Centar za modernu lingvistiku

Međunarodni Forum Bosna osnovao je u aprilu 2008. godine Centar za modernu lingvistiku (CML) radi okupljanja univerzitetskih nastavnika sa lingvističkih katedri kao i studenata u oblasti lingvističkih disciplina.


Glavni ciljevi Centra su sljedeći:

  • Širenje najnovijih naučnih saznanja iz oblasti lingvistike kao i predstavljanje i popularizacija modernolingvističkih ideja u Bosni i Hercegovini.
  • Aktivno učešće u izučavanju i analizi aktuelnih (socio)lingvističkih pitanja i pojava u našoj zemlji.
  • Podrška obrazovanju i istraživačkom radu iz oblasti lingvistike.

Punopravni članovi

CML je otvoren za sve lingviste koji usvajaju modernolingvističku orjentaciju u svom istraživačkom radu.

Prvi članovi i osnivači Centra su:
  • Midhat Riđanović – Profesor emeritus na Univerzitetu u Sarajevu
  • Nedžad Leko – Docent na Univerzitetu u Sarajevu
  • Nadira Aljović – Docent na Univerzitetu u Zenici
  • Sabina Gadžo – Predavač na Sarajevskoj školi za nauku i tehnologiju.

Ovi članovi te profesor Rusmir Mahmutćehajić, predsjednik Međunarodnog Foruma Bosna, čine Savjet Centra za modernu lingvistiku.

Pridruženi članovi

Željko Bošković – Redovni profesor na Univerzitetu Connecticut (SAD)
Franc Marušić – Docent na Univerzitetu u Novoj Gorici (Slovenija)