja

MFB Press